Arsacal
button
button
button
button


Pastoraal bezoek aan de regio De Waterkant en Emmaus

De Goorn, Spierdijk, Spanbroek, Wognum en Nibbixwoud

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 september 2019 - 439 woorden
met pastoor en kapelaan,  bestuursleden en vrijwilligers in de kerk van Spierdijk
met pastoor en kapelaan, bestuursleden en vrijwilligers in de kerk van Spierdijk
rondleiding rond de kerk van Nibbixwoud
rondleiding rond de kerk van Nibbixwoud
Op bezoek in de Fresiakwekerij
Op bezoek in de Fresiakwekerij

Na de H. Mis in De Goorn heb ik het pas­to­raal bezoek gebracht aan de regio De Water­kant en de Emmaus­paro­chie. Het intitia­tief was vanuit de pa­ro­chies geko­men. Voor mij was het een gelegen­heid hoe vrij­wil­li­gers met veel en­thou­sias­me werken aan de opbouw van de kerk.

De Goorn en Spier­dijk

Na de Mis in De Goorn was er gelegen­heid veel pa­ro­chi­anen te ont­moe­ten in de koffie­ruim­te van de pa­ro­chie. Ze waren niet alleen uit De Goorn zelf geko­men maar ook uit andere plaatsen van de streek. Daarna bezochten we de ver­bouwde kerk van Spier­dijk, die gedeelte­lijk aan de ere­dienst is ont­trok­ken. Het deel wat kerk ge­ble­ven is, heeft eigen­lijk alles behou­den - altaren, kniel­banken, preek­stoel, kruis­wegs­ta­ties - en de ruimte is mooi en intiem gewor­den. In het voorste gedeelte dat aan de ere­dienst is ontr­trok­ken, is een ge­zond­heids­cen­trum geves­tigd en in de pastorie een huisarts en apo­theek.

Span­broek en Wognum

Ver­vol­gens ging de tocht naar Span­broek. De kerk had ik eer­der bezocht maar nu was er gelegen­heid om met enkele mensen ter plaatse over de situatie van de pa­ro­chie te spreken, die niet zo ge­mak­ke­lijk is. De volgende kerk die werd bezocht was die van Wognum waar een heel team aan vrij­wil­li­gers klaar stond om me te ont­van­gen en me over de kerk en de situatie van de pa­ro­chie te ver­tellen. Er was veel en­thou­sias­me om er iets moois van te maken!

Nib­bix­woud

De kerk in Nib­bix­woud heeft vijf­tien jaar gele­den ook een flinke brand gekend, maar staat er nu prach­tig bij. In de pastorie is onlangs de kape­laan Álvaro Rodriguez Luque komen wonen, die kunst­zin­nig en muzikaal is. Dat was te merken. Boven de piano van de kape­laan hangt een foto van paus Bene­dic­tus XVI achter de piano. Ook pastoor Majiec Sendecki - die in de Wie­rin­ger­meer pries­ter is - komt daar wonen. Ook hier werd ik harte­lijk ont­van­gen en kon ik ver­schil­lende vrij­wil­li­gers ont­moe­ten die zich bij­zon­der inzetten voor de kerk en de tuin achter de pastorie, die bij­zon­der fraai is. Ter plaatse bezochten we een fresia­kwe­ke­rij - Mol Freesia - waar een broer van pastoor Knol wer­zaam is. We wor­den door hem en een van de gebroe­ders Mol ont­vanen en kregen een zeer inte­res­sante uitleg en rond­lei­ding.

High tea

Tot besluit had se­cre­ta­ris van regio De Water­kant, mw. José van Leer­dam -Dekker een heer­lijke, uit­ge­breide high tea voor­be­reid voor de mede­wer­kers aan het pro­gram­ma van deze dag.
Ik heb de harte­lijke inzet van zoveel mensen bij­zon­der ge­waar­deerd: overal hingen vlaggen uit - Vati­caanse, Neder­landse en Westfriese vlaggen heb ik gezien -, waren de kaarsen aangestoken en ston­den vrij­wil­li­gers klaar. Veel dank aan de organi­sa­tie!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug