Arsacal
button
button
button
button


“Als de Christus maar vergaderd wordt...”

Maar zaterdag 17 november: diakenwijdingen!

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 november 2012 - 287 woorden
vergadering van het kathedraal kapittel onder het oog van de vroegere bisschoppen van Haarlem
vergadering van het kathedraal kapittel onder het oog van de vroegere bisschoppen van Haarlem

Bij het leven van een (hulp)bis­schop hoort veel ver­ga­deren. Ik moet dan ook regel­ma­tig terug­denken aan wat een oude pastoor mij ooit zuchtend met een variant op het bijbel­woord heeft gezegd toen hij zich tame­lijk kri­tisch uitliet over de ver­ga­der­cul­tuur die in de zesti­ger jaren bezit had geno­men van onze pa­ro­chies: "Als de Christus maar ver­ga­derd wordt".

Toch moet ik eer­lijk toe­ge­ven dat veel van die ver­ga­de­ringen nut­tig en nodig zijn om een goede gemeen­schap­pe­lijke lijn te vin­den voor het bestuur van de Kerk naar de toe­komst toe. Zo heb ik deze week veel moeten ver­ga­deren, maar ik kan toch niet zeggen dat het verloren tijd was. In al die bij­een­komsten kwamen nut­tige on­der­wer­pen ter sprake en wer­den er goede stappen gezet.

Om een beetje een idee te geven, een kleine greep uit de agenda van deze week: maan­dag bij­een­komst van de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs van de ver­schil­lende bis­dom­men ("Officium Educationis"); dins­dag: Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie; woens­dag: 's morgens overleg benoe­mingen en algemene zaken van het bisdom; 's mid­dags zit­ting van het offi­cia­laat (ker­ke­lijke recht­bank); don­der­dag­mor­gen: ka­the­draal kapit­tel; 's mid­dags dage­lijks bestuur van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad; vrij­dag­mor­gen beraad over ker­ke­lijke rechts­personen; 's mid­dags beraad met de pries­ters van een regio. En zo is de week alweer voorbij.

Maar morgen, zater­dag 17 no­vem­ber, vin­den in de Haar­lemse ka­the­draal de diaken­wij­dingen plaats: twee mannen wordt tot per­ma­nent diaken gewijd (Hans Bruin uit Tui­tjen­horn en Eelke Ligthart uit Heer­hu­go­waard), twee anderen wor­den diaken gewijd met het oog op hun pries­ter­wij­ding: José Marin del Val (Re­demp­to­ris Mater­semi­narie, werk­zaam in Hoorn) en Jeroen de Wit (St. Wil­li­brord, werk­zaam in Alkmaar-Bergen). Graag be­ge­lei­den we hen in ons gebed. De wij­dings­plech­tig­heid begint om 10.30 uur in de St. Bavo­kathe­draal aan de Leidse­vaart in Haar­lem.

Terug