Arsacal
button
button
button
button


Maatregelen en... Gebed in tijden van het Coronavirus

Voor slachtoffers, werkers in de gezondheidszorg, politici en allen...

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 10 maart 2020 - 673 woorden

In deze dagen denken we in ons gebed en in de Eucha­ris­tie­vie­ring bij­zon­der aan alle mensen die slacht­of­fer zijn gewor­den van het Corona­vi­rus, aan degenen die voor hen zorgen en aan alle verant­woor­de­lijken die hun best doen de versprei­ding van het virus tegen te gaan. Ik draag deze dagen ver­schil­lende keren de heilige Mis op voor hun intentie en gedenk hen in mijn gebed, bij­voor­beeld met de woor­den van het gebed dat U hier­on­der vindt.

Op 12 maart zijn er door de Rijksover­heid nieuwe maat­regelen geno­men, die vindt U onderaan dit bericht. Grotere eve­ne­menten wor­den afgelast. Voor de katho­lie­ke kerk is er nog een nadere mede­de­ling over hoe om te gaan met de zon­dags­vie­ringen en uit­vaar­ten (zie het volgende bericht). Ik zou de pastoors willen vragen die richt­lij­nen even af te wachten alvorens maat­regelen te nemen. Het koffie drinken na de Mis vindt geen doorgang. Mensen kunnen de TV Mis volgen, die wel doorgaat met een kleine groep aanwe­zige gelo­vi­gen. De Stille Omgang is afgelast.

Gebed

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in hon­ger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
min­der ik-gericht te zijn,
min­der indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den ver­sterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico's beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!
En bevrijd ons van deze epidemie!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzon­dering moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveili­gers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken
en sta allen bij
die in hun baan of bedrijf getroffen wor­den :
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!

Maat­regelen (van de Rijksover­heid d.d. 12 maart 2020)

  • Ie­der­een in Neder­land met een neusverkoud­heid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts moet thuis­blij­ven tot de klachten over zijn. Als de klachten erger wor­den moet de huisarts wor­den gebeld;
  • Evene­menten met meer dan hon­derd personen wor­den per direct allemaal afgelast;
  • Bezoek aan kwets­ba­ren wordt men geadviseerd te vermij­den;
  • Ie­der­een moet zoveel moge­lijk thuis­werken. Werk­bij­een­komsten voor meer dan hon­derd personen mogen niet meer.

Maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen, inge­gaan op 1 maart

Met ingang van de zon­dags­vie­ring van 1 maart is het volgende van kracht in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tij­dens vie­rin­gen in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
  • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uit­gereikt te wor­den;
  • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
  • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

De bis­schop­pen vragen de gelo­vi­gen om te bid­den voor alle mensen die we­reld­wijd slacht­of­fer zijn van het virus en voor allen die pa­tiën­ten met hun zorg en des­kun­dig­heid be­ge­lei­den.

Terug