Arsacal
button
button
button
button


Boodschap van de paus voor gebedsdag Vrouwe van alle volkeren

Jaarlijkse viering in Düsseldorf

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 september 2019 - 380 woorden

Mgr. Jozef Punt en ik waren op het feest van Kruisverhef­fing (14 sep­tem­ber) bij de gebeds­dag die jaar­lijk ter ere van de Vrouwe van alle volkeren in Düsseldorf wordt gehou­den. Dit keer was er voor het eerst een speciale groet van de paus.

Zeker zo’n vijf­dui­zend gelo­vi­gen had­den zich verzameld in de Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf, die voor de gelegen­heid was omge­bouwd tot een mooie kerk­zaal, waar een pro­gram­ma met ge­tui­ge­nissen, aanbid­ding en tot besluit de H. Eucha­ris­tie werd gehou­den ter ere van de Vrouwe van alle volkeren van Am­ster­dam.

Bood­schap paus

Hulp­bis­schop van Keulen Ansgar Puff was dit jaar hoofd­cele­brant en hield een mooie preek over het feest van Kruisverhef­fing. Aan het begin van de Mis werd de korte bood­schap van de paus voor­ge­le­zen door pater Paul Sigl van de Familie van Maria die de dag orga­ni­seer­de. Zo’n vijf­tig pries­ters con­ce­le­breer­den, waar­on­der onze kanselier Bart Putter, die ons begeleidde. Behalve mgr. Punt en ik waren er nog twee bis­schop­pen, één uit Rwanda en één uit Slowakije.

Toespraak

Aan het einde van de Mis hield mgr. Punt een toe­spraak waarin hij onder meer inging op de bete­ke­nis van Maria's mede­wer­king aan de verlos­sing. De bis­schop pleitte voor het vijfde dogma over die mede­wer­king van Maria. Hij pre­sen­teerde mij als zijn op­vol­ger en gaf wat inzicht in ons bei­der levensge­schie­de­nis. Verder riep hij de aanwe­zigen op nooit de moed te verliezen en alles wat er gebeurt ook - in mijn woor­den - in een bovenna­tuur­lijk licht te zien.

Felici­ta­tie

Pater Paul Sigl fe­li­ci­teerde bis­schop Punt en mij met ons veer­tig­ja­rig pries­ter­feest en overhan­digde ons als cadeau een stola, voor mgr. Punt een witte, voor mij een rode, die me deed beseffen dat ik in de taak die me te wachten staat bereid moet zijn zelfs het marter­laar­schap op me te nemen: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.

Toewij­ding

Aan het einde van de Mis werd een toe­wij­ding aan Maria gedaan, die ooit door paus Johannes Paulus II was uit­ge­spro­ken. Allen ontstaken in de vrij donkere ruimte de kaars die ze bij binnen­komst had­den gekregen en dat was een mooi en bij­zon­der gezicht.

Volgend jaar wordt deze dag aan het einde van de mei­maand, op 30 mei 2020 gehou­den.

Terug