Arsacal
button
button
button
button


Zacheüs en de hunkering bemind te worden...

Installatie pastoor Maciej Sendecki in Wieringerwerf

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 november 2019 - 1271 woorden
met de leden van het pastorale team 'in solidum'
met de leden van het pastorale team 'in solidum'
Zacheüs en de hunkering bemind te worden...

Zondag 3 no­vem­ber was ik in Wie­rin­ger­werf voor de in­stal­la­tie van pastoor Maciej Sendecki, die moderator-team­lei­der is voor de pa­ro­chies van Wie­rin­gen en Wie­rin­ger­meer (Mid­den­meer, Wie­rin­ger­werf, Hyppolitushoef) en in het team ("in solidum") mee­werkt in de wijde regio van Schagen en de Vijf­hoek e.o. De pa­ro­chi­anen had­den de nieuwe pastoor al een beetje leren kennen - hij is er sinds an­der­halve maand - en die kennis­ma­king had goed uitgepakt...! Verslag van een warm welkom.

Hoewel ik bijna veer­tig minuten voor de Eucha­ris­tie­vie­ring aankwam, was ik toch niet de eerste. Pa­ro­chi­anen uit het Gooi (Blaricum, Huizen, Naar­den en Bussum), waar pastoor Maciej kape­laan was geweest, waren al vroeg ver­trok­ken om hun geliefde pries­ter uitgeleide te doen. Maar ze mogen niet mopperen in 't Gooi want ze hebben een nieuwe terug gekregen, Mikel Palic, die op 16 no­vem­ber diaken wordt gewijd met het oog op de pries­ter­wij­ding.

De kerk stroomde ver­der vol met pa­ro­chi­anen, familie en se­mi­na­risten van Nieuwe Niedorp waar pastoor Majiec heeft gestu­deerd. Pastoor Eduard Moltzer en pastoor Ignas Tilma con­ce­le­breer­den. Zij behoren tot het team "in solidum". Diaken Toon Jorink en cate­chiste Monica Wildeboer zijn even­eens pas­to­raal actief in de regio, maar moesten in de andere kerken zijn. Rector Luc Georges van Nieuwe Niedorp was wel aanwe­zig als con­cele­brant. Het dames- en heren­koor zong een Neder­landse Mis en er was veel samenzang.
Tijdens de vie­ring legde de nieuwe pastoor de eed van trouw en de ge­loofs­be­lij­de­nis af en kreeg hij sym­bo­li­sch zijn nieuwe ambt toe­ver­trouwd door de overhan­diging van allerlei attributen die met de vie­ring van de sacra­menten en de ver­kon­di­ging van het woord te maken hebben.

Het was een mooie warme vie­ring en na afloop volgde en drukke en harte­lijke receptie. van harte wensen we de nieuwe pastoor veel zegen voor zijn nieuwe taak!

HOMILIE

Iemand zag hem staan

Dat Zacheüs klein van gestalte was,
had niet alleen met zijn lengte te maken;
de mensen keken op hem néér,
zodat hij zich altijd klein zal hebben gevoeld.
Dat hij dat gevoel moet hebben gehad,
komt tot uiting in zijn verlangen:
hij wil een goed mens wor­den,
het ver­keerde achter zich laten
en hij is vol blijd­schap
als iemand hem ziet staan.
Die iemand die hem ziet staan,
is Jezus.

Een andere blik

Daar­mee wordt ook voor ons dui­de­lijk
dat Jezus met andere ogen kijkt
dan waar de mensen Zacheüs mee bezien.
De mensen kijken veroor­de­lend:
Hij is een zon­daar, zeggen ze.
Jezus echter kijkt met een andere blik,
die het mooiste in Zacheüs blijkt los te maken:
de man besluit de helft van zijn bezit weg te schenken
en ieder die hij iets heeft afgeperst
dat vier­dub­bel terug te betalen.
Wat mooi!
Wat een nieuw begin!
Heel posi­tief!

De hunke­ring bemind te wor­den

Zacheus hunkerde ernaar
dat iemand hem zag staan,
hij verlangde ernaar gezien te wor­den.
Dat Jezus zijn blik op hem deed rusten
en in zijn huis te gast wilde zijn,
maakte het mooiste in hem wakker.

Ik denk dat we dit allemaal kunnen herkennen.
Wanneer wij nega­tief wor­den bena­derd,
niet aanvaard wor­den en niet bemind zijn,
zal dat mis­schien
woede en opstand in ons oproepen
of het zal ons verlammen.
Beide reacties maken niets kapot:
ze maken dat we anderen iets aandoen
of dat we ons­zelf iets aandoen.
En soms zullen mensen dan ver­vol­gens
overal gaan zoeken naar een beetje­liefde en erken­ning
en daarbij vaak nog meer wor­den teleur­ge­steld.

Maar doordat Jezus laat blijken
dat Hij Zacheus wel van waarde vindt,
doordat Hij hem aan­dacht geeft en liefde,
daardoor maakt Jezus
iets moois in Zacheus los:
doordat hij bemind wordt,
komt in hem het verlangen op
om ook anderen te beminnen,
goed te zijn en goed te doen.

Als je nooit een harte­lijk woord krijgt...

Ook in onze maat­schap­pij is dat nog steeds zo.
Wie behoren tot die
steeds maar groeiende groep jon­ge­ren
die in de jeugd­zorg terecht komt?
Wie zijn die jon­ge­ren die tot geweld komen,
crimineel wor­den, radi­ca­li­seren?
Na­tuur­lijk kunnen we niet een op een zeggen
dat iemand die crimineel is of geweld­da­dig
een slechte jeugd heeft gehad
- er kunnen heel andere oor­zaken zijn
en ouders hebben hun kin­de­ren niet aan een lijntje - ;
maar om­ge­keerd is het wel vaak zo
dat kin­de­ren die geen liefde hebben gekend,
niet aanvaard zijn en bemind,
veel meer moeite hebben
om een goed en gelukkig leven te lei­den.
En hoeveel pijn kan het ons­zelf doen
als we nooit een harte­lijk of begrijpend woord
mogen ont­van­gen?

Tijd voor de liefde!

Het is dus wezen­lijk
dat er tijd is voor de harte­lijke liefde
en aan­dacht voor elkaar.
De liefde en aan­dacht die wij geven,
zal de persoon aan wie wij die aan­dacht geven
hope­lijk helpen
om vrede te hebben en tevre­den te zijn
en zelf op zijn of haar beurt
ook weer liefde door te geven.
Zoals bij Zacheus.

Liefde wekt ver­trouwen

Het basisver­trouwen
dat in een mens groeit
door de harte­lijke aan­dacht die deze mens ont­vangt,
is heel be­lang­rijk
om in vreugde en vrede te kunnen leven
met aan­dacht en liefde voor anderen.
Het is dus goed en heel be­lang­rijk
dat we andere mensen zien staan,
hen posi­tief proberen te bena­de­ren
en altijd ook het goede, mooie en po­si­tie­ve
in een ander blijven zien,
zelfs als we die ander mis­schien
een wat kri­tische opmer­king moeten maken
of als we het niet eens zijn
met wat die ander doet.
Als die persoon toch ook onze liefde mag ervaren,
zal het kri­tische geluid, een op- of aanmer­king
in een andere context staan
en beter over­ko­men.
Als de liefde wordt vergeten,
voelen mensen zich alleen maar afge­schre­ven
en daar komt dan vaak niets goeds meer uit.

Je bent een parel

“Je mag er zijn”:
dat gevoel hebben we doorge­ge­ven gekregen
hope­lijk door de liefde van onze ouders
en in ieder geval ook door ons geloof.
Ons geloof, onze band met God
is de basis voor het ver­trouwen
waar­mee wij in het leven mogen staan,
want dat geloof, die band zegt ons:
je bent gewild, je bent geliefd,
je wordt bemind door God.
God heeft je lief.
Je bent niet zomaar en toevallig
op deze aardbol geplaatst,
zon­der doel en zon­der zin, nee!
God heeft ons op deze aarde geplaatst
met de bij­zon­dere gaven die ieder van ons bezit,
de een deze, de ander die.
Hij heeft ons een roe­ping gegeven.
Wij zijn bij­zon­der in Gods ogen,
parels zijn we!
Voor ieder van ons zou Hij Zijn leven geven,
zoals Hij dat gedaan heeft
in het leven van Jezus Christus, onze Heer!

Zonder liefde gaat het niet

Zacheus deed een in­span­ning om Jezus te zoeken,
hij klom in de boom.
Wat kunnen wij doen om Jezus te zoeken?
En Jezus keek omhoog
en zag hem met ogen vol liefde.
Zacheus werd gezien
en de Heer moest in zijn huis te gast zijn.
Toen ontstond er in die kleine man
een diep besef van geliefd en aanvaard wor­den
en dat deed hem stappen zetten,
het deed hem zijn leven omgooien!
Zo werd een nieuw begin moge­lijk!
Zonder de liefde gaat dat niet.

Dat wij steeds meer mogen beseffen
dat God zo naar ons kijkt,
met een hart vol liefde.
En dat dit ons kracht mag geven en ver­trouwen
om zelf ook altijd de liefde te bewaren
en anderen met liefde te bena­de­ren.

Gods zegen voor de pastoor!

En na­tuur­lijk vragen we op deze dag heel bij­zon­der
Gods zegen voor de nieuwe pastoor.
Dat de Heer hem mag helpen
om een goede her­der te zijn,
die met liefde naar zijn mensen kijkt,
zo dat die zich uitgedaagd mogen voelen
om stappen te zetten
naar God en naar een nieuw begin.

Terug