Arsacal
button
button
button
button


Succesvolle dag over parochievernieuwing in Heiloo

Met het R.K. Alphacentrum

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 september 2019 - 350 woorden

Vrij­dag 27 sep­tem­ber werd in het be­zin­nings­cen­trum van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een in­spi­re­rende dag gehou­den over pa­ro­chie­ver­nieu­wing voor allen die in de pas­to­raal zijn aan­ge­steld en voor kern­vrij­wil­ligers van de pa­ro­chies. Pastoor drs. Jeroen Smith gaf een boeiende pre­sen­ta­tie.

De dag was helemaal volge­te­kend en een zaal vol pries­ters, diakens, cate­chisten en kernvrij­wil­ligers wer­den geboeid door de vele prak­tische tips die pastoor Jeroen Smith van het R.K. Alpha­cen­trum gaf om tot pa­ro­chie­ver­nieu­wing te komen. Hij deed dat in de lijn van de boeken Rebuilt en Divine renovation, maar met een bena­dering die dui­de­lijk nog meer op de Neder­landse situatie was toegesne­den. Overigens gaf hij aan dat de schrijver van Divine renovation (Als God renoveert), Fr. James Mallon, die volgend jaar 24/25 maart naar Neder­land komt, zich eerst laat voorlichten over de situatie van de kerk in Neder­land en die tevoren ook zelf wil ervaren.

Een speer­punt in de opzet die Fr. Mallon in zijn boek schetst, is de Alfa-cursus, die in de katho­lie­ke kerk in Neder­land sinds ruim twin­tig wordt gegeven en begeleid vanuit het R.K. Alpha­cen­trum. De werk­wij­ze rond deze cursus en de moge­lijk­he­den om die op te zetten wer­den door pastoor Smith dui­de­lijk geschetst, naast een heel aantal punten die be­lang­rijke voor­waar­den zijn om tot pa­ro­chie­ver­nieu­wing te komen. Een eerste voor­waarde is dat Jezus en het Kerygma (de centrale bood­schap van het evan­ge­lie) inder­daad centraal komen te staan.

Voor de lunch werd ge­za­men­lijk het mid­dag­ge­bed gebe­den. Het kan in de pa­ro­chie niet bij Alpha blijven. Het vormen van ge­meen­schappen die ver­der gaan in ver­die­ping en bele­ving van het geloof is even­zeer wezen­lijk. In het mid­dag gedeelte wer­den ver­schil­lende andere pro­gram­ma's ge­pre­sen­teerd die het R.K. Alpha­cen­trum biedt en die een be­lang­rijke hulp kunnen voor de opbouw van de pa­ro­chie. Ik ver­wijs hier­voor graag naar de web­si­te:

Het was alles bij elkaar een mooie geslaagde dag, die op uits­te­kende wijze werd ver­zorgd door de staf van het Juliana­kloos­ter, het be­zin­nings­cen­trum van het hei­lig­dom.

(foto­se­rie: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug