Arsacal
button
button
button
button


Vergaderen met de broeders van liefde

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zaterdag, 25 januari 2020 - 376 woorden

Zondag 19 tot woens­dag 22 januari was ik in Domein Menas voor de bui­ten­ge­wone ver­ga­de­ring van de Broe­ders van Liefde. Menas is een domein van vijf­tien hectare met de gebouwen waar de broe­ders vroe­ger hun noviciaats­oplei­ding kregen en hun geloften afleg­den. Nu func­tio­neert het ge­woon­lijk als als huis voor ont­moe­ting, stilte en be­zin­ning, maar de broe­ders maken er zelf ook gebruik van om bijeen te komen.

Bij de bij­een­komst hebben we het volgend gebed gebruikt om de ver­ga­de­ringen te openen:

 

GEBED

Hemelse Vader,

Gij hebt ons ge­roe­pen
Jezus Uw Zoon na te volgen
en een andere Christus te zijn
door U eer te brengen, lof en dank
en door zoals Hij
naar de zieken te gaan,
de lijden­den,
de armen,
de be­hoef­ti­gen
naar lichaam en ziel.

Schenk ons allen de Geest
die Uw Zoon bezielde (vgl. Lc. 4, 18).
Laat ons vervuld zijn
van die liefde en barm­har­tig­heid
die Hem vervulde,
die Hem Zijn ogen deed richten
op de zon­daar, de zieke,
de lij­dende en be­hoef­ti­ge mens
en in de kracht waar­van
Hij Zijn hart voor hen opende.

Geef ons Uw hulp en zegen
om onze roe­ping
steeds beter te kunnen verstaan
en die met Uw hulp
ten uit­voer te brengen
en schenk ons allen
voor deze bui­ten­ge­wone ver­ga­de­ring
de wijs­heid, de mild­heid
en het onder­schei­dings­ver­mo­gen
die voor het wel­slagen van deze dagen
nodig zijn.

Vergeef en neem weg
wat niet is naar Uw wil
en wijs ons Uw weg.

 

“Door­grond mij, God, ken mijn hart,
toets mij, weet mijn verborgen gedachten.
Zie of niet mijn weg mij ver­keerd leidt:
wijs de weg van de eeuwig­heid mij.” (vgl. ps. 139, 23-24)

Moge Uw Geest
lei­dend zijn,
wil onze gedachten sturen,
ons de goede woor­den ingeven;
moge het ons gegeven zijn
bezonnen en in broe­der­lijk­heid
samen te komen,
zoekend naar waar­heid,
bedacht
op het heil van onze ge­meen­schap
en van ieder lid daar­van,
dichtbij en ver weg.

Dat wij spreken
in liefde,
opbouwend
in dienst­baar­heid
en met de vrij­heid van de kin­de­ren Gods.

Laat onder ons heersen
de geest die aan de Con­gre­ga­tie
van de broe­ders van Liefde
door haar Stichter is meege­ge­ven,

Moge het cha­risma
van de prach­tige Con­gre­ga­tie
van de broe­ders van liefde
hel­der stralen
en moge onze een­heid en broe­der­lijk­heid
wor­den ver­sterkt
met Uw hulp
en de inzet van allen.

Amen

Terug