Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij La Vie

Zorg voor de ziel in Zeewolde

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 maart 2020 - 167 woorden

Zondag 8 maart was ik ’s mid­dags voor de Eucha­ris­tie­vie­ring en ont­moe­ting in het RK Centrum La Vie. Een bid­dende ge­meen­schap wil vanuit het cha­risma van stichteres Elizabeth Duet be­ge­lei­ding geven aan mensen in gees­te­lij­ke nood. Veel mensen hebben hier baat bij gevon­den.

De be­ge­lei­ding wil ruimte bie­den voor het herstel van de relatie met zich­zelf (inner­lijke gene­zing), met de naaste en met God. Mensen die in allerlei las­tige en moei­lijke situaties verkeren komen hier voor hulp. La Vie is onder de naam ‘Huis­ge­zin van God’ door mgr. Punt erkend als private vereni­ging van gelo­vi­gen binnen de Kerk. Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de web­si­te: www.lavie­zeewolde.nl

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring was er tien minuten aanbid­ding en de zegen met het Aller­hei­ligste. Diaken Hans van Meeteren assis­teerde bij de vie­ring. De preek die ik heb gehou­den was in grote lijnen dezelfde als die van ’s morgens in Wer­vers­hoof (zie bericht hier­voor) maar uit­ge­breid met iets meer bijbeluitleg en enkele toepas­singen.

Terug