Arsacal
button
button
button
button


‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’

Overwegingen bij de zondagen van het A-jaar

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 september 2019 - 179 woorden

Op vrij­dag 27 sep­tem­ber heeft Leo Fijen, directeur van uit­ge­ve­rij Adveniat, aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring mijn boek ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (jaar A)’ ge­pre­sen­teerd. Het boek is bij de uit­ge­ve­rij en in de boek­han­del te ver­krij­gen en kost € 19,95.

Het li­tur­gisch jaar A begint aanstaande eerste zon­dag van de Advent. Op die zon­dag wordt ook het geloofs­ge­sprek uitgezon­den dat Leo Fijen heeft gehou­den op die­zelfde 27ste sep­tem­ber, na afloop van de fees­te­lij­ke Mis b.g.v. mijn veer­tig­ja­rig pries­ter­feest.

Het boek bevat over­we­gingen bij de the­ma­tiek van de zon­dag. Het zijn niet zozeer exege­tische toelich­tingen, alswel teksten die het ver­band willen leggen tussen de thema's van hoofd­za­ke­lijk het evan­ge­lie en alge­meen men­se­lijke en actuele thema’s. Ik hoop dat ie­der­een die het boek leest of gebruikt er in­spi­ra­tie in mag vin­den om te doen wat Hij ons zeggen zal.

Het boek is op deze vrij­dag­mid­dag uit­gereikt aan de bijna twee­hon­derd mensen die na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring ook de receptie bezochten.

(foto­se­rie: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug