Arsacal
button
button
button
button


“Durven opvoeden”

Onderwijssymposium in ’s Hertogenbosch

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 oktober 2012 - 304 woorden
“Durven opvoeden”

Op maan­dag 29 ok­to­ber vond een symposium plaats in het Brabantse provinciehuis over het thema “Durven opvoe­den”. Het symposium was geor­ga­ni­seerd door de bis­dom­men van 's Hertogen­bosch en Breda in samen­wer­king met de provincie Noord Brabant. Een hon­derttal deel­ne­mers uit de onder­wijs­we­reld luister­den - na de inlei­ding van mgr. A. Hurkmans - naar een in­spi­re­rende inlei­ding van prof dr. Wim van de Donk, de com­mis­sa­ris van de koningin van deze provincie, die ook lei­ding heeft gegeven aan de com­mis­sie “School en kerk verbin­den” en die een warm pleidooi hield voor contact tussen school en Kerk en weder­zijdse open­heid.

Verwijzend naar de perikelen rond "Signum" in Den Bosch, stelde hij dat de gang naar de nota­ris een gemiste kans is om met elkaar in gesprek te komen.

Na de pauze luister­den de aanwe­zigen naar een boeiende voor­dracht van de pries­ter mr. drs. Michiel Peeters, stu­den­tenpastor van de Tilburgse uni­ver­si­teit en docent voort­ge­zet onder­wijs, die sprak over de dyna­miek van opvoe­den en de factoren die daarbij onmis­baar zijn: traditie, autori­teit en vrij­heid tot verifi­ca­tie. Het belang van het aanbie­den en door­ge­ven van een samen­han­gend en fas­ci­ne­rend waar­denstelsel is voor de opvoe­ding van groot belang, maar de ouder of opvoe­der is ook weer als de vader in de parabel van de verloren zoon: hij moet in groeiende vrij­heid geven want wat doorge­ge­ven is moet kunnen wor­den getoetst, 'geverifieerd', om het zich eigen te kunnen maken.

Tenslotte beant­woordde een forum, waar­van ik ook deel uitmaakte, vragen vanuit de zaal, waarin eigen­lijk de vraag centraal stond: hoe kunnen we ouders, leer­krachten een basis geven en de taal om de jonge mensen van nu te bereiken met de bood­schap en de waar­den van het evan­ge­lie. Het was alles bij een geslaagde dag en - zoals dagvoor­zit­ter mw. Jeanne Keete­laars opmerkte - zeker een ini­tia­tief om te ver­volgen...

Terug