Arsacal
button
button
button
button


'I want to be in that number....'

Allerheiligen

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019 - 665 woorden
De koepel van de kathedraal verwijst naar het hemelse Jeruzalem
De koepel van de kathedraal verwijst naar het hemelse Jeruzalem
'I want to be in that number....'
'I want to be in that number....'

Op het hoog­feest van Aller­hei­ligen - 1 no­vem­ber - vier­den we 's avonds de pontificale Mis in de ka­the­draal met zang van de Capella Puellarum. De nieuwe geluids­in­stal­la­tie van de Sint Bavo werd op deze avond voor de eerste keer gebruikt. Die is uits­te­kend, maar je hoort wel álles...

De geluids­in­stal­la­tie was op de dag van Aller­hei­ligen geïnstalleerd en vroeg nog even wat afstelling; de micro­foons zijn zeer gevoelig, zodat zelfs hoor­baar was dat het lint in het missaal werd verlegd! Maar dat is gewoon een kwestie van het regelen van het geluid, de in­stal­la­tie op zich is zeer goed en het geluid klinkt heel na­tuur­lijk.

We vier­den de ge­meen­schap van alle heiligen, de ver­bon­den­heid met de hemelse kerk.

HOMILIE

Niet zoete­lijk

Nee, heiligen zijn geen zoete­lijk brave figuren,
heiligen zijn vechters.
Zij hebben de goede strijd gestre­den.

Jij bent een heilige!

Heiligen zijn wij allemaal
in de bijbelse zin.
Wij wor­den ‘heiligen’ genoemd
omdat we gedoopt zijn
en de Geest hebben ont­van­gen.
Dat is meteen een roe­ping en een opdracht:
leef naar je doopsel,
laat het witte doopkleed
- teken van een zuiver hart en zuivere intenties -
het kenmerk en het waarmerk
van je leven zijn!

Onbekende heiligen

Lang niet alle heiligen zijn bekend.
De ware heiligen hebben juist vaak
een verborgen leven geleid
omdat eenvoud en nede­rig­heid
kenmerken zijn van de ware christen
- zoals vandaag ook uit de zalig­spre­kingen blijkt
die we in het evan­ge­lie hebben gelezen.

Voor óns bekende heiligen

Som­mi­ge heiligen zijn aan ons bekend
maar hun hei­lig­heid hangt niet
aan de grote klok.
Het zijn de mensen die ons op onze levensweg
geïnspireerd hebben,
naar wie we hebben opgekeken,
aan wie we een voor­beeld willen nemen
omwille van hun geloof, hun hoop en hun liefde.

Zij zijn ook altijd strij­ders voor het goede.
En als U hen van nabij hebt mee­ge­maakt,
haal dan vandaag hun goede strijd
in uw her­in­ne­ring naar boven.
Soms zagen we bij­voor­beeld als kind niet
wat onze ouders voor ons over had­den,
hoe zij met moeite, in een andere tijd
hun leven en hun liefde
hebben gegeven voor hun gezin.
Of er zijn vast ook andere mensen
die U van nabij hebt mee­ge­maakt
en die een in­spi­re­rend voor­beeld blijven.
Dat zijn nooit de mensen
die geen tegen­slag, geen ongemak, geen strijd
hebben gekend.

Vandaag danken we God voor al die mensen
die deze goede strijd gestre­den hebben.

De bekende heiligen

Na­tuur­lijk zijn er daar­naast ook tal­lozen anderen
wier naam op een of andere wijze
wel bekend is,
zoals die van de heilig verklaar­den.
Ook die heilig verklaar­den
waren geen zoetsappige figuren;
we treffen onder hen allerlei soorten mensen aan,
waar­on­der mensen die een strijd te voeren had­den
met een moei­lijk karakter,
mensen die een slecht huwe­lijk had­den,
mensen die tegen­slag op tegen­slag te ver­du­ren kregen,
zieken en noem maar op.

Een heilige is iemand
die een strijd moest voeren
en niet weg gelopen is.

Onze strijd

In onze tijd zijn er veel verlei­dingen en beko­ringen
die op ons afkomen.
Ik zal ze niet allemaal op gaan noemen,
maar het is voor jonge mensen bij­voor­beeld
zeker niet ge­mak­ke­lijk
om goede, mens­waar­dige, mooie, oprechte keuzes te maken
en niet het “ik” en het kwaad te laten prevaleren.

Ge­meen­schap van de heiligen

Vandaag vieren we
de ge­meen­schap van de heiligen
waar we het in de ge­loofs­be­lij­de­nis
altijd over hebben.
Dat betekent ook dat deze dag ons uitno­digt
om een voor­beeld te nemen
aan de heiligen
en om ons­zelf te zien
als verbon­den met al die andere mensen
die ons zijn voor­ge­gaan
of nu nog leven.
Dat is ook een uit­no­di­ging
om voor elkaar te bid­den.
We doen dat altijd in de voor­bede
hier in de kerk,
maar ook in ons per­soon­lijk gebed
zou­den we al die mensen
die met ons verbon­den zijn,
mogen gedenken;
voor hen bid­den is
bele­ving van de ge­meen­schap van de heiligen.

Heel

Want we zijn allemaal ge­roe­pen
om ‘heel’ te wor­den,
dat wil zeggen: mensen uit een stuk,
recht door zee,
levend vanuit pure intenties,
verbon­den met elkaar
en met de Heer.

Aller­hei­ligen,
al die heiligen...
daar wil ik bij horen:

O Lord, I want to be in that number”!

Terug