Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen in gesprek met CDA

goede ontmoeting in Rotterdam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 september 2019 - 329 woorden

Vrij­dag 13 sep­tem­ber ging een flinke dele­ga­tie van de Neder­landse bis­schop­pen in gesprek met veer­tien politici van het CDA. De ont­moe­ting vond plaats in het gebouw van het bisdom Rotter­dam. De bis­schop­pen had­den gelegen­heid om over een heel aantal thema's met het CDA in gesprek te gaan. Waar ging het over?

De nieuwe voor­zit­ter van het CDA, mr. R. Ploum, eerste kamerlid oud-burge­mees­ter Rombouts en een groot aantal tweede kamerle­den, waar­on­der P. Omtzigt, M. van Helvert, M. Rog, M. Anhaouch, A. Mulder, J. Geurts, E. Ronnes, A. Kuik, E.J. Slootweg, W. de Pater-Postma, H. Palland, J. van den Berg namen aan het gesprek deel. Van de bis­schop­pen waren de voor­zit­ter mgr. H. van den Hende, kar­di­naal W. Eijk, mgr. J. Liesen, mgr. G. de Korte, mgr. R. van den Hout en ik aanwe­zig. Ook extern juriste van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie D. Woesten­berg en persvoorlichter A. Kruse waren erbij.

De ont­moe­ting duurde van 12.00 uur tot 14.30 uur en in die tijd wer­den allerlei thema's be­spro­ken, zoals de roep om tran­spa­ran­tie ener­zijds en de bescher­ming van privacy ander­zijds, die door de AVG (Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming) niet altijd ge­mak­ke­lijke con­se­quenties heeft. Vanuit het CDA werd erop gewezen dat de soms wat ver­gaande con­se­quenties voort­ko­men uit Europese regel­ge­ving.

Kar­di­naal Eijk lichtte de be­han­de­ling van klachten wegens seksueel mis­bruik toe, zoals die in de katho­lie­ke kerk in ons land heeft plaats­ge­von­den ten gevolge van het Deetman-rapport en de rege­lingen die op dit moment in de katho­lie­ke kerk van kracht zijn om klachten te behan­de­len en mis­bruik te voor­ko­men. De uiteenze­ting werd door de aanwe­zige politici met waar­de­ring ont­van­gen. Ook over de ledenregistratie SILA, de door­wer­king van de klimaat-en­cy­cliek Laudato Sì, het kin­derpardon, de christen­ver­vol­ging en de omgang met het erf­goed werd ge­spro­ken.

Voor mijn thema - het onder­wijs - en enkele andere thema's was helaas geen tijd meer maar ik heb de woord­voer­der onder­wijs, M. Rog, wel schrifte­lijk enkele stel­ling­namen inzake onder­wijs­vrij­heid en bur­ger­schaps­vor­ming kunnen geven.

De ont­moe­ting verliep in een harte­lijke en po­si­tie­ve sfeer.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug