Arsacal
button
button
button
button


Maria, moeder van God, koningin van de vrede

Nieuwjaarsdag in Vogelenzang

Overweging Preek - gepubliceerd: woensdag, 1 januari 2020 - 771 woorden
Kapel van de zusters
Kapel van de zusters
De 'nieuwe'aartsengel Michaël
De 'nieuwe'aartsengel Michaël
Mariabeeld in de kapel van het bisschopshuis
Mariabeeld in de kapel van het bisschopshuis

Op de eerste dag van het nieuwe jaar was ik bij de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart in Vo­ge­len­zang voor de vie­ring van de Eucha­ris­tie: Wereld­vre­des­dag, hoog­feest van Maria, moe­der van God en een nieuw jaar dat voor ons ligt. Moge de Heer ons allen zegenen en de moe­der Gods Maria voor ons ten beste spreken!

De zusters in Vo­ge­len­zang hebben een nieuw beeld in hun kapel, gekocht met een bedrag dat hun was toegekend. Het is de de H. Michaël en hij ziet er stevig uit (zie foto). Daar wil je geen ruzie mee krijgen, Satan moet oppassen!

Ook de paus heeft over Maria, moe­der van God gepreekt op deze dag. Iets daarover is te lezen in de aan­ge­vulde eer­dere bijdrage van 14 de­cem­ber op deze web­si­te.


Homilie

Ook zij deed iets...

We beginnen het nieuwe jaar
met Maria de moe­der van God.
Haar feest voltooit het kerstoctaaf,
want de geboorte van de Heer op aarde
is nauw verbon­den
met de Moeder van de Heer,
die haar vrij­wil­lige mede­wer­king heeft gegeven
aan het heils­plan van God.
Alle geslachten prijzen haar zalig,
omdat de Heer grote dingen aan haar deed,
zoals Maria zelf zingt in het Mag­ni­fi­cat.
Daarbij wijst Maria naar God,
aan hem schrijft zij alle ver­diensten toe
van haar unieke moe­der­schap.
Toch heeft zij zelf ook een actieve rol gespeeld,
want zij is gevraagd
en zij heeft ingestemd
en de taak en zen­ding
die met die uit­ver­kie­zing was verbon­den
in geloof en ver­trouwen en met volhar­ding
tot een goed einde gebracht.
Daarom ook prijzen wij Maria,
omdat zij haar hoofd gebogen heeft
en in eenvoud en nede­rig­heid
haar “Fiat”, haar bereid­heid, uit­ge­spro­ken heeft.
Zo werd Maria de nieuwe Eva,
zo werd haar mede­wer­king aan de verlos­sing
uniek en onherhaal­baar:
nooit is iemand
zo betrokken geweest in onze verlos­sing,
nooit zal iemand ooit
zo kunnen mee­werken aan die verlos­sing
als Maria.
Daarom eren we haar op deze dag.

Koningin van de vrede

Maria wordt ook koningin van de vrede genoemd.
De diepste vrede ont­van­gen we
in de overgave aan Gods wil.
We kunnen nooit ver­wach­ten
dat ons leven zal gaan
zoals wij dat gehoopt en uit­ge­stip­peld hebben.
Het zal altijd anders verlopen,
vol verras­singen zijn, waar­on­der ook min­der aangename.
Onder de min­der aangename verras­singen
kunnen zich grote, zware kruisen bevin­den.
Laten we op deze eerste dag van het nieuwe jaar,
waarop we tevens wereld­vre­des­dag vieren,
bid­den dat wij de genade mogen ont­van­gen
om ons­zelf over te kunnen geven aan Gods wil
in alles wat dit nieuwe jaar ons zal brengen,
opdat we vrede mogen bezitten,
de vrede van de overgave,
de vrede die God en de mensen verbindt.

Ons hart in vrede?

Vrede begint in het hart van de mensen.
Van een vrede­lie­vend mens gaat vrede uit;
van iemand die in zijn hart geen vrede bezit,
kan ook geen vrede uit­gaan.
Vrede begint met verdraag­zaam­heid, aanvaar­ding,
ver­ge­ving, elkaar dragen in gebed,
dus met alles waardoor we een ander
ook als die persoon ons niet goed gezind is,
kunnen zien en aan­ne­men
als schepsel Gods,
als kind van God
als geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis,
als be­min­nens­waard.
We bid­den daarom op deze dag voor heel de mens­heid
op de voor­spraak van Maria,
koningin van de vrede,
die deze gaven als geen ander heeft gehad
om de vrede van het hart.
Moge ons hart in vrede zijn
om vrede te kunnen bewaren
en vrede­bren­gers en vrede­stich­ters te kunnen zijn.

Geboren onder de wet

Daarbij kunnen we er vandaag bij­zon­der aan denken
dat Jezus Christus op deze dag werd besne­den
om zo de ver­plich­ting van de wet te vervullen;
ook Maria en Jozef vervul­den de ver­plich­tingen van de wet,
ook al had­den zij terecht kunnen menen
dat zij daarboven verheven waren.
Jezus, Maria en Jozef
hebben eigen­lijk steeds
de weg van eenvoud gekozen,
van zich on­der­wer­pen aan de wet,
de weg van de ge­hoor­zaam­heid.
Jezus werd “geboren onder de wet”,
liet de tweede lezing
uit de brief aan de Galaten, ons weten.
Hij werd ge­hoor­zaam, dienst­baar, als een slaaf
om ons vrij te maken.
Ook dat zal voor ieder van ons
een be­lang­rijke rich­ting­wij­zer zijn:
wees niet trots, niet te trots om te buigen,
je klein te maken en de minste te zijn,
blijf niet cirkelen om jezelf,
maar overweeg
wat het meest dienst­baar is
aan het heil van anderen,
aan de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie
en de door­wer­king van de verlos­singsgenade.
Zo wor­den wij
midde­laars met de Midde­laar,
ver­los­sers met de Ver­los­ser,
wat Maria bij uitstek is en is geweest.

Zegen

Mis­schien hebt U van­nacht,
op de drempel van het nieuwe jaar,
ook wel goede voor­ne­mens gemaakt.
Moge God die goede voor­ne­mens zegenen
en U dit jaar
in Zijn gunst en genade bewaren.
We ver­trouwen dit jaar met al onze intenties
aan Hem toe
op de voor­spraak van Maria!

Terug