Arsacal
button
button
button


Niet 'ik' maar 'wij' en 'U'

Kerstviering bisdom, afscheid van medewerkers

overweging_bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 20 december 2019
De bisschop reikt de Bavopenning uit
De bisschop reikt de Bavopenning uit
afscheid van de vrijwilligers
afscheid van de vrijwilligers
De 'Sorelle'
De 'Sorelle'

Vrijdag­mid­dag 20 december werd de jaarlijkse kerst­vie­ring van de mede­wer­kers van de curie van het bisdom Haarlem-Amsterdam gehouden. Na een be­zin­nings­mo­ment met een over­we­ging en voorbede (zie onder) in de kapel werd in de tuinzaal afscheid genomen van Juana Jozefa, die twintig jaar voor het bisdom heeft gewerkt en van enkele vrij­wil­lig­ers. Juana werd hierbij voor haar inzet onderscheiden met de Bavopenning.

De viering werd weer opge­luis­terd met fraaie zang van de "Sorelle", mgr. Jan van Burgsteden las het evangelie voor, ik heb een over­we­ging met voorbeden uitgesproken en mgr. Jozef Punt hield een slotwoord en gaf de zegen.

In de tuinzaal waren er hapjes en drankjes en werd afscheid genomen van Juana Jozefa. De algemeen econoom van het bisdom, Thom van der Steen, sprak hartelijke woorden en prees haar prettige per­soon­lijkheid en inzet. De bisschop sloot daarbij aan en reikte haar als blijk van waardering de Bavopenning uit.

Ook werd met veel dank en waardering afscheid genomen van twee personen die als vrij­wil­lig­ers in het archief hebben gewerkt: Joke van Bakel en Leo Hartman. In verband met het naderende afscheid van onze uitstekende archivaris drs. Floor Twisk, was het voor hen ook een goed moment om hun taak te gaan beëindigen. Dr. Jörgen Vijgen zal de nieuwe archivaris worden. Hij is tevens docent filosofie en directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut. Wij wensen hem veel zegen voor deze nieuwe uitdaging, want zo mag je het beheer van een uitgebreid archief als dat van ons bisdom wel noemen!

OVERWEGING

Heel even maar...

Weer wordt het kerstmis
en ieder jaar opnieuw
is dat een moment
waarop de wereld
even tot stilstand lijkt te komen.
Vaak zwijgen de wapens
voor een kerstbestand;
beurzen, kantoren, zelfs winkels
gaan die dag even dicht,
even, heel even maar
komt de almaar doorgaande tredmolen
van onze 24-uurs economie
tot stilstand
om ruimte te maken voor andere zaken,
voor de naaste, voor God,
hopelijk.

Onder controle?

Inderdaad, er is weinig plaats
in onze samenleving
overgebleven
voor alles wat buiten het “ik” ligt.
In plaats van gemeen­schapsmens,
een sociaal wezen,
zijn mensen meer en meer in­di­vi­duen geworden,
het “ik” staat voorop:
een mens moet zichzelf kunnen zijn,
dat is een waarde die bijna boven alles gaat;
een mens moet controle en zeggen­schap kunnen hebben,
zijn eigen lot kunnen bepalen
- ook al weten we ergens wel
dat dit niet echt mogelijk is;
want we weten niet
hoe de dag van morgen zal zijn;
wat hebben we nu feitelijk “onder controle”? -.

Samen of alleen?


Relaties zijn ondergeschikt geworden aan het “ik”,
iedereen heeft het recht
om “met zijn leven door te gaan”,
obstakels op die weg van het ”ik”
worden nauwelijks meer verdragen.

Dit is een typisch welvaartsverschijnsel
en een tikje decadent;
in het algemeen geldt:
waar in de wereld
mensen niet zo welvarend en voldaan zijn,
is er meer gemeen­schapsgevoel
en ook meer geloof en leven met God.
Hoe anders dan in ons rijke land
is het leven in Afrika
waar ze zeggen:
“It takes a village to raise a child”,
je doet het uit­ein­de­lijk samen.

Onze rijkdom is niet alleen maar fijn en goed,
materie kan verstikkend zijn.
“Hoe moeilijk is het voor een rijke
het rijk der hemelen binnen te gaan”,
zei Jezus al.

Onze missie

Als bisdom en als katholieke kerk
zetten we ons in
om het bewustzijn te verlevendigen
dat alle mensen - rijk en arm -
geschapen en bedoeld zijn
als sociale wezens,
open voor hun naaste
en open voor God,
dat zij een eeuwige bestemming hebben
en dat dit leven slechts een voorspel is
van iets onuitsprekelijk moois
dat nog komen gaat
en dat hier op aarde
het ware geluk bestaat
in wat we over hebben voor anderen
en voor de hemelse Vader.
Een offer dat we brengen
maakt ons vaak meer gelukkig
dan het hebben van een zaak.

De Schepper verlangt naar onze inzet
voor een betere wereld,
waarin ruimte is voor Hem
en voor iedere mens,
niet afgesloten, opgesloten in het “ik”,
maar open.
De inzet maakt ons
hier en in het hiernamaals
gelukkig.

Niet “Ik” maar “wij” en “U “.

Voorbede

Oog voor het wonder

Laten we daarom vandaag bidden
dat het Kerstkind,
dat onze Heer en Verlosser is,
de ogen en de harten van velen mag openen
voor het wonder,
voor de naaste,
voor God.

Laten we ook bidden
dat de welvaart en de rijkdom
van onze samenleving
de mensen van onze tijd
niet zullen afstompen,
dat er een nieuwe gewaarwording mag komen
van de wonderen
die ons omringen.

Verdeling van de aardse goederen


Laten we bidden
voor de vele mensen in de wereld
die langs digitale weg
dagelijks worden geconfronteerd
met onze rijkdom
maar zelf niets bezitten.
Bidden we om een meer broederlijke wereld,
om dienst­baar­heid,
inzet voor de naasten,
veraf en dichtbij
en een betere verdeling
van de aardse goederen.

Ons bisdom en de bisschop

Laten we bidden
dat de Heer
ons bisdom zal blijven zegenen.

Laten we bidden om Gods zegen
voor onze bisschop, mgr. Punt,
die heeft aangekondigd
volgend jaar met emeritaat te zullen gaan.
In dank­baar­heid voor zijn inzet,
gedurende zo vele jaren,
vragen we de Heer dat Hij hem
in dit komende jaar en daarna
mag zegenen
en hem een goede tijd van leven
mag schenken.

Gebed voor de curie­me­de­werkers

We willen ook bidden
om die zegen
voor alle mede­wer­kers van ons bisdom.
Zij zetten zich dagelijks in
om de missie van ons bisdom en onze Kerk
mogelijk te maken,
financieel, pastoraal, adviserend,
oordelend en beslissend.

Gebed voor onze bisdom-ac­ti­vi­teiten


We willen heel bijzonder bidden
voor de nieuwe initiatieven
en voor alles wat onze bijzondere inzet vraagt:
we denken aan het welslagen van The Missionary School,
de jongeren- en caritas-ac­ti­vi­teiten,
aan de nieuwe inrichting van onze parochies en dekenaten,
aan de kathedraal, ons Diocesaan Heiligdom in Heiloo,
het seminarie en het sint Bo­ni­fa­tius-instituut
en zoveel meer.

Gebed voor allen die in de pastoraal werken


We bidden om Gods zegen voor al onze priesters,
diakens, pastoraal werkers en catechisten,
in het bijzonder denken we aan hen die ziek zijn
en allen die het moeilijk hebben
en om Gods zegen voor ons allen,
voor Juana die afscheid neemt,
voor Frans en Arnout die ziek zijn.
Misschien vergeet ik iemand te noemen,
dan excuses daarvoor!

Dat Gods zegen hen en ons allen,
ons gezinnen en allen die ons dierbaar zijn,
moge begeleiden!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug