Arsacal
button
button
button
button


Bij de conviventie van de neocatechumenale weg

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 oktober 2019 - 323 woorden

Vrij­dag­avond 25 ok­to­ber was ik bij de jaar­lijkse conviventie (sa­men­komst) voor de verant­woor­de­lijken en de missie­ge­zinnen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, die plaatsvond in Dordrecht.

De conviventie is een ont­moe­ting van enkele dagen met catecheses, film­ver­slagen, on­der­lin­ge ont­moe­tingen en na­tuur­lijk getij­den­ge­bed, Eucha­ris­tie en andere li­tur­gische momenten. Deze avond vond de boete­vie­ring plaats. Doordat een groot aantal pries­ters aanwe­zig was (zie foto) duurde het biechten niet heel lang. Het ont­van­gen van het boete­sa­cra­ment vond tij­dens de boete­vie­ring plaats volgens de li­tur­gische ritus die na het tweede Vati­caans concilie als optie is geko­men om de ecclesiale dimensie van het boete­sa­cra­ment te onder­stre­pen.

Aan de ont­moe­ting nam een groot deel van de verant­woor­de­lijken van de lokale Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen deel alsmede de missie ge­zin­nen van de ver­schil­lende Missiones ad gentes (zie hierover een vorig bericht). Door een ver­plaat­sing van het weekend en de beper­kingen van de lokatie kon­den niet alle verant­woor­de­lijken aanwe­zig zijn, maar het was toch nog een grote groep. In ons bisdom zijn er Ge­meen­schappen en/of een Missio ad Gentes in Haar­lem, Naar­den, Almere, Uithoorn, Am­ster­dam, Alkmaar, De Helder.

In de preek heb ik stil gestaan bij de bete­ke­nis van sacra­menten - een thema dat de initiator van de Weg, Kiko Arguello, had aange­ge­ven -. Een sacra­ment is veel meer dan een woord, het heeft een eigen wer­king en het is een erva­ring. Mensen merken dat soms al als zij een kerk binnenstappen en de aanwe­zig­heid van de Heer in het sacra­ment ervaren. Een sacra­ment geeft ons nieuw leven. De enige voor­waarde om die aanwe­zig­heid en werk­zaam­heid van de Heer te ervaren is nede­rig­heid, eenvoud. Wees niet bang voor die zonde die steeds maar terug keert en die je zo graag zou over­win­nen. Die helpt je om nederig te blijven en niet te denken dat je het zelf wel kunt en in de hand hebt. Het gaat er niet om dat we perfect zijn, door onze zonde zijn we ingevoegd in het geheim van de verlos­sing.

Terug