Arsacal
button
button
button
button


Wijdelingen leggen geloofsbelijdenis en eed van trouw af

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 november 2019 - 265 woorden
De kandidaten met rectoren, studieprefect en bisschoppen
De kandidaten met rectoren, studieprefect en bisschoppen
Wijdelingen leggen geloofsbelijdenis en eed van trouw af

Voor­af­gaand aan de diaken­wij­ding leggen de kan­di­da­ten de ge­loofs­be­lij­de­nis en een eed van trouw af. Dat bij­zon­dere en plech­tige moment vond maan­dag 4 no­vem­ber plaats in Heiloo voor de vier kan­di­da­ten die op 16 no­vem­ber aanstaande tot transeünt diaken wor­den gewijd, wat zo veel wil zeggen als dat zij bestemd zijn om pries­ter te wor­den.

Deze week vindt de gebeds­week om roe­pingen plaats die voor de Neder­landse bis­dom­men wordt gehou­den. Tege­lijk doen we in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam mee met een maand van gebed voor dezelfde intentie, samen met Poolse bis­dom­men, op voor­spraak van de heilige Wil­li­brord en de eerste vijf Poolse mar­te­la­ren.

Dins­dag­och­tend 5 no­vem­ber is om 9.00 uur in de ka­the­draal in Haar­lem een speciale heilige Mis die ik voor deze intentie zal opdragen.

Javier Eduardo Acuña Acuña, Juan Andrés Correa del Rio, Mikel Palic en Bert Glorie leg­den op deze maan­dag de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw af ten overstaan van bis­schop Jozef Punt, die hen ook tot diaken zal wij­den.

We zullen in de ko­men­de dagen tot 16 no­vem­ber bij­zon­der voor deze wij­de­lin­gen bid­den. Op die dag is de diaken­wij­ding in de Bede­vaart­ka­pel in Heiloo. Deo volente zal de pries­ter­wij­ding op zater­dag na Pink­ste­ren zijn.

Vóór de Mis hield onze pries­ter pastoor Nico Mantje in het kader van de Wil­li­brord­da­gen een inte­res­sante lezing over Prudentius, over wie hij onlangs een studie heeft ge­pu­bli­ceerd bij de uit­ge­ve­rijen De Boog en Betsaida met een vertaling van twaalf vroegchris­te­lijke hymnen van deze schrijver.

Na afloop was er een fees­te­lijk diner waarbij de wij­dings­kan­di­da­ten met enkele toepas­se­lijke lie­de­ren wer­den toegezongen.

Terug