Arsacal
button
button
button
button


Afscheidsreceptie Joop Overmars van ASKO

katholiek baisonderwijs in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 november 2012 - 221 woorden
beeld van de receptie, toespraak van de bestuursvoorzitter
beeld van de receptie, toespraak van de bestuursvoorzitter

Ook in Am­ster­dam is het katho­liek basis­on­der­wijs goed ver­te­gen­woor­digd met een heel aantal scholen van de ASKO (Am­ster­damse Stich­tingen voor Katho­liek Onder­wijs) die bij elkaar zo'n 9200 leer­lin­gen tellen. Donder­dag­mid­dag 1 no­vem­ber nam de heer Joop Overmars afascheid na ruim twaalf jaar directeur en lid van het college van bestuur van ASKO te zijn geweest.

De scholen van ASKO staan als kwali­ta­tief goed bekend en het bestuur stelt het contact met de katho­lie­ke kerk op prijs, ook al is het een zoeken om de katho­lie­ke iden­ti­teit in deze tijd herken­baar gestalte te geven met aan­dacht voor de vor­ming van heel de men­se­lijke persoon en het door­ge­ven van de waar­den van de chris­te­lijke en katho­lie­ke traditie, met het bijbe­ho­rende stukje katho­lie­ke cultuur. ASKO is daar wel mee bezig.

Katho­liek onder­wijs heeft mijn bij­zon­dere in­te­res­se en dat niet alleen omdat ik bis­schop-referent voor het onder­wijs ben, maar gewoon ook omdat ik het zo bij­zon­der waarde­vol vind. Ik ben dan ook graag naar de afscheids­re­cep­tie van de heer Joop Overmars gegaan om hem te bedanken voor zijn ja­ren­lan­ge inzet voor het katho­liek onder­wijs. Na­tuur­lijk was er voor- en te­gen­spoed maar bij dit afscheid kon dank­baar wor­den teruggezien op veel jaren van inzet met hart en ziel voor het katho­liek onder­wijs. Graag wensen we de heer Overmars en zijn echt­ge­note veel zegen en geluk voor de toe­komst!

Terug