Arsacal
button
button
button
button


European Heritage Award voor kathedraal

Slotmanifestatie restauratie met minister en burgemeester

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 oktober 2019 - 425 woorden

Vrij­dag­mid­dag 11 ok­to­ber vond in de ka­the­draal in Haar­lem de slotmani­fes­ta­tie plaats van de res­tauratie van de ka­the­draal waarbij de plaquette aan de voor­ge­vel werd ont­huld die de toeken­ning van de European Heritage Award/Europa Nostra Award memoreert. Minister Ingrid van Engels­hoven en burge­mees­ter Jos Wienen ont­hul­den ge­za­men­lijk deze gedenksteen na het slot­woord en gebed van de bis­schop, mgr. dr. Jozef Punt, aan het eind van het pro­gram­ma in de kathe­draal.

Tijdens dit pro­gram­ma zorg­den het ka­the­drale koor voor de opluiste­ring met fraaie koor­mu­ziek, terwijl Ton van Eck en Eric Jan Eradus de ver­schil­lende orgels van de ka­the­draal bespeel­den. Tussen de koor- en orgel­mu­ziek­werken kwamen ver­schil­lende sprekers aan bod. Na het wel­komst­woord van de heer Wim Eggen­kamp, voor­zit­ter van de Stich­ting ka­the­drale basiliek, die de res­tau­ra­tie heeft geor­ga­ni­seerd en begeleid, hield de minister van Onder­wijs, Cultuur en Weten­schap, mw. Ingrid van Engelshoven een toe­spraak waarin zij de waarde van cultureel erf­goed be­klem­toonde alsmede het belang van de goede zorg daarvoor en kerken ver­trouwde bakens in het land­schap noemde. Zij gaf ook aan onder de indruk te zijn van het prach­tige gebouw en liefst alleen maar stil te willen zitten om ervan te genieten.

Plaats­ver­van­gend hoofd van de afvaar­diging van de Europese Com­mis­sie in Neder­land, mw. Klasja van de Ridder, onder­streepte even­eens het belang van het cultureel erf­goed en de ver­bon­den­heid van het ker­ke­lijk erf­goed met de ge­schie­de­nis van Europa. De pen­ning­mees­ter van Europa Nostra, de heer Huib Doek, legde daarna uit wat Europa Nostra doet. De res­tau­ra­tie van de ka­the­draal was een van de 66 mede­din­gers naar de Award, die uit­ein­delijk aan twaalf res­tau­ra­tie­pro­jecten is toegekend. De res­tau­ra­tie van de ka­the­draal was na die van het Rijks­mu­seum het grootste lopend res­tau­ra­tie­pro­ject geweest.

De bis­schop onder­streepte met zijn gebed en zegen dat dit bij­zon­der fraaie gebouw aller­eerst een kerk is, aan God en de ere­dienst toegewijd. Dat neemt niet weg dat de vele vrij­wil­li­gers, de be­stuurs­le­den van de Stich­ting, het pas­to­raal team en het pa­ro­chie­bestuur verheugd zijn over het grote aantal bezoekers voor de ‘Klim naar het licht’, de beklim­ming van de beide torens via een route door de binnenzijde van de koepel en over de gewelven.

Het miezerde een tikje toen het gezel­schap buiten kwam voor de ont­hul­ling van de plaquette van de Europa Nostra award aan de buitenzijde van de voor­ge­vel van de ka­the­draal. Met een flinke ruk (en wat hulp van een vrij­wil­li­ger) trokken burge­mees­ter Wienen en Minister Van Engelshoven ver­vol­gens een Europese vlag weg waardoor de plaquette zicht­baar werd.

(foto­se­rie: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug