Arsacal
button
button
button
button


Felicitaties voor Henk Hudepohl

en een bezoek aan de Eritrese gemeenschap

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 december 2019 - 326 woorden

Het komt niet vaak voor dat ik gelegen­heid heb om een pries­ter, diaken, pas­to­raal werker of cate­chist te gaan fe­li­ci­te­ren met een jubileum. Want meestal is dat op tij­den dat ik zelf ergens anders ben voor de Eucha­ris­tie­vie­ring.Nu ging dat en ook was er even tijd om de Eritrese ge­meen­schap te bezoeken, die in Heiloo bijeen was. Bij Henk Hudepohl trof ik een bij­zon­dere gast...

25 jaar

Henk Hudepohl is 25 jaar pas­to­raal werker, eerst in De Kwakel en nu in de pa­ro­chie Levend Water met als stand­plaats Akersloot. Een mooie gelegen­heid om hem te bedanken voor zijn inzet voor Akersloot en de andere kerken van de pa­ro­chie: Egmond, Heiloo en Limmen dat in een samen­wer­kings­ver­band met deze pa­ro­chie is verenigd. De felici­ta­tie was dubbel omdat Henk Hudepohl gelukkig ook weer beter is na een ziekte­pe­rio­de. Van harte proficiat!

Petrus Codde

Onder de gasten trof ik de oud-katho­lie­ke bis­schop van Haar­lem, Dick Schoon, die ik toevallig de dag ervoor al had ge­spro­ken in ver­band met een symposium­dag die op 18 april volgend jaar in Hoofd­dorp zal wor­den gehou­den rond het boek dat Dick Schoon heeft ge­pu­bli­ceerd over apos­to­lisch vica­ris Petrus Codde: "Een aarts­bis­schop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome 1700-1703", ver­sche­nen bij uit­ge­ve­rij Verloren in Hilversum. Het is een publi­ca­tie van grote klasse en een waar monniken­werk omdat de dag­boeken van Codde en zijn reisgezellen uit het Latijn ver­taald zijn. De lezer kan een episode meebeleven die de opmaat was voor het zoge­noemde "Utrechts schisma" waarin een deel van de clerus zich scheidde van de paus door zon­der pau­se­lijk mandaat een bis­schop te kiezen. Samen met Henk Hudepohl zijn we op de foto gegaan.

Eritrese ge­meen­schap

Daarna had ik nog even tijd om de katho­lie­ke Eritrese ge­meen­schap te bezoeken die in Heiloo bijeen was voor een bede­vaart en retraite. Een flinke groep van jong en oud was daar aanwe­zig om naast het gees­te­lij­ke aspect ook ge­meen­schap en ver­bon­den­heid met elkaar te ervaren.

Terug