Arsacal
button
button
button
button


Zuster Aleida honderd jaar!

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2019 - 213 woorden

Het Juliana­kloos­ter bij het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood was het moe­derhuis van de Julianazusters voordat het Dio­ce­saan Missio­nair centrum werd. Honderd gasten vier­den daar de hon­derd­ste ver­jaar­dag van Julianazuster Aleida.

Feest

Met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van het klooster en een even­eens fees­te­lij­ke lunch werd deze ver­jaar­dag gevierd. Ook de burge­mees­ter kwam fe­li­ci­te­ren. Er zijn nog maar enkele zusters over van de Con­gre­ga­tie van de zusters van de H. Juliana de Falconieri (Julianazusters).

Inzet

Deze zusters hebben enorm veel gedaan in de thuis­zorg en voor ge­zin­nen in moei­lijk­he­den, bij­voor­beeld door het over­lij­den van een van de ouders. Zo ook zuster Aleida, die later nog zo'n twin­tig jaar voor een pastoor en in een pa­ro­chie heeft gewerkt.

Onlosmake­lijk!

Als ik zo'n reli­gi­euze mag ont­moe­ten, die zoveel voor de mede­mens en voor de maat­schap­pij heeft gedaan, voel ik spijt dat dit helaas voorbij is. Of zal er toch wel weer een nieuw ini­tia­tief opbloeien dat vanuit de toe­wij­ding aan Christus en het evan­ge­lie zorg geeft aan de naaste? In ieder geval hoort goed doen aan mensen - naasten­liefde - onlosmake­lijk bij het katho­lie­ke geloof. daar krijgt dat han­den en voeten! Dank u, zuster!

Van harte fe­li­ci­te­ren we haar met dit eeuw­feest! En ik wens haar nog een gezegende levens­avond toe!

Terug