Arsacal
button
button
button


Hier vindt u de kerkelijke Corona updates!

Alle nieuwste berichten en mededelingen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 maart 2020 - 9040 woorden

Alle grotere sa­men­komsten zijn door de Neder­landse over­heid verbo­den. Dit betekent dat nu ook de Week­dagmissen niet meer toe­gan­ke­lijk zijn. De Neder­landse bis­schop­pen hebben de maat­regelen ge­pu­bli­ceerd die U in dit bericht kunt vin­den. Verder vindt U hier de ker­ke­lijke Corona-updates (ker­ke­lijke ont­wik­ke­lingen rond het Corona-virus), aan­wij­zingen voor de vie­rin­gen en het pas­to­raat en treft u enkele toevoe­gingen aan die voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bedoeld zijn.

(Dit bericht wordt voort­du­rend bij­ge­werkt:
31 maart updates (pas­to­raat en corona; 1 juni; chrismamis en pries­ter­wij­ding); 29 maart n. 2 con­ce­le­bra­tie; 28 maart, n. 10 palmtakjes; 26 maart 17.45 uur: maat­regelen Neder­landse bis­schop­pen; 14.00 u: com­mu­ni­qué reli­gi­euze stro­mingen van 26 maart en bij updates; 25 maart update bij Updates eerste bolletje over de over­heid, decreet Congreg. Eredienst en kleinere wijzi­gingen; 20 mrt: nieuw deel bij de biecht, n. 3; 23 maart: aan­vul­lingen bij n. 10 Goede week en paastriduum en bij 4.2. zie­ken­zal­ving)

Zie na de laatste updates een syste­ma­tische inhoudsopgave

Updates

* Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: https://www.pas­to­raatencorona.nl/

* De Chrismamis wordt in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in besloten­heid gevierd, de vernieu­wing van de beloften van de pries­ters wordt nog geïntegreerd in een Eucha­ris­tie­vie­ring bij de bis­schops­wis­se­ling, later dit jaar, zo is op dit moment voor­zien. Ook de pries­ter­wij­ding zal moeten wor­den ver­plaatst (op dit moment is een pries­ter­wij­ding vanwege de afstands­regel van 1.5 m. niet moge­lijk). Ook de geplande vie­ring van 1 juni van afscheid mgr. Punt en intrede nieuwe bis­schop zal naar alle waar­schijn­lijk­heid niet moge­lijk zijn en kan later wor­den gepland. Formeel-juri­disch treedt de nieuwe bis­schop aan op het moment dat ont­slag wordt verleend aan mgr. Punt; daarvoor is geen canonieke akt meer nodig.

* Het uitreiken van de heilige communie brengt door de geringe fysieke afstand besmet­tings­ge­vaar met zich mee. De afstand van 1.5 m kan dan niet goed bewaard blijven. Daarom hebben de Neder­landse bis­schop­pen besloten dat geen communie wordt uitgereikt, ook niet in de besloten vie­rin­gen aan de nood­za­ke­lijke assis­tenten en niet aan mensen thuis, met uit­zon­de­ring van het Viaticum (maat­regel van 26 maart, tekst van de bis­schop­pen hier­on­der n. 11).

Uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken (dus zonder communie) moeten zo sober en zo klein moge­lijk gehou­den wor­den, met zo min moge­lijk aanwe­zigen. De reden om deze vie­rin­gen - anders dan de door­de­weekse vie­rin­gen - onder genoemde stringente condities wél doorgang te laten vin­den, is gelegen in het bij­zon­dere, emo­tio­nele karakter van deze vie­rin­gen.

Ook semi­na­ries, huizen van gees­te­lij­ken, kloosters en reli­gi­euze ge­meen­schappen moeten de aan­wij­zingen van het decreet moeten volgen (cf. Decreet van de Congr. Eredienst, 25 maart)

 • Bij het be­schik­baar stellen van Palmtakjes zijn er hygiëne-maat­regelen in acht te nemen (zie onder n. 10).
 • Na overleg met de minister van Justitite en Vei­lig­heid hebben de reli­gi­euze stro­mingen in ons land gezame­lijk besloten het beleid van de bur­ger­lijke over­heid te onder­steunen en te bevor­de­ren dat alleen de strict nood­za­ke­lijke ere­diensten doorgang vin­den met inachtne­ming van de maat­regelen van afstand (1½ m.) en hygiëne. Vanuit zorg voor de mede­mens, volksge­zond­heid en ook bijdrage aan gees­te­lijk wel­zijn staat pru­dentie en mati­ging daarbij voorop" stelt het CIO in een ver­kla­ring. Zie verder apart bericht op de web­si­te van het bisdom en Arsacal.
 • Helaas zijn in ons bisdom ook enkele pries­ters en se­mi­na­risten getroffen door het Corona-virus. Wil ook voor hen bid­den.
 • De Con­gre­ga­tie voor de Sacra­menten en de God­de­lijke Eredienst heeft op 25 maart een nieuw decreet gegeven met enkele aan­wij­zingen voor de vie­ring van de goede week.
 • Maan­dag 23 maart heeft de Neder­landse rege­ring bekend gemaakt dat geen evene­menten/ sa­men­komsten meer mogen plaats vin­den. De bis­schop­pen hebben daarom besloten dat publieke week­dagmissen en li­tur­gische vie­rin­gen nu niet meer moge­lijk zijn. Dat is in lijn met wat de bur­ger­lijke over­heid dringend vraagt om besmet­tings­ge­vaar te voor­ko­men. Alle publieke liturgie­vie­ringen tot 31 mei (PInks­te­ren) zijn afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor in­di­vi­duele bezoekers. Die kunnen een kaars ops­te­ken, komen bid­den en/of een gave voor de voedsel­bank brengen.
 • De Mis kan na­tuur­lijk in ieder geval via live-stream wor­den uitgezon­den. De Dage­lijkse Mis om 9.00 uur in de ka­the­draal zal vanaf 25 maart via de live stream wor­den uitgezon­den (zie de banner op de bisdom-web­si­te). Ook andere vie­rin­gen wor­den via de live-stream van de ka­the­draal uitgezon­den, zoals aanbid­ding, boete­vie­ring, lezingen. Zie het pro­gram­ma op de bisdom-site.
 • Vrij­dag 27 maart zal paus Fran­cis­cus om 18.00 uur in gebed verenigd zijn met heel de kerk en de wereld in deze crisis-tijd en de zegen Urbi et Orbi geven. Het gebed kan via de media wor­den gevolgd en zal af­ge­slo­ten wor­den met de Eucha­ris­ti­sche zegen . Door deelname kan men ook de volle aflaat ver­krij­gen, waarover hier­on­der en bij. n. 3 van dit artikel (De Biecht). Een voor­be­rei­ding hierop met ver­wij­zing naar de live-stream van de zegen Urbi et Orbi op de live-stream van de ka­the­draal/het bisdom (zie banner op de web­si­te van het bisdom).
 • De Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­draal van zon­dag 29 maart om 10.30 uur wordt uitgezon­den via RTV NH. Ook via live-stream op de web­si­te van het bisdom te bekijken.
 • De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft een Volle Aflaat verleend aan degenen die ziek zijn door het Corona-virus en allen die hen ver­zorgen, onder n. 3 van dit artikel “vie­ring van het sacra­ment van de biecht” wordt meer in­for­ma­tie gegeven: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320c.html
  De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft in een nota voor biecht­va­ders gewezen op de moge­lijk­heid in deze omstan­dig­he­den van algemene absolutie en op het votum sacra­menti, zie n. 3jhier­on­der: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320d.html
 • De vie­rin­gen in de ka­the­draal in Haar­lem via live-stream te volgen (banner op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam). Ook andere ac­ti­vi­teiten van het bisdom zullen langs deze weg plaats vin­den; Zie de agenda op dezelfde web­si­te.
 • Groeps­acti­vi­teiten wor­den zoveel moge­lijk afgelast; het zoveel moge­lijk beperken van sociaal contact is van belang om versprei­ding van het virus te voor­ko­men
 • Het noveen­ge­bed tot O.L. Vrouw ter Nood, ge­pu­bli­ceerd voor de periode van 16-25 maart en te vin­den op deze web­si­te, kan graag herhaald wor­den, zolang het virus onder ons is.
 • In Heiloo in het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood is tij­dens de open­stel­ling van de kapel van 15.00-16.00 uur aanbid­ding.
 • de Wereld­jon­ge­ren­dag in de Vredes­kerk in Am­ster­dam is afgelast; via live-strea­ming vanuit de ka­the­draal zal die dag wor­den gevierd. Andere ac­ti­vi­teiten in groter verband kunnen geen doorgang vin­den.
 • Voor onge­do­cu­men­teer­den en mensen die dakloos zijn is dit een bij­zon­der moei­lijke periode. Met contant geld betalen wordt steeds moei­lijker en zij raken hun in­kom­sten uit een­vou­dige arbeid vaak kwijt; ook kunnen zij zich moei­lijk isoleren. De dienst caritas (Corine van der Loos, Ernst Meyknecht), Sant’ Egidio en de stadsdiaken Am­ster­dam zoeken naar opties om te helpen. Heeft U een aanbod of idee, neem contact met hen op.

WAT KUNT U VINDEN IN DIT BERICHT

Inhoudsopgave

 1. Zondagsplicht
 2. Viering van de Eucha­ris­tie
 3. Viering van het sacra­ment van de biecht
 4. Viering van de overige sacra­menten
 5. Uit­vaar­ten
 6. Pas­to­rale contacten en caritas
 7. Collectes
 8. Ver­ga­de­ringen/bij­een­komsten
 9. Voor­zie­ningen
 10. Viering Goede Week en Pasen
 11. Maat­regelen/teksten van de Neder­landse bis­schop­pen
 12. Live-stream en uitzen­ding van vie­rin­gen
 13. Wat vindt onze paus?
 14. Gebe­den

1. ZONDAGSPLICHT

Alle gelo­vi­gen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn geëxcuseerd en gedispenseerd van de ver­plich­ting op zon­dag of zater­dag­avond en op verplichte feest­da­gen de heilige Mis bij te wonen zolang de crisis rond het Corona­vi­rus duurt.

Zij wor­den uit­ge­no­digd zo veel moge­lijk de TV Mis, de Mis via radio Maria, de Mis via de KRO-live­stream uit de St. Vitus te Hilversum, via de live-stream van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vanuit de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo of andere (parochiële) live-streams te volgen.

Haar­lem, 13 maart 2020
+J.W.M. Hendriks

NB Over (paas)biecht en communie zie hier­on­der

Gebed gees­te­lij­ke communie (zie ook onder n. 14)

Mijn Jezus, ik geloof
dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

2. DE VIERING VAN DE H. EUCHARISTIE

 • Neem de maat­regelen van de bis­schop­pen en de rijksover­heid in acht (zie hier­voor een vorig bericht op deze web­si­te).
 • Het uitreiken van de heilige communie brengt door de geringe fysieke afstand besmet­tings­ge­vaar met zich mee. De H. Communie kan ook bij uit­vaart- en huwe­lijks­vie­ringen en bij besloten li­tur­gische vie­rin­gen niet wor­den uitgereikt, omdat de regel m.b.t. de on­der­lin­ge afstand van 1,5 meter niet kan wor­den gehandhaafd en het uitreiken van de Communie zélf dus onveilig kan zijn
 • Als door de omstan­dig­he­den de communie wordt verlangd, maar niet ont­van­gen kan wor­den, kan met de desbe­tref­fen­de persoon ge­spro­ken wor­den over de gees­te­lij­ke communie, die zonder sacra­men­tele nutti­ging een innige vereni­ging met Christus bewerkt (gebe­den daarvoor, zie de gebeds­kaart van de bis­schop­pen, zie onder bij : Gebed).
 • Nu het niet moge­lijk is een eucha­ris­tie­vie­ring bij te wonen, adviseer gelo­vi­gen gebruik te maken van de moge­lijk­he­den die radio, TV en internet bie­den (bv. Radio Maria met dage­lijkse Eucha­ris­tie­vie­ringen om 9.00 uur en 19.00 uur en in het weekend op zater­dag om 9.30 uur en op zon­dag om 10.00 uur, de live-stream vanuit onze ka­the­draal op week­da­gen om 9.00 uur en op zon­da­gen om 10.30 uur; Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag op RTV Noord Holland en door KRO om 10.00 uur, Katho­liek­le­ven.nl).
 • De gelo­vi­gen zijn zolang de maat­regelen van de bis­schop­pen van kracht zijn, gedispenseerd in de ver­plich­ting om op zon­da­gen en verplichte feest­da­gen de heilige Mis bij te wonen.
 • Nu publieke li­tur­gische vie­rin­gen niet kunnen plaats­vin­den, kunnen pries­ters privé of met enkele teamle­den op zon­dag in besloten kring de Eucha­ris­tie vieren met zo min moge­lijk aanwe­zigen. Zo wordt de kracht van het plaats­ver­van­gend gebed getoond.
 • De pries­ters wor­den bij­zon­der uit­ge­no­digd om juist in deze bedreigende situatie dage­lijks de heilige Mis te vieren vanwege de gees­te­lij­ke kracht van het Eucha­ris­tisch Offer, en dat ook te doen voor de slacht­of­fers, de ver­zorgen­den, de bur­ger­lijk verant­woor­de­lijken en om een spoe­dig einde van de corona-epidemie.
 • De handwas­sing tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring moet gebeuren met schoon water, eventueel zeep. Nadien wor­den de han­den afgedroogd met een schone handdoek, die een­ma­lig gebruikt en daarna gewassen wordt.
 • Zorg voor een telkens (bij elke vie­ring) schoongewassen kelk­doek­je.
 • Bij con­ce­le­bra­tie is het be­lang­rijk te zorgen voor voldoende afstand. En goede en veiliger moge­lijk­heid is om voor de con­cele­brant(en) een aparte kelk en pateen op een corporale te plaatsen, verder af van de hoofd­cele­brant die consa­creert.
 • Het drinken uit de kelk is in deze situatie voorbe­hou­den aan de hoofd­cele­brant. Bij con­ce­le­bra­tie com­mu­ni­ce­ren de hoofd­cele­brant en de con­ce­le­brerende pries­ters (omdat dit wezen­lijk bij het opdragen van het Misoffer hoort) onder beide gedaanten door indo­ping ('per intinctionem') van de heilige hostie. Een assis­te­rende diaken kan de communie ont­van­gen op de wijze van de con­cele­brant. De hoofd­cele­brant drinkt daarna de kelk leeg. De kelk wordt alleen door de hoofd­cele­brant gepurifi­ceerd.
 • De heilige communie wordt buiten de Mis alleen uitgereikt (in de hand) bij wijze van Viaticum aan een ster­ven­de. Op zater­dag­avond en zon­dag mogen geen Woord- en Communie­vie­ringen wor­den gelive­streamd in plaats van de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring. Men wordt uit­ge­no­digd zich aan te sluiten bij een Eucha­ris­tie­vie­ring op TV of via internet.

3. VIERING VAN HET SACRAMENT VAN DE BIECHT
het sacra­ment van Boete en ver­zoe­ning

Het canoniek recht verplicht niet meer tot de paas­biecht. Het ker­ke­lijk wet­boek geeft de ver­plich­ting tenminste eenmaal per jaar de erns­tige zon­den getrouw te belij­den (c. 989) en de heilige communie te ont­van­gen (c. 920). Een gerecht­vaar­digde reden kan maken dat aan de ver­plich­ting tot paas­com­mu­nie niet in de paas­tijd maar in een andere tijd wordt voldaan. Die reden is door de Corona­cri­sis aanwe­zig.

Moge­lijk­he­den van een generale absolutie

Het kan zijn dat nabij­heid van de biech­teling niet verant­woord is door de Corona­cri­sis. In een grotere af­ge­slo­ten ruimte kan moge­lijk wel voldoende afstand wor­den bewaard, eventueel met mondkapje. Bij dreigend stervens­ge­vaar kunnen de pries­ters op gel­dige wijze de generale absolutie geven als de biecht anders niet tij­dig gehoord kan wor­den, indien de peni­tent berouw heeft en het voornemen heeft - mocht de de biech­teling her­stel­len - op een later tijdstip tenminste alle erns­tige zon­den afzon­der­lijk te belij­den.
De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft op 20 maart een Nota (d.d. 19 maart 2020) uitge­ge­ven waarin voor andere gevallen (buiten stervens­ge­vaar) staat dat de criteria van c. 961 par. 2 van het ker­ke­lijk Wetboek om een col­lec­tieve, algemene absolutie te geven vooral op plaatsen die het meest getroffen zijn door de Corona pandemie, vervuld zijn. De bis­schop kan dit nader bepalen maar moet het heil van de zielen voor ogen hou­den. De algemene absolutie is dan ook in deze periode van de Corona-crisis in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam toe­ge­staan wanneer het niet goed moge­lijk is om de biecht te horen, ook als de peni­tent op zich gezond is. In de mate van het moge­lijke wordt de Bis­schop daarover geïn­for­meerd, aldus de Nota. Iemand kan de algemene absolutie echter alleen gel­dig ont­van­gen als die persoon eigen­lijk wil biechten en zich voorneemt om de erns­tige zon­den later alsnog te biechten (dit omdat de belij­denis tot de wezen­lijke structuur van het sacra­ment hoort).

Kortom: men kan zono­dig de algemene absolutie geven als een persoon eigen­lijk graag zou willen biechten maar dit nu niet goed moge­lijk is vanwege de Corona-situatie.

Verlangen naar de biecht

Verder kan ook wor­den gewezen op het zon­dendelgend karakter van boetedoe­ning en van het verlangen naar het sacra­ment (Votum sacra­menti). Dit zou kunnen wor­den vergeleken met de gees­te­lij­ke communie. Wie eigen­lijk verlangt te biechten en de zon­den te belij­den maar dit nu niet kan, kan zich de zon­den te binnen brengen, God ver­ge­ving vragen (bijv. door een oefe­ning van berouw of de schuldbelij­denis van de Mis of een ander verge­lijk­baar gebed) en zich voornemen om het sacra­ment van de biecht te ont­van­gen zodra dat moge­lijk is; die persoon ontvangt Gods ver­ge­ving door zijn verlangen naar de sacra­men­tele genade. Volmaakt berouw dat de intentie om te biechten insluit, is zon­denver­ge­vend.

Op afstand?

Pikant is dat de Jezuïeten vroeger hebben gehou­den (tot 1586) dat een biecht op afstand (toen nog met belij­denis door het over­bren­gen van een brief) gel­dig kon zijn. In 1602 en 1603 heeft het H. Officie die mening als "ver­keerd, lichtvaar­dig en aanstoot­ge­vend" gelabeld (Denz. 1994-1995); daar­mee werd het biechten op afstand in alle omstan­dig­he­den en in alle gevallen verbo­den, al werd de leer niet absoluut ver­oor­deeld als in strijd met het geloof. Nu is er voor het eerst een Jezuïet paus, maar die heeft op 20 maart erop gewezen dat de gel­dende bepa­lin­gen van kracht blijven. Het blijft dus zo: de absolutie wordt gegeven in te­gen­woor­dig­heid van de peni­tent (mag wel achter een raam of zo; de Nota van de Peni­tentiarie noemt zelfs de moge­lijk­heid dat bij de ingang van de afdeling met besmette pa­tiën­ten de algemene absolutie aan hen wordt gegeven, bijv. met behulp van een geluidsversterker ).

Ruimte voor het biecht­ho­ren

De Nota van de Peni­tentiarie van 19 maart 2020 vraagt aan­dacht voor de ruimte waarin de biecht gehoord wordt in de gevallen waarin dit moge­lijk is, als het niet om besmette pa­tiën­ten gaat. Het is beter om in de situatie van de Pandemie biecht te horen in een ruimte die goed gelucht wordt, buiten de biecht­stoel, met een gepaste afstand tussen pries­ter en biech­teling (1½ m.) en moge­lijk met een be­scher­mend mondkapje. Na­tuur­lijk moet er wel aan­dacht voor zijn dat het biechtgeheim bewaard blijft en er moet gelet wor­den op de nood­za­ke­lijk discretie. Houd afstand!

Speciale Aflaten voor de zieken, helpers, mee-bid­dende gelo­vi­gen en ster­ven­den

De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft bij decreet van 19 maart een volle aflaat verleend:

 • aan de gelo­vi­gen die zijn aangestoken door het Corona-virus en in qua­ran­tai­ne zijn in het zie­ken­huis of thuis, alsmede
 • aan de werkers in de ge­zond­heids­zorg, de fami­lie­le­den en ieder die zich aan het risico van besmet­ting blootstelt om zieken die lij­den aan het Corona­vi­rus te ver­zorgen,
 • aan de gelo­vi­gen die gedurende tenminste een half uur een bezoek brengen aan het H. Sacra­ment, de Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding of de lezing van de H. Schrift doen of de Rozen­krans, de Kruis­weg of de Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid bid­den om van God het einde van de epidemie te ver­krij­gen, ver­lich­ting voor de Corona-zieken en het eeuwig heil van degenen die de Heer tot zich heeft ge­roe­pen,

onder de volgende voor­waar­den:

 • inner­lijk afstand nemen van iedere zonde
 • zich gees­te­lijk verenigen via de com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len met de H. Mis, met de Rozen­krans, de Kruis­weg of andere vormen van devotie of als zij tenminste het Credo, het Onze Vader en een aanroe­ping tot de maagd Maria bid­den
 • deze be­proe­ving in een geest van geloof in God en uit liefde voor de mede­mensen opdragen
 • voornemen de gewone voor­waar­den voor een aflaat (sacra­men­tele Eucha­ris­ti­sche communie en gebed volgens de intenties van de paus) te vervullen zo gauw dat moge­lijk is.

Aan de ster­ven­den die de zie­ken­zal­ving en het viaticum niet kunnen ont­van­gen (met de pau­se­lijke zegen in het stervensuur jh) verleent de Peni­tentiarie een volle aflaat op het moment van sterven, indien zij goed zijn gedispo­neerd (inner­lijke afstand van de zonde) en zij gedurende hun leven gewoon waren een of ander gebed te bid­den. Het wordt aan­be­vo­len om dan bij het ver­krij­gen van de aflaat een kruis of kruis­beeld te gebruiken. De Kerk vult de gewone voor­waar­den voor een aflaat aan (Ecclesia supplet).

4. VIERING VAN DE OVERIGE SACRAMENTEN

Volgens de Richt­lij­nen van de Rijksover­heid van 23 maart kunnen de volgende vie­rin­gen door­gaan

 1. Het gaat om een reli­gi­euze of levensbeschouwe­lijke bij­een­komst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1½ meter afstand kan wor­den geno­men.
 2. Het gaat om uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1½ meter afstand kan wor­den geno­men.
Alle reli­gi­euze stro­mingen hebben in overleg met de minister van Justitie en Vei­lig­heid besloten de (publieke) vie­rin­gen tot het stricte minimum te beperken. De bis­schop­pen hebben dan ook de gewone week­dagmissen en publieke li­tur­gische vie­rin­gen gestopt.

Ook voor de vie­rin­gen die wel moge­lijk zijn geldt: niet meer dan der­tig personen, houd afstand, res­pec­teer de hygiënische regels

Voor het doopsel geldt even­eens dat de afstand van 1.5 m. niet te handhaven is. Buiten stervens­ge­vaar kan het doopsel wor­den uit­ge­steld.

1. Hoe moet wor­den omge­gaan met het gebruik van water bij het sacra­ment van het doopsel (met name in stervens­ge­vaar)?

Gebruik vers, schoon water en giet dat in een schoongemaakte kan, droog het hoofd van de dopeling af met een schone handdoek, die een­ma­lig gebruikt en daarna gewassen wordt. Was als be­die­naar van het doopsel vóór en na de doop­bedie­ning de han­den. Het gezegende doop­wa­ter dient nadien in het sacrarium (meestal aanwe­zig in de sacristie) te wor­den gegoten.

2. Hoe moet wor­den omge­gaan met zal­ving bij doopsel, vormsel, sacra­ment van de zieken?

Alge­meen advies/richtlijn:

 • Was als be­die­naar vóór en na de zal­ving de han­den.
 • Wanneer direct licha­me­lijk contact bij de zal­ving verme­den moet wor­den, kan gebruik wor­den gemaakt van een zgn. ‘virgula’ (staafje). Wanneer gekozen wordt voor een wattenstaafje, dan dient dit staafje nadien te wor­den verbrand, aangezien de Heilige Oliën nooit als wegwerp­ma­te­riaal kunnen wor­den beschouwd.

 • Bij het sacra­ment van de zieken moet on­der­scheid gemaakt wor­den tussen mensen die in algemene zin erns­tig ziek zijn én degenen die met het corona­vi­rus zijn besmet:
 • Bij mensen die in algemene zin erns­tig ziek zijn: zie alge­meen advies/richtlijn

 • Bij mensen die met het corona­vi­rus zijn besmet en die in een zie­ken­huis zijn opgeno­men, vraag naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling. Voor de gel­dig­heid van het sacra­ment moet de pries­ter aanwe­zig zijn bij de zieke en zowel de zal­ving(en) ver­rich­ten als de sacra­men­tele tekst uit­spre­ken. In geval van nood kan wel met één zal­ving wor­den volstaan en kan buiten de sacra­men­tele kern­tekst de rest van de liturgie wor­den weg gelaten. De gerust­stel­ling voor de zieken die dit sacra­ment nu niet kunnen ont­van­gen is dat het sacra­ment niet heils­nood­za­ke­lijk is (“necessitate medii”). Het is een sacra­ment van ster­king. Net als bij de gees­te­lij­ke communie kan hier sprake zijn van een gees­te­lij­ke zie­ken­zal­ving door het zgn. votum sacra­menti: het verlangen om dit sacra­ment te ont­van­gen indien de moge­lijk­heid er was geweest, geeft de zieke de genade van dit sacra­ment. In sommige gevallen zal het wél moge­lijk zijn een algemene absolutie te geven en het is na­tuur­lijk aan te bevelen om - waar dat moge­lijk is - via de tele­foon of een videoverbin­ding met een patiënt te bid­den. Zie ook over de aflaat voor wie de zie­ken­zal­ving en de biecht niet kan ont­van­gen onder n. 3.

3. Viering van hu­we­lij­ken

Hu­we­lij­ken moeten zo sober en zo klein moge­lijk gehou­den wor­den, met zo min moge­lijk aanwe­zigen. De reden om deze vie­rin­gen - anders dan de door­de­weekse vie­rin­gen - onder genoemde stringente condities wél doorgang te laten vin­den, is gelegen in het bij­zon­dere, emo­tio­nele karakter van deze vie­rin­gen (maat­regel bis­schop­pen 26 maart).

5. UITVAARTEN

Uit­vaar­ten moeten zo sober en zo klein moge­lijk gehou­den wor­den, met zo min moge­lijk aanwe­zigen. De reden om deze vie­rin­gen - anders dan de door­de­weekse vie­rin­gen - onder genoemde stringente condities wél doorgang te laten vin­den, is gelegen in het bij­zon­dere, emo­tio­nele karakter van deze vie­rin­gen (maat­regel bis­schop­pen 26 maart).

De bis­schop­pen bepaal­den al eerder in aan­slui­ting bij het advies van de uit­vaartbranche dat ker­ke­lijke uit­vaar­ten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd li­tur­gische plech­tig­he­den in kerken, crematoria en begraaf­plaatsen alleen te laten bijwonen door fami­lie­le­den in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kin­de­ren, ouders van de partner en de partner van de kin­de­ren). Voor rouw­be­zoek en con­do­lean­ces geldt het­zelfde advies.

Tevens wordt geadviseerd om uit­vaar­ten tele­fo­nisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te beves­tigen.

Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van be­zin­ning en gebed is, moge­lijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voor­af­gaand aan de teraardebe­stel­ling of de crematie. Viering van de H. Eucha­ris­tie of communie-uitreiken is niet moge­lijk, bij voor­keur duurt de vie­ring niet langer dan 20 minuten. Er zal in principe geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een vol­waar­dige her­den­kings­dienst voor de over­le­de­ne gehou­den wor­den.

zie ook de web­si­te pas­to­raat en corona.

6. PASTORALE CONTACTEN EN CARITAS

Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: https://www.pas­to­raatencorona.nl/

Hoe kunnen pas­to­rale contacten met de gelo­vi­gen wor­den onder­hou­den bij verdere versprei­ding van het virus? Wat kunnen we doen voor dak­lo­zen en armen?

 • Maak optimaal gebruik van com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len (tele­foon, e-mail, facetime, skype, whatsapp, messenger e.a.). Op dit moment is het aan te bevelen fysieke sociale contacten te mij­den en dus liever zieken, ouderen, een­za­men te bellen of via andere com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len met hen in contact te tre­den.
 • Houd gepaste afstand van mensen; indien zij verkou­den zijn/hoesten wor­den zij gevraagd om thuis te blijven. In andere gevallen geldt altijd de 1,5 m. regel.
  Dit geldt ook bij het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning, die dus beter niet plaats­vindt in een biecht­stoel maar elders in een grotere ruimte.
 • Als het mensen betreft die thuis of in het zie­ken­huis, in qua­ran­tai­ne of isolatie, zijn, vraag advies aan de huisarts of naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling.
 • De KRO heeft het ini­tia­tief geno­men mensen tele­fo­nisch met elkaar in contact te brengen, zie web­si­te KRO-NCRV; tele­fo­nisch huis­be­zoek is ook voor wie in het pas­to­raat werk­zaam zijn een goede moge­lijk­heid.
 • Steun het ini­tia­tief van de Bis­schop­pen om in deze tijd aan­dacht te vragen voor de voedsel­bank en in de pa­ro­chie houd­ba­re etenswaren in te zamelen.
 • Zorg dat er vanuit de pa­ro­chie omgekeken wordt naar mensen die alleen staan, een zwakke ge­zond­heid hebben, wellicht niet goed weten hoe zich te red­den in deze situatie.

7. COLLECTES

II. Op welke manier vin­den collectes plaats?

 • Bij de zeer beperkte vie­rin­gen die nu nog doorgang kunnen vin­den (huwe­lijk, uit­vaart; zie de richt­lij­nen hierboven), verdient het aanbeveling om collectes aan het einde van de vie­ring te hou­den bij de uitgang. Laat collectanten zorg­vul­dig hun han­den wassen. Bij een live-stream kan de moge­lijk­heid wor­den vermeld om bij te dragen door de app of op andere (digitale) wijze.
 • Kerken en pa­ro­chies voelen de nood door te­rug­lo­pende in­kom­sten nu de zon­dagse vie­rin­gen in de kerk geen doorgang kunnen vin­den; het vragen om een bijdrage vraagt echter om discretie en fijn­ge­voelig­heid, nu de nood onder heel veel mensen groot is; naar die nood moet onze eerste aan­dacht uit­gaan. Het is daarom goed als mensen merken dat daar vanuit de kerk aan­dacht voor is en de bijdrage daar (mede) voor is.
 • De collecte in natura voor de voedsel­bank (of verge­lijk­ba­re ini­ta­tieven): hier hebben de Neder­landse bis­schop­pen bij­zon­dere aan­dacht voor gevraagd.

8. VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN

1. Kunnen geplande ver­ga­de­ringen en bij­een­komsten van besturen, pas­to­rale team, catechese-groepen, pa­ro­chiekern-com­mis­sies, koor­re­pe­ti­ties e.a. voortgang vin­den?

 • Het hou­den van sa­men­komsten in groepen wordt sterk ontra­den of is verbo­den door de rijksover­heid. Sa­men­komsten van meer dan 30 personen zijn verbo­den. In het alge­meen is het beter sociale contacten te beperken. Dat geldt dus ook voor bijv. Koor­re­pe­ti­ties en catechese­groepen. Waar oudere en kwets­ba­re personen bij zou­den zijn, is een bij­een­komst onver­stan­dig. Verder geldt de 1.5 m regel en de voor­schriften van hygiëne. Zie verder de richt­lij­nen van de bur­ger­lijke over­heid en van de bis­schop­pen. We roepen op de richt­lij­nen van de Rijksover­heid en van de Neder­landse bis­schop­pen te volgen.

2. Gebeds­bij­een­komsten

 • Aan­be­vo­len wordt de kerk open te stellen, gelegen­heid te geven voor het ops­te­ken van een kaarsje en eventueel stille aanbid­ding te hou­den, mits de gelo­vi­gen niet te groot in aantal zijn en de ruimte groot genoeg is om voldoende afstand van elkaar te kunnen hou­den.
 • De bis­schop­pen vragen om dan ook een voor­zie­ning te hebben zodat mensen kunnen doneren voor de voedsel­bank.

9. VOORZIENINGEN

Welke voor­zie­ningen moeten we treffen in de kerk, pastorie, sacristie, se­cre­ta­riaats­ruim­te, vergader­zaal, toiletten?

 • Zorg dat de kerk en de andere genoemde ruimten regel­ma­tig geventileerd en goed schoon gemaakt wor­den.
 • Zorg voor desinfec­te­rende handgel, vloei­ba­re hand­zeep, papieren handdoeken e.d.
 • Verwijder handdoeken waaraan ieder zijn/haar han­den kan afdrogen.

10. VIERING GOEDE WEEK EN PASEN

Ook als do­cu­ment te down­loa­den: Richt­lij­nen Neder­landse bis­schop­pen

De Goede Week en Pasen - richt­lij­nen en sug­ges­ties

Nu vanwege het Corona­vi­rus de publieke li­tur­gische vie­rin­gen van de Goede Week en Pasen 2020 niet door kunnen gaan, volgen hier­on­der vanuit de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie richt­lij­nen en sug­ges­ties. Zoals bekend kunnen de Goede Week Plech­tig­he­den alleen door de pries­ter wor­den gevierd. De kruis­weg kan ook door andere gelo­vi­gen wor­den geleid. Voor deze plech­tig­he­den geldt dat zij strict besloten zijn maar kunnen wor­den gelive­streamd.

Twee Decreten van de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome (van 19 en 25 maart) geven richt­lij­nen die hier­on­der zijn ver­werkt.

Alge­meen

In alle gevallen geldt:

 • dat er slechts een kleine groep bijeen kan komen in een kerk of kapel, altijd zonder koor; de pa­ro­chie­pries­ters mogen het Paas­tri­duüm zonder deelname van volk vieren; zij wor­den gevraagd de tij­den van deze vie­rin­gen mee te delen aan de gelo­vi­gen zodat die zich er bid­dend thuis mee kunnen verenigen (Decreet Con­gre­ga­tie voor de Eredienst, 19 maart)
 • De Goede Week plech­tig­he­den wor­den ook in de ka­the­draal gevierd en gelive­streamd. Via de live-stream zijn die voor ie­der­een te volgen.
 • dat er in besloten li­tur­gische vie­rin­gen van de Goede Week en Pasen zo weinig moge­lijk aanwe­zigen zijn in het besef dat de gelo­vi­gen uit­ge­no­digd zijn in de geest mee te bid­den en mee te vieren (‘participatio actuosa’)
 • dat de hygiëne goed in acht geno­men moet wor­den
 • dat er een fysieke afstand (1½ meter) is tussen de aanwe­zigen - dat alle reeds eerder gegeven richt­lij­nen voor de vie­rin­gen gel­dend blijven.
 • De kerken en kapellen waar geen vie­rin­gen plaats­vin­den kunnen open zijn voor per­soon­lijk gebed en het ops­te­ken van een kaarsje. Het is zeer wen­se­lijk als daar ook de lezingen van de H. Schrift en gebe­den liggen van de desbe­tref­fen­de dag.
 • Aan­be­vo­len wordt in de pa­ro­chie ma­te­ri­aal be­schik­baar te hebben waar­mee gelo­vi­gen thuis, met name ook ouders en hun kin­de­ren, de Goede Week en Pasen kunnen beleven.

• Palm­zon­dag en palmtakjes

De pries­ter kan met de be­die­naren die voor de vie­ring van de Eucha­ris­tie vereist zijn samen­ko­men voor de Eucha­ris­tie waarbij het aantal aanwe­zigen zoveel moge­lijk wordt beperkt.
In kerken en kapellen die open zijn kunnen na Palm­zon­dag in de Goede Week palmtakjes wor­den verkregen door degenen die daar komen bid­den of een kaarsje ops­te­ken. Afge­spro­ken kan wor­den dat - met de nodige hygiënemaat­regelen - pa­ro­chi­anen de palmtakjes gedurende bepaalde uren komen ophalen in hun paro­chie­kerk of pa­ro­chie­cen­trum of dat zij gebracht wor­den naar ouderen en zieken. Echter: het is af te raden om een mand neer te zetten waar de gelo­vi­gen palmtakjes uit kunnen halen omdat op die manier besmet­ting moge­lijk kan zijn; het corona­vi­rus kan moge­lijk door mensen wor­den mee­ge­bracht en op takjes overleven, waardoor anderen besmet kunnen raken. Het is dus van belang dat mensen zelf één takje pakken zonder andere palmtakjes aan te raken. Uitreiken van takjes is vanwege de vereiste afstand (1.5 m.) niet aan de orde.
Het water waar­mee de pries­ter de palmtakjes zegent wordt in de vie­ring zelf gezegend en nadien wordt dit wij­wa­ter op de gepaste wijze terug­ge­ven aan de schoot van de aarde.
Er kunnen geen Palmpasenop­tochten gehou­den wor­den.

De Palm­wij­ding en pro­ces­sie wor­den in het kerk­ge­bouw gehou­den, in de ka­the­draal volgens de 2e vorm van het Missaal, in de overige paro­chie­kerken in de derde vorm (Decreet Congr. Eredienst 25 maart).

• Chrismamis

Ieder bisdom zal - met in achtne­ming van de algemene maat­regelen - zelf regelingen treffen hoe en waar de Chrismamis gevierd zal wor­den. Dat geldt ook voor de versprei­ding van de H.H. Oliën. De Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome heeft verlof gegeven de Chrismamis eventueel te ver­plaatsen tot na Pasen, maar gezien de situatie die nog wel enige maan­den kan voort­du­ren zal in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de Chrismamis achter gesloten deuren wor­den gevierd op de gewone tijd en wor­den uitgezon­den via de live-stream van de ka­the­draal.

• Witte Donder­dag

Tijdens de besloten eucha­ris­tie­vie­ring blijft de voet­was­sing achterwege. Er is aan het einde van de Avondmis geen pro­ces­sie met het H. Sacra­ment, dat dit jaar gewoon in het ta­ber­na­kel blijft (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart)

Alle pries­ters hebben bij wijze van uit­zon­de­ring dit jaar verlof om de Avondmis van Witte Donder­dag zonder volk te vieren op een passende plaats. Wie dat niet kan doen, bidt de vespers (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart).

• Goede Vrij­dag

Het is wen­se­lijk dat de pa­ro­chi­anen thuis be­schik­ken over teksten voor een kruis­weg. Digi­taal wor­den door bis­dom­men en op rkkerk.nl voor­beel­den van teksten be­schik­baar gesteld.

De bis­schop zal in de ka­the­draal de plech­tig­heid van Goede vrij­dag vieren die wordt gelive-streamd; Ook de kruis­weg zal in de ka­the­draal wor­den gehou­den op die­zelfde wijze (zie het pro­gram­ma op de web­si­te van het bisdom).

Pa­ro­chie­pries­ters zullen waar goed moge­lijk de Goede Vrij­dag­plech­tig­heid vieren in hun kerken.
In de grote voor­bede van deze dag wordt een intentie toe­ge­voegd voor de zieken, de over­le­de­nen en voor wie zich een­zaam of verloren voelen. Deze intentie zal door de bis­schop wor­den aange­ge­ven (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart en 25 maart).

Bij de kruis­ver­ering kan het kruis alleen door de hoofd­cele­brant wor­den gekust (Decr. Congr. Eredienst 25 maart)

• Paas­wake

Stille zater­dag is een goede gelegen­heid om voor per­soon­lijk gebed een kerk of kapel te bezoeken. Vanuit de kerk of kapel kunnen gelo­vi­gen eventueel een klein paaskaarsje mee naar huis nemen (de kaarsjes die anders ontstoken zou­den wor­den in de paas­wake).
Het water dat tij­dens de vie­ring gezegend wordt, dient vers te zijn.

Na de Paas­wake of in de dagen daarna kunnen ver­te­gen­woor­digers van geloofs­ge­meen­schappen uit de pa­ro­chie(s) een gezegende paaskaars ont­van­gen voor hun kerk of kapel.

Kunnen de (volwassen) dopelingen gedoopt wor­den in de strict besloten Paas­wake? Hierin moeten de richt­lij­nen van de bur­ger­lijke over­heid wor­den gevolgd; bij een "lock down" zal dat niet moge­lijk zijn. Als de omstan­dig­he­den zo blijven, kan het als het een kleine groep betreft (geen personen die tot een risico-groep behoren), als de vie­ring echt plaats vindt in kleine kring, dus alleen met de dopeling, een borg of peter/meter en de afstand tussen de personen in acht wordt geno­men en alle richt­lij­nen in acht wor­den geno­men. De verant­woor­de­lijke pries­ter moet de situatie afwegen en er voor zorg dragen dat de regels wor­den ge­res­pec­teerd.

Wel of geen vie­ring? De Paas­wake moet - buiten de kloosters en semi­na­ries - alleen in de ka­the­draal en in de paro­chie­kerken wor­den gevierd, als het goed moge­lijk is, ter beoor­de­ling van de verant­woor­de­lijke bis­schop/pastoor. Men mag de voor­be­rei­ding en het aans­te­ken van het vuur weglaten, de paaskaars onts­te­ken en zonder pro­ces­sie over­gaan naar het Exsultet (Paasjubelzang). Daarna volgt de liturgie van het Woord. In de doopliturgie (3e deel van de Paas­wake) wordt alleen de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten gedaan; het overige (litanie, ze­ge­ning van water, be­spren­keling) wordt dus weg gelaten (want er is geen wij­wa­ter in de bakken en ieder doopsel wordt gevierd met vers gezegend water), daarna volgt de liturgie van de Eucha­ris­tie. (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart en 25 maart).

Brevier: Pries­ters die zich niet met een Paas­wake kunnen verenigen (kan dus ook via live-stream) bid­den de lezingen­dienst (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart).

11. MAATREGELEN/TEKSTEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

Hier­on­der volgen de maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen van 26 maart:

 Naar aan­lei­ding van de maat­regelen die de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op 23 maart heeft aan­ge­kon­digd, ston­den er nog enkele vragen open. Daar hebben de Neder­landse bis­schop­pen op 26 maart een besluit over geno­men, na een gesprek van de kerken met de bur­ger­lijke over­heid en in lijn met het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verant­woor­de­lijk­heid in het voor­ko­men van het ver­sprei­den van corona zeer serieus’, zeggen de bis­schop­pen.

Dat betekent dat alle op 23 maart af­ge­kon­digde maat­regelen gehandhaafd blijven en waar nodig wor­den aan­ge­scherpt, te weten:

Geen publieke vie­rin­gen tot en met Pink­ste­ren

Besloten vie­rin­gen alleen in aanwe­zig­heid van de daarvoor strikt nood­za­ke­lijke be­die­naren, zonder de deelname van andere gelo­vi­gen, met in achtne­ming van alle strikte maat­regelen op gebied van afstand, hygiëne en ge­zond­heid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vie­rin­gen niet kan wor­den uitgereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van anderhalve meter niet kan wor­den gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis wor­den uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor ster­ven­den)

De kerken zijn waar moge­lijk open voor gelo­vi­gen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen. Zij moeten alle maat­regelen van de over­heid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en ge­zond­heid

Voor alle pa­ro­chies geldt voor de besloten vie­rin­gen in de Paas­tijd het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor meer in­for­ma­tie op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gel­den de richt­lij­nen uit dit decreet.

Uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken

Op de site van de rijksover­heid wor­den in verband met het afgelasten van sa­men­komsten uit­zon­de­ringen genoemd voor reli­gi­euze en levensbeschouwe­lijke bij­een­komsten. Zo mogen uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen plaats vin­den in aanwe­zig­heid van maximaal 29 personen.

De bis­schop­pen hebben het volgende besloten:

Ker­ke­lijke uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken wor­den zo sober en klein moge­lijk gehou­den met zo min moge­lijk aanwe­zigen. Ook hier gel­den alle strikte maat­regelen voor afstand, ge­zond­heid en hygiëne.

De heilige communie kan bij deze vie­rin­gen niet wor­den uitgereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van anderhalve meter niet kan wor­den gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

‘We willen gelo­vi­gen in de risico­groepen be­scher­men’

Andere publieke vie­rin­gen dan uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen staan de bis­schop­pen niet toe, ook al biedt de over­heid hiertoe in principe wél een moge­lijk­heid met maximaal 29 aanwe­zigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelo­vi­gen moei­lijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen ge­mak­ke­lijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verant­woor­de­lijk­heid serieus nemen, met name ook voor onze gelo­vi­gen die tot de risico­groepen behoren. Het huis van God, de ere­dienst aan God mag geen bron van besmet­ting van mensen wor­den.”

De bis­schop­pen vragen begrip van de gelo­vi­gen en wijzen op de nood­za­ke­lijke strenge lijn van de over­heid voor alle andere typen sa­men­komsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vati­caanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle moge­lijk­he­den die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de gees­te­lij­ke communie te ont­van­gen. Ze vragen om in gebed met on­der­lin­ge barm­har­tig­heid en begrip voor elkaar verbon­den te blijven.

Mochten nieuwe maat­regelen van de over­heid reden geven om deze ker­ke­lijke maat­regelen te herover­we­gen, dan volgt verdere bericht­ge­ving. Pa­ro­chies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.

Downloads (op rkkerk.nl) en uitzen­dingen:

Gebed van de bis­schop­pen

Gebeds­kaart voor de gees­te­lij­ke communie

Rozen­krans­ge­bed met uitleg

Volg de web­si­te van uw bisdom en pa­ro­chie voor andere moge­lijk­he­den tot gebed en live strea­ming van vie­rin­gen.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur. Vrij­dag 27 maart wordt er een bui­ten­ge­woon Urbi et Orbi uitgezon­den om 17.55 uur op NPO2.

 

Hier­on­der volgt de tekst van maat­regel van de Neder­landse Bis­schop­pen i.v.m. de Corona-crisis, d.d. 24 maart

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd, tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afgelast.

De over­heid heeft alle bij­een­komsten verbo­den tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder wer­den door de bis­schop­pen al alle publieke vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vie­rin­gen door de week afgelast.

Besloten vie­rin­gen zijn alleen nog moge­lijk in aanwe­zig­heid van de daarvoor strikt nood­za­ke­lijke be­die­naren en zonder de deelname van andere gelo­vi­gen. De kerken kunnen wel open blijven voor in­di­vi­duele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen. Zij moeten alle maat­regelen van de over­heid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en ge­zond­heid.

Het kabinet heeft aange­ge­ven dat er nog uit­zon­de­ringsmaat­regelen komen waar het gaat om uit­vaar­ten en ker­ke­lijke hu­we­lij­ken. Als hierover meer in­for­ma­tie be­schik­baar is, wordt deze zo spoe­dig moge­lijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de pa­ro­chies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht wor­den aan het eigen bisdom.

Decreet

De bis­schop­pen ver­wij­zen met het oog op de besloten vie­rin­gen in de Paas­tijd verder naar het decreet dat de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Regeling van de Sacra­menten op 19 maart 2020 in verband met het corona­vi­rus heeft uit­ge­vaar­digd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Neder­lands ver­taald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL, www.rkliturgie.nl).

De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.

Eerdere berichten:

Bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen, 18 maart 2020:

Aanbid­ding

Zo lang de maat­regelen in verband met het corona­vi­rus nodig zijn en er ook voor de katho­lie­ke kerken ver­schil­lende maat­regelen gel­den, nodigen de bis­schop­pen gelo­vi­gen uit om voor aanbid­ding naar de kerk te komen.

Bijdrage Voedsel­bank

In kerken waar het Aller­hei­ligst Sacra­ment wordt uit­ge­steld voor aanbid­ding, wordt de gelo­vi­gen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houd­ba­re levens­mid­de­len af te geven voor de voedsel­bank.

De houd­ba­re levens­mid­de­len zijn een blijk van naasten­liefde voor de mensen die af­han­ke­lijk zijn van de voedsel­banken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dage­lijks brood”) een nieuwe en geloof­waar­dige toepas­sing krijgen. Door gelo­vi­gen te vragen te delen hopen de bis­schop­pen de soli­da­ri­teit met kwets­ba­re groepen te verstevigen.

Niet alleen in nood, maar aller­eerst omwille van de liefde van Christus willen gelo­vi­gen, in navol­ging van de heiligen, dikwijls enkele ogen­blik­ken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heils­werk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.

In de traditie van de Kerk heet dit de gees­te­lij­ke communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegen­heid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en Bloed te ont­van­gen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de sacra­men­tele communie.

Deze gees­te­lij­ke communie is geen sacra­ment maar ”de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacra­ment mocht wor­den gegeven, ook als dit niet moge­lijk is, ont­van­gen de genade van het Sacra­ment naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” (Johannes Tauler).

Blijk van Naasten­liefde

“Geef ons heden ons dage­lijks brood” (Mt 6:11)
In de veer­tig­da­gen­tijd, bij de voor­be­rei­ding op Pasen, roept de liturgie op tot concrete daden van naasten­liefde:

Heilige Vader, mach­tige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer­lijk­heid, om heil en gene­zing te vin­den zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Want Gij gunt uw gelo­vi­gen de vreugde jaar­lijks met een zuiver hart naar het paas­feest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bid­den, van grotere aan­dacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacra­menten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de vol­heid der genade die Gij uw kin­de­ren hebt toegezegd. (1e prefatie van de veer­tig­da­gen­tijd)
Heilige Vader, mach­tige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer­lijk­heid, om heil en gene­zing te vin­den zullen wij U danken, altijd en overal. Gij hebt gewild dat wij U dank betuigen door ons­zelf te versterven. Zo behoedt Gij ons, zon­daars, voor overmoed en eigenwaan en doordat wij het voedsel broe­der­lijk delen met hen die honger hebben, maakt Gij ons tot navolgers van uw mild­heid. (3e prefatie van de veer­tig­da­gen­tijd)

Maat­regelen rond ker­ke­lijke uit­vaar­ten

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de ker­ke­lijke uit­vaart.
De bis­schop­pen bepalen in aan­slui­ting bij het advies van de uit­vaartbranche op 16 maart jl. dat ker­ke­lijke uit­vaar­ten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd li­tur­gische plech­tig­he­den in kerken, crematoria en begraaf­plaatsen alleen te laten bijwonen door fami­lie­le­den in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kin­de­ren, ouders van de partner en de partner van de kin­de­ren). Voor rouw­be­zoek en con­do­lean­ces geldt het­zelfde advies.

Tevens wordt geadviseerd om uit­vaar­ten tele­fo­nisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te beves­tigen.

Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van be­zin­ning en gebed is, moge­lijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voor­af­gaand aan de teraardebe­stel­ling of de crematie. Viering van de H. Eucha­ris­tie of communie-uitreiken is niet moge­lijk, bij voor­keur duurt de vie­ring niet langer dan 20 minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een vol­waar­dige her­den­kings­dienst voor de over­le­de­ne gehou­den wor­den.

Eerdere maat­regelen Neder­landse Bis­schop­pen

Het bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen luidt:

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot dins­dag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zon­dags­vie­ringen niet door kunnen gaan voor vele pa­ro­chi­anen een moei­lijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)vie­ring door de week in door­gaans kleine groepen, de gees­te­lij­ke communie: ‘door het verlangen om Christus te ont­van­gen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een vie­ring is, bij­voor­beeld bij een doop of een uit­vaart, zal de cele­brant volgens strikte richt­lij­nen han­de­len. Alle pa­ro­chies ont­van­gen via het eigen bisdom deze richt­lij­nen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacra­menten. Deze richt­lij­nen zijn er om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men en om tege­lijker­tijd het pas­to­rale werk toch zo goed moge­lijk doorgang te laten vin­den. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bij­voor­beeld een zorgin­stel­ling of zie­ken­huis te han­de­len en de richt­lij­nen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelo­vi­gen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richt­lij­nen voor contact van het RIVM.

Tot nader order gel­den ook de volgende maat­regelen van de Neder­landse Bis­schop­pen:

 • Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afgelast;
 • Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afgelast;
 • Dopen en uit­vaar­ten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;
 • De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.
 • Tijdens vie­rin­gen (in kleine kring) in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
 • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den;
 • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
 • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

Tot zover het bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen.

12. LIVE-STREAM EN UITZENDINGEN VAN VIERINGEN

 • De vie­rin­gen in de ka­the­draal zijn via live-stream te volgen (zie banner op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam); hierover komt nog meer in­for­ma­tie. Ook andere ac­ti­vi­teiten van het bisdom zullen langs deze weg plaats vin­den.
 • Bekijk ook de uitzen­ding van Kruis­punt ‘In qua­ran­tai­ne’ met een mooie reportage over Sant’ Egidio in Corona-tijd: www.npostart.nl/KN_1713130
 • Hier vindt U het pro­gram­ma van dage­lijkse vie­rin­gen van de KRO: www.kro-ncrv.nl/katho­liek/nieuws/dage­lijkse-vie­rin­gen-online. In de morgen is er om 9.30 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring vanuit St. Vitus en ’s avonds om 19.30 uur een dag­slui­ting vanuit dezelfde kerk.
 • Ook vele pa­ro­chies in ons bisdom zijn met live-stream be­gon­nen. Bijv.: dionysius­paro­chie.nl/news/live-uitzen­dingen-van-onze-kerk­diensten
 • De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. RTV Noord Holland zendt de Mis uit de ka­the­draal uit om 10.30 uur. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse dag een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 9.00 uur en 19.00 uur, op zater­dag op 9.30 uur en op zon­dag om 10.00 uur. Zie www.radiomaria.nl
 • De Mis van de paus is dage­lijks te volgen via Vaticannews of de web­si­te van het Vati­caan

13. WAT VINDT ONZE PAUS?

Dage­lijks zegt de paus een woordje aan het begin van zijn Mis, op zon­dag doet hij dat bij het Angelus en op woens­dag bij de au­diën­tie. Op 27 maart is de Urbi et Orbi zegen om 18.00 uur. Maar er zijn allerlei ac­ti­vi­teiten en ini­tia­tie­ven geno­men door of namens de paus. Hij bidt voor de slacht­of­fers en voor allen. Op 19 maart heeft de paus een speciale bood­schap ge­spro­ken bij gelegen­heid van de gebeds­dag die in Italië was uit­ge­roe­pen. Alles, ook de vie­ring van de dage­lijkse Mis is te volgen via Vaticannews of de web­si­te van de heilige Stoel: w2.vatican.va/con­tent/vatican/it.html

Paus Fran­cis­cus, die op vrij­dag 13 maart de zevende ver­jaar­dag van zijn paus­keuze her­dacht, heeft die morgen in de kapel van Santa Marta enkele woor­den ge­spro­ken voor het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring, waar­schijn­lijk als reactie op een decreet van de kar­di­naal-vica­ris van Rome die een dag eerder alle kerken had laten sluiten (de kar­di­naal-vica­ris heeft zijn beslis­sing toen veranderd: er zijn geen vie­rin­gen, maar de paro­chie­kerken van Rome blijven open). De paus heeft gezegd:

“In deze dagen verenigen we ons met de zieken en de gezinnen die lij­den door deze pandemie. Ook zou ik willen bid­den vandaag voor de herders die het volk van God moeten be­ge­lei­den in deze crisis. De Heer geve aan hen de kracht en de bekwaam­heid om de beste mid­de­len te kiezen om te helpen. Dras­tische maat­regelen zijn niet altijd goed.

Daarom bid­den we dat de heilige Geest aan de herders de bekwaam­heid geeft van een pas­to­raal onder­schei­dings­ver­mo­gen zodat zij maat­regelen voor­zien die het heilig gelo­vi­ge volk van God niet alleen laten, dat het volk van God zich begeleid moge voelen door de herders met de troost gegeven door het Woord van God en de sacra­menten.”

In feite sluit dit aan bij de weg die de Neder­landse bis­schop­pen hebben gekozen: de kerken blijven open waar dit goed kan, de pries­ters wordt gevraagd zelf de Mis te vieren en op vele plaatsen is er een live-stream van de besloten vie­rin­gen.

De paus bedankte bij het Angelus-gebed van zon­dag 15 maart de pries­ters die met creativi­teit naar moge­lijk­he­den zoeken om hun gelo­vi­gen niet allen te laten in de crisis, maar met hen verbon­den te zijn. Hij zei: “Ik zou ook alle pries­ters willen bedanken, de creativi­teit van de pries­ters. Mij bereiken vele berichten uit Lombardije [Noord-Italie JH] over deze creativi­teit. Inder­daad, Lombardije is erg getroffen. Pries­ters die duizend manieren bedenken om hun volk nabij te zijn, zodat het volk zich niet in de steek gelaten voelt; pries­ters met apos­to­lische ijver, die goed hebben begrepen dat je in tij­den van pandemie geen ‘ik-laat-je-in-de-steek-pries­ter” moet zijn.”

Dezer dagen kwam bij­voor­beeld naar buiten dat een Ita­li­aanse pries­ter van 72 jaar die aan de beade­ming lag, deze had afgestaan voor een jongere die met adem-moei­lijk­he­den kampte terwijl er geen beade­mings­ap­pa­raat meer over was'; de pries­ter was daardoor zelf overle­den... Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft...

14. GEBEDEN

De bis­schop­pen roepen na­druk­ke­lijk op tot gebed in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Gebe­den voor gees­te­lij­ke Communie

“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbid­den in geest en waar­heid” (Joh 4:23)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

(bron: Katho­liek Gebe­den­boek. De gebeds­schat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937

Gebed van de bis­schop­pen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den versterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico's beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!
En bevrijd ons van deze epidemie!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!

Terug