Arsacal
button
button
button
button


Zalig uiteinde en een gezegend 2020!

Vredesboodschap van paus Franciscus voor 1 januari

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 31 december 2019 - 424 woorden
zalig uiteinde!
zalig uiteinde!
kapel Zonnewende
kapel Zonnewende
Zonnewende
Zonnewende

Van harte wens ik U allen een heel gezegend nieuw jaar toe! We beginnen het jaar met het hoog­feest van Maria, moe­der van God en ik stel dit nieuwe jaar dan ook graag onder haar bij­zon­dere bescher­ming. Tege­lijk vieren we Wereld­vre­des­dag waarvoor paus Fran­cis­cus ons weer een mooie bood­schap heeft gegeven.

Bood­schap van de paus

Op de web­si­te van de RK Kerk in Neder­land is de complete bood­schap in Neder­landse vertaling te lezen:

In zijn bood­schap vraagt de paus aan­dacht voor het streven naar echte broe­der­schap, gebaseerd op dialoog en weder­zijds ver­trouwen. Hij noemt met name de Hibakusha, de over­le­ven­den van de atoom­bom­men die 75 jaar gele­den op Hiroshima en Nagasaki zijn gevallen, die aan nieuwe gene­ra­ties getuigen van de verschrik­kingen en het lij­den om de her­in­ne­ring aan deze gruwe­lijke feiten een basis en in­spi­ra­tie te laten wor­den voor het werken aan vrede. Ook noemt de paus het belang van ver­zoe­ning; alleen door de kracht van de ver­ge­ving kunnen we elkaar als broe­ders en zusters gaan zien. Dit vraagt om respect voor elkaar en dat respect heeft vele prak­tische kanten. De paus noemt met name een recht­vaar­dig eco­no­misch systeem (vgl. Caritas in veritate 39) en een eco­lo­gische beke­ring: als we met nieuwe ogen de goed­heid van de Schepper zien die ons deze wereld heeft gegeven als een gemeen­schap­pe­lijk huis, houdt dat een trans­for­ma­tie in van de manier waarop we met onze zusters en broe­ders omgaan. Om vrede te bereiken moeten we in de moge­lijk­heid ervan geloven en geloven dat anderen net zo zeer vrede nodig hebben als wij­zelf. Hierbij kunnen we in­spi­ra­tie vin­den in de liefde die God voor ieder van ons heeft: die liefde is bevrij­dend, zon­der grenzen, gratis en on­ver­moei­baar. Daarbij moeten we men­se­lijk vrees te boven komen. Vrees leidt vaak tot con­flic­ten en vijand­beel­den, een cultuur van ont­moe­ting breekt de conflict-cultuur af.

be­zin­ning

Na Kerst­mis kon ik even van een paar be­zin­nings­da­gen genieten in Zon­ne­wen­de in Moergestel. ook dat was goed en helpt om op een andere manier naar de wereld en de problemen van kerk en samen­le­ving te kijken. Het helpt zeker ook om dingen wat meer uit han­den te geven en uit te gaan van ver­trouwen en opti­misme.

Maria, moe­der van God

Op 1 januari vieren we dus het hoog­feest van Maria de moe­der van God. Moge zij ons allen be­scher­men en onze voor­spreek­ster zijn in dit nieuwe jaar.

(Het artikel over Paus Fran­cis­cus en het vijfde Mariale dogma van 14 de­cem­ber j.l. heb ik aan­ge­vuld)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug