Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in de Jozefschool in Nederhorst den Berg

Week van het Katholiek Onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 oktober 2019 - 220 woorden

Woens­dag 2 ok­to­ber was ik te gast in de St. Jozef­school in Nederhorst den Berg, waar ik harte­lijk werd ont­van­gen door diaken Wim Balk die in de pa­ro­chie werk­zaam is en door de leraren van de school. in groep zeven en acht heb ik les gegeven over de thema's van de Week van het Katho­liek Onder­wijs.

Bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor het onder­wijs drs. Diederik Wienen vergezelde me bij dit mooie bezoek. Nadat we gelegen­heid had­den gehad om samen met enkele leraren van de basis­school koffie en thee te drinken en van gedachten te wisselen.De Jozef­school is met zo'n 230 leer­lin­gen de grootste van de drie basis­scho­len van Nederhorst. In Nederhorst zijn de hoogste groepen wat kleiner, de jon­gere groepen wat groter door de nieuw­bouw die ter plaatse is ge­rea­li­seerd. Maar het ziet er naar uit dat dit leer­lin­gental weer gaat dalen... Zo moet iedere school zich steeds weer instellen op ver­an­de­rende omstan­dig­he­den.

De school heeft een goede band met de pa­ro­chie. Enkele keren per jaar bezoeken de leer­lin­gen te kerk voor een school­vie­ring en diaken Wim Balk komt regel­ma­tig op school.

Voor mij was het al weer even gele­den dat ik les had gegeven op een basis­school, maar als pastoor was ik gewend iedere week gods­dienstles te geven. Ik vond het in ieder geval leuk om weer even op school te zijn.

Terug