Arsacal
button
button
button
button


Wonderdoener Pater Karel op zijn feestdag geëerd

in geboorteplaats Munstergeleen

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 5 januari 2020 - 1296 woorden
in de pater Karelkapel
in de pater Karelkapel
versierde kerk in Munstergeleen
versierde kerk in Munstergeleen
In gesprek met de provinciaal van de Passionisten en met de rector van de pater Karelkapel
In gesprek met de provinciaal van de Passionisten en met de rector van de pater Karelkapel

Zondag 5 januari was het niet alleen het hoog­feest van de Open­ba­ring des Heren, in Mun­ster­ge­leen werd bovendien de heilige pater passionist Karel Houben gevierd, die daar geboren is. Na de Pontificale heilige Mis met con­ce­le­bra­tie was er een licht­pro­ces­sie naar de pater Karel­ka­pel.

Pater Karel (1821-1893) was een Neder­landse Passionist, die in Engeland en vooral in Ierland (Dublin, Mount Argus) heeft geleefd en gewerkt als Passionist en pries­ter. Hij stond er om bekend dat hij mensen kon genezen en er trokken dan ook vele duizen­den naar hem toe. De voor­naam­ste helende erva­ring was echter de erva­ring van Gods aanwe­zig­heid in deze heilige reli­gi­eus.

Het was voor mij een leuke ont­moe­ting met ver­schil­lende pries­ters die ik van het semi­na­rie ken als medese­mi­na­rist of als docent of die ik ken uit mijn tijd als pastoor in Haas­trecht, waar tevens het pro­vin­cia­laat van de paters Passionisten is geves­tigd. Proviciaal pater Mark-Robin Hoogland, part Martin de Korte (rector van de pater Karel­ka­pel), een Duitse Passionist en pater Tiny Thomassen (bestuurslid van de pater Karel­ka­pel) con­ce­le­breer­den samen met pastoor Harrie Broers, deken Stef Nevelstein, pastoor Marc Heemels en pries­ter dr. Gero Weishaupt in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring. Aan het einde daar­van begon de licht­pro­ces­sie die begeleid door de Fanfare door nachte­lijk Mun­ster­ge­leen trok op weg naar het geboortehuis/pater Karel­ka­pel waar gelegen­heid was de relieken van de heilige te vereren. Daarna werd chocomel of Glühwein aan­ge­bo­den.

Tijdens de Mis heb ik de volgende preek gehou­den. Die is gedeelte­lijk gelijk aan de preek die ik dezelfde dag in Zwaag heb gehou­den

HOMILIE

Helende kracht

Het is vandaag het feest van Drie­ko­nin­gen
en tege­lijk het feest van pater Karel,
de heilige pater Karel van Sint Andries,
geboren hier in Mun­ster­ge­leen
en een man bij wie ie­der­een
de aanwe­zig­heid van God kon ervaren.
Hij straalde uit
dat hij diep met God verbon­den was
en tal­loze mensen
mochten door zijn han­den
de helende, genezende kracht
van de goede God ervaren,
vooral daar op Mount Argus in Dublin,
waar hij leefde en werkte.
Het is een vreugde voor mij
om bij deze fees­te­lij­ke vie­ring
van die door zo velen, we­reld­wijd,
vereerde zoon van Mun­ster­ge­leen
aanwe­zig te kunnen zijn!

Door de woor­den heen...


Pater Karel sprak niet goed Engels.
Hij liep dus tegen zijn grenzen aan,
als pastoor in Engeland eerst
en later in het contact met de mensen
in Ierland.
De mensen zullen zijn preken
vaak niet goed hebben kunnen verstaan.
Maar dat gebrekkige Engels van hem
viel helemaal weg
tegen die erva­ring
van duizen­den en duizen­den mensen
dat God door hem aan het werk was.
Ze voel­den de liefde, de liefde van God!
Wie bij hem kwam
leerde daardoor
om door de op­per­vlak­kig­heid heen te kijken,
naar een dieper niveau,
naar wat er echt toe doet,
ze wer­den met God in contact gebracht.
En precies dat is zo be­lang­rijk in ons leven.

Google


Als wij iets niet weten
en we zoeken ant­woord op een vraag,
wat doen we dan?
We typen een zoek­woord in
en Google geeft ons het ant­woord direct.
Geen vraag is te gek
of we krijgen het ant­woord meteen.
En toch: niet alle ant­woor­den
zijn op deze manier te krijgen.

Re­flec­tie

Want er zijn allerlei vragen
waarvoor je een lan­gere weg moet gaan
om een ant­woord te vin­den.
Er zijn vragen die om re­flec­tie vragen,
om tijd voor over­we­ging,
om afstand nemen en be­zin­ning.
Op de be­lang­rijk­ste vragen
krijgen we alleen langs die weg een ant­woord.
Op die manier alleen
kunnen we ant­woord krijgen
op alle levens­vra­gen:
Waarom? Heeft mijn leven een zin?
Waar leef ik voor? Enzo­voorts.
Die vragen om een per­soon­lijke zoek­tocht.

Alles snel?


Maar hier hebben we gelijk een probleem:
omdat bijna alle ant­woor­den
zo ge­mak­ke­lijk lever­baar zijn,
met een druk op een toets;
en omdat ons leven zo vol is, druk en gehaast,
zelfs kin­de­ren hebben dat al:
met vier sporten
moeten ze puzzelen om een gaatje te vin­den
in hun agenda;
veel mensen krijgen pas tijd
als ze een burn-out hebben
- wat flink is toe­ge­no­men -:
omdat ons leven zo vol is vaak
valt het ons niet zo ge­mak­ke­lijk
tot re­flec­tie, over­we­ging en be­zin­ning te komen.
Want we hoeven normaal niet zo lang meer te wachten
op de vervulling van onze verlangens,
Om 23.59 uur besteld,
is het de volgende dag in huis.

Een snel ant­woord?

O, je zult wel een ant­woord krijgen
als je bij­voor­beeld intypt:
“Waarom besta ik eigen­lijk?”
Ik heb toch maar even gedaan.
Het eerste ant­woord dat ik kreeg was:
“Sociale contacten opdoen en onder­hou­den
en mijn lichaam mooi hou­den.
Dat zijn twee dingen waar ik iets aan heb”.
Ik geloof dat het een forum voor vrouwen was.
Een andere web­si­te ver­woordde de vraag zo:
“Wie heeft er niet in bed, onder de douche
of tij­dens een saaie trein-rit ineens weleens gedacht:
waar doe ik het eigen­lijk voor?”
Waarom besta ik eigen­lijk?
Dat is dus volgens die site een vraag
voor als er even een gat valt
in ons drukke pro­gram­ma.
Het ant­woord van deze site was:
Neem een stoom­cur­sus filo­so­fie!
Dus: even een ant­woord zoeken
met een korte, snelle cursus.

Gerijpte levens­er­va­ring


Toch weet ie­der­een
die tot bepaalde diepere inzichten
over het leven is geko­men,
dat het zo niet echt werkt.
Inzicht groeit met levens­er­va­ring
en door stilte en over­we­ging;
om inzicht te kunnen ver­krij­gen
moeten we kunnen bewon­de­ren
en ons kunnen ver­won­deren
en zon­der inner­lijke stilte
en een inner­lijke open­heid
gaat het ook niet.
Zo iemand was precies pater Karel,
hij had die gerijpte levens­er­va­ring
doordat hij in stilte bij de Heer was.

Een kaarsje bij pater Karel

In de stilte, in die over­we­ging
kunnen we God ont­moe­ten.
Daarvoor is nodig wat de mensen
bij pater Karel zo sterk kon­den ervaren:
re­flec­tie, een dieper inzicht, Godsver­bon­den­heid.
Ook wij komen meer tot ons zelf
als we bij­voor­beeld een kaarsje ops­te­ken
in de pater Karel­ka­pel of in de kerk
en stilletjes in het vlammetje staren,
dan komen er andere gedachten
en komen er gebe­den in ons op.
Wat is die rust en die stilte be­lang­rijk!
Maar het is vaak zo
dat we zelfs in de kerk niet kunnen bid­den
omdat mensen er
zo luid aan het kletsen zijn!

Maar een mens die geen stilte kent
en geen re­flec­tie, geen ver­won­dering,
komt niet dieper, niet ver­der
dat is de les van het leven van pater Karel.

God aanraken


Dat zoveel mensen in onze samen­le­ving
niet in God geloven,
is niet zozeer een teken van voor­uit­gang,
geen teken van meer kennis en inzicht,
maar alles gaat snel en het leven zit vol,
hoe kan een mens dan de diepte in gaan?

In het contact van de mensen met pater Karel
gebeurde dat wel,
omdat ze God bijna kon­den aanraken.
We hebben heiligen nodig,
heiligen zoals pater Karel!

Zoek­tocht

Vandaag vieren we dus ook het feest
van de wijzen uit het oosten.
Zij zagen een ster
die in hun oude ge­schrif­ten
als teken van een pas­ge­bo­ren koning
werd gezien.
Inder­daad weten we nu
dat er in die tijd zulke ge­schrif­ten beston­den
en geleer­den hebben berekend
welke ster, welke nova
dit geweest zou kunnen zijn.
Zij gingen op weg en volg­den die ster,
soms verbleekte die wat
of was de rich­ting niet zo dui­de­lijk meer,
maar zij bleven volhar­den
in hun zoek­tocht door de nacht,
zij lieten zich lei­den door die ster
en kwamen bij het kind van Beth­le­hem uit,
de pas­ge­bo­ren Heer, Jezus Christus.
Daar kniel­den zij neer
en zij gaven het Kind hun geschenken.

Dat Hij u mag lei­den...

Die tocht van de wijzen
die de ster volg­den
is een mooi beeld
van de gees­te­lij­ke zoek­tocht
die wij allemaal mogen maken.

Ook U kunt één van die wijzen zijn
als U een ster heeft die U de weg kan wijzen?
Die ster is uit­ein­delijk
het Kind van Beth­le­hem zelf,
Jezus, onze Heer.
Moge hij U lei­den in dit nieuwe jaar,
zodat u vreugde en vrede zult vin­den.
Het slechtste wat die wijzen had­den kunnen doen
was thuis blijven,
maar ze zijn op zoek gegaan.
En zo is het ook met ons:
Laten we zoeken
om Hem te vin­den
die de bron van ons leven
en onze toe­komst is!
Moge de heilige pater Karel
ons daarbij
tot voor­spraak zijn.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug