Arsacal
button
button
button
button


Duurzaamheid en Sint Franciscus

Thema Week van het Katholiek Onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 september 2019 - 208 woorden

‘Duur­zaam­heid’ is het thema van de Week van het Katho­liek Onder­wijs dat van 30 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber 2019 wordt gehou­den. Een thema dat past bij Fran­cis­cus van Assisi, die op 4 ok­to­ber - Dieren­dag zijn feest­dag heeft. Aan deze heilige en de grote thema’s van de En­cy­cliek Laudato Si is het thema van de Week gewijd.

Het thema past ook bij katho­liek onder­wijs om leer­lin­gen bewust te maken van de ge­za­men­lijke zorg en verant­woor­de­lijk­heid voor de aarde. Of zoals Paus Fran­cis­cus zegt: voor ‘ons gemeen­schap­pe­lijk huis’.

Ter gelegen­heid van de Week van het Katho­liek Onder­wijs is er les­ma­te­riaal ont­wik­keld.

Voor de basis­school

  • Het verhaal van Drup, een prenten­boek voor de onder­bouw met 17 ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten.
  • Het water­boekje, met allerlei ver­schil­lende opdrachten om de kennis over water te testen.
  • De waterquiz, een han­dige PowerPoint voor in de klas.
  • In het spoor van Fran­cis­cus. Ont­wik­keld door drs. Liesbeth Stalmeier voor de mid­den- en boven­bouw voor het vak gods­dienst-levens­be­schou­wing en ook uits­te­kend te gebruiken bij andere vakken.

Voor het middel­baar onder­wijs

  • Laudato si’, het goede leven delen en be­scher­men. Dit les­ma­te­riaal bestaat uit opdrachten die door leer­lin­gen van het d’Outremond­col­lege in Drunen zijn bedacht, onder lei­ding van docenten Dr. Bill Banning en Marijke Heuvelink.
Het verhaal van Drup Het waterboekje Waterquiz Lessen - In het spoor van Franciscus Laudato Si’
Terug