Arsacal
button
button
button
button


Vormsels en Kruiswegwandeling in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 maart 2020 - 231 woorden

Deze weken ben ik bezig met de toedie­ning van het heilig Vormsel in Volen­dam. Na een pre­sen­ta­tie­vie­ring met alle vor­me­lin­gen ont­van­gen de jongens en meisjes van groep acht van de basis­school in vier vormsel­vie­ringen dit sacra­ment van de heilige Geest. Tijdens de vasten is er in Volen­dam bovendien een kruis­weg­wan­de­ling te maken, waar een prach­tig boekje voor is gemaakt.

Op de foto is de kruis­wegs­ta­tie te zien die in de H. Vin­cen­tius­kerk in Volen­dam staat opge­steld. De overige staties zijn verspreid over Volen­dam te volgen, in het boekje dat daar verkrijg­baar is, wordt de route goed en dui­de­lijk aange­ge­ven en er zijn gebe­den en over­we­gingen bij afgedrukt die bij iedere statie kunnen wor­den overwogen. De leer­lin­gen van de basis­school zijn ook bij dit project betrokken, dat intussen al een jaar­lijkse traditie is gewor­den.

Donder­dag 12 maart zal de laatste vormsel­vie­ring zijn. Eigen­lijk is de veer­tig­da­gen­tijd na­tuur­lijk niet een heel geschikte tijd om dit sacra­ment toe te dienen, maar de organi­sa­tie en plan­ning van dit flinke aantal vie­rin­gen is dermate las­tig, dat we voor Volen­dam maar een uitozn­dering moeten maken! En het is mooi te zien hoeveel mensen van de basis­scho­len en de pa­ro­chie zich inzetten om het vormsel te maken tot een mooi en goed voor­be­reid gebeuren.

Update 12 maart: Intussen is de laatste vormsel­vie­ring uit­ge­steld tot een later moment in het jaar, van­wege de beper­kingen die het Corona­vi­rus met zich mee brengen.

 

Terug