Arsacal
button
button
button
button


Paus Benedictus XVI verleent volle aflaat voor het jaar van het geloof

lezing Vaticanum II

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 november 2012 - 428 woorden
Vaticanum II cursus op De Tiltenberg
Vaticanum II cursus op De Tiltenberg

In het kader van het jaar van het geloof heeft paus Bene­dic­tus een volle aflaat verleent. De dio­ce­sane Bis­schop­pen kunnen een plaats en fees­te­lij­ke gebeur­te­nissen aan­wij­zen waar die aflaat kan wor­den verkregen. Een aflaat ver­on­der­stelt dat de zon­den ver­ge­ven zijn door het sacra­ment van de biecht, maar dat die zon­den toch sporen in ons achterlaten: een versla­ving, een boete die gedaan moet wor­den enzo­voorts ("zon­denstraffen").

Die wor­den weg­ge­no­men door de aflaat, een deelname aan de schat van ver­diensten van de heiligen en heel de kerk, ten gunste van de leven­den of - bij wijze van voor­spraak - van de over­le­de­nen die een loute­ring moeten onder­gaan ("vagevuur"). Je moet daarvoor dus biechten, de heilige communie ont­van­gen, bid­den voor de intenties van de paus en een bij­zon­dere ac­ti­vi­teit ver­rich­ten.

Een van de ac­ti­vi­teiten waaraan de paus de aflaat heeft verbon­den is de deelname aan enkele studie­bij­een­komsten over het tweede Vati­caans concilie. Inder­daad word ik nogal eens gevraagd om zulke bij­een­komsten rond het tweede Vati­caans concilie te hou­den.

Vrij­dag 16 no­vem­ber was ik daarvoor bij de Effeta­groep in Heem­ste­de, een lezing op 19 no­vem­ber in de Obrecht­paro­chie ging over de Maria, waarbij ik na­tuur­lijk het concilie heb betrokken; dins­dag 20 no­vem­ber was er een lezing voor de toelei­ding van toe­koms­tige pries­ters en pas­to­raal werkers in het Ariënsintituut in Utrecht, vrij­dag waren de reguliere colleges in het semi­na­rie De Tilten­berg aan de beurt en zater­dag 24 no­vem­ber was de tweede dag van de bij­zon­dere cursus Vaticanum II in het kader van het jaar van het geloof, die even­eens op de Tilten­berg gehou­den wordt. De derde en laatste bij­een­komst is op zater­dag 15 de­cem­ber.

Dins­dag 27 no­vem­ber spreek ik op de studie­dag voor de voort­ge­zette vor­ming van de pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers in het aarts­bis­dom Utrecht. Op 6 de­cem­ber a.s. hoop ik 's avonds om 19.30 uurin de pa­ro­chie van Schoon­hoven te spreken over de leer over de Gods­dienst­vrij­heid in het tweede Vati­caans concilie; op 14 januari spreek ik in Vianen over Kerk en ambt in het tweede Vati­caans concilie; op 21 januari om 19.30 uur in de ont­moe­tings­ruim­te van de O.L. Vrouwe­kerk in Am­ster­dam (Keizers­gracht). De dag erna, 22 januari om 17.00 uur voor de diaken­kring van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, gaat het over de invoe­ring van het diaconaat in het tweede Vati­caans concilie.

Op vrij­dag 8 februari spreek ik in Hilversum voor de jon­ge­ren van "Kan 't effe" over het concilie. Ook andere pa­ro­chies buiten het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam had­den gevraagd om een avond over het concilie, maar dat moet ik toch wel beperken... U ziet, er is veel aan­dacht voor het tweede Vati­caans concilie en dat is een heel goede zaak!

Terug