Arsacal
button
button
button
button


Hier vindt u de kerkelijke Corona updates!

Alle nieuwste berichten en mededelingen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 december 2021 - 5378 woorden

Met ingang van vrij­dag 25 februari ver­val­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld. Tong­com­mu­nie is toe­ge­staan.

‘We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bis­schop­pen. ‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari ver­val­len de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uit­zon­de­ring van de regel dat de pries­ter vooraf zijn han­den goed reinigt. Ook het ont­van­gen van de heilige communie op de tong is weer moge­lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de hand­com­mu­nie en de tong­com­mu­nie wordt uit­gereikt fysiek van elkaar te schei­den. Op de plaats van de uit­rei­king van de tong­com­mu­nie wordt gevraagd een bid­stoel te plaatsen zodat de tong­com­mu­nie geknield ont­van­gen kan wor­den.

Wijwater, koffie

Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk.

Geen hand bij vre­des­wens

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehand­haafd blijven daarom regels ter vermij­ding van hand­con­tact: gelo­vi­gen geven elkaar niet de hand bij de vre­des­wens en collec­te­ren gebeurt op een andere manier dan het door­ge­ven van de collecte­schaal van hand tot hand.

Aswoens­dag

 

Woens­dag 2 maart is Aswoens­dag. Voor het uit­de­len van de askruisjes kan wor­den gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voor­hoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de pries­ter om tij­dens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Reke­ning hou­den met elkaar

Ten slotte be­na­druk­ken de bis­schop­pen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te hou­den die de versprei­ding van het virus aan­toon­baar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen han­den schud­den, goed ventileren, niet komen met verkoud­heids­klach­ten enzo­voort.

‘Houd reke­ning met elkaar, ook met diegenen die afstand willen hou­den en/of een mondkapje dragen, bij­voor­beeld in ver­band met een kwets­ba­re ge­zond­heid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ie­der­een in de kerk de li­tur­gie veilig mee kan vieren’, aldus de bis­schop­pen.

Aldus de bekendma­king van 23 februari.

ZONDAGSPLICHT

De gelo­vi­gen wor­den van nu af uit­ge­no­digd om weer naar de kerk te gaan en op deze wijze de ver­plich­ting om op zon­da­gen en verplichte feest­da­gen de Eucha­ris­tie te vieren, weer te vervullen. De zon­dagse Eucha­ris­tie is bij uitstek de vie­ring van het Paas­mys­te­rie - lij­den, sterven en verrijzen van de Heer - dat ons verlos­sing heeft gebracht.

Eucha­ris­tie­vie­ringen en gebed op radio en TV

Wie de heilige Mis niet kan meevieren, kan in veel pa­ro­chies een eigen live­stream vin­den of op Ka­the­draal TV (zie de "knop" op deze web­si­te; You Tube kanaal Ka­the­draal TV ) de Eucha­ris­tie­vie­ringen volgen.
Op zon­da­gen is er het geloofs­ge­sprek en de Eucha­ris­tie­vie­ring van KRO/NCRV vanaf 9.45 uur op TV (NPO2).

Radio Maria zendt dage­lijks de Eucha­ris­tie­vie­ring uit, op maan­dag t/m vrij­dag om 9 uur ’s morgens en om 19.00 uur ’s avonds;In het weekend zen­den ze in de ochtend de Eucha­ris­tie­vie­ring uit. Verder kunt U er getij­den­ge­beden en het rozen­krans­ge­bed volgen die op vaste tij­den wor­den uitgezon­den.

Dat kan via de web­si­te van Radio Maria (waar U ok meer in­for­ma­tie vindt):

Radio Maria luis­te­ren - Radio Maria

Of via DAB+ radio:

Bent u in een gebied in Neder­land waar u digitale radio kunt ont­van­gen, dan voldoet de auto­ma­tische scan van uw DAB+ radiotoestel. Ver­vol­gens vindt u Radio Maria in de lijst met radio­sta­tions.
Wilt u hand­ma­tig zoeken naar Radio Maria, selec­teer dan kanaal 11C (220.352 MHz) en kies in de lijst voor Radio Maria.

Oudere berichten:

De Corona-maat­regelen zijn weer aan­ge­scherpt in ver­band met de oplopende besmet­tings­cij­fers. Ook binnen de katho­lie­ke kerk zijn op 1 de­cem­ber nieuwe maat­regelen bekend gemaakt.

Voor niet-li­tur­gische bij­een­komsten in de pa­ro­chies (voor 17.00 uur) gel­den de regels van de Neder­landse over­heid, zoals 1,5; afstand en een vaste zit­plaats. Zie: Kort over­zicht corona­maat­re­ge­len | Corona­vi­rus COVID-19 | Rijksover­heid.nl

In de kerk gebruike men een mondkapje bij ver­plaat­singen en ver­der is de 1.5 m. be­lang­rijk (zie onder). Zingen en repe­te­ren blijft nog toe­ge­staan, met alle voorzich­tig­heids­maat­re­ge­len en niet na 17.00 uur (zie onder).

Vie­rin­gen en bij­een­komsten na 17.00 uur zijn van­wege de situatie van de pandemie dus niet meer toe­ge­staan; dat geldt ook voor Kerst­avond. Zie de ver­kla­ring hier­on­der.

Het is moge­lijk zater­dag­avond­vie­ringen te ver­vroegen en die tij­dens de zater­dag­mid­dag te laten plaats vin­den. Het is in ieder geval aanbevelens­waar­dig ruime moge­lijk­heid te bie­den om de heilige Mis mee te vieren in deze situatie.

Ook wijs ik graag op het gebed en de speciale gebe­den voor de Corona-periode om afwen­ding van het virus. Zie onderaan dit bericht.

 

EERDERE BERICHTEN

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen on­der­scheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevacci­neerd zijn, zeggen de bis­schop­pen. Wel roepen zij be­die­naren, vrij­wil­li­gers en andere gelo­vi­gen na­druk­ke­lijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of af­dwin­gen, maar wel zoals paus Fran­cis­cus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrien­den en voor alle volkeren’. (zie over deze oproep meer hier­on­der JH)

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 sep­tem­ber weer toe­ge­staan. Ook koren mogen weer in volle­dige samen­stel­ling zingen, op voor­waarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zang­en­sem­bles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzag­for­ma­tie), ventilatie, spuien enzo­voort. Kijk hier voor meer in­for­ma­tie: Generiek kader corona­maat­re­ge­len | RIVM

Communie

De communie kan behalve met het eucha­ris­tisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand wor­den uit­gereikt. Bij de uit­rei­king van de communie blijft het hoestscherm gehand­haafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt wor­den. De tong­com­mu­nie wordt nog niet toe­ge­staan. Voor gelo­vi­gen die niet op de hand de communie willen ont­van­gen blijft de bestaande oplos­sing van kracht, name­lijk het gebruik van een eigen corporale.

Dank en gebed

De bis­schop­pen zijn dank­baar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dank­baar­heid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de li­tur­gie geen besmet­tingshaar­den zijn geweest. De bis­schop­pen bid­den dat dit zo blijft en dat de gelo­vi­gen, die van harte welkom zijn bij de vie­rin­gen, hierbij zorg en voorzich­tig­heid naar hun naasten blijven betrachten.

 

EEN OVERZICHT VAN DE OVERIGE REGELS:

Overige regels per 25 sep­tem­ber

 • Alle basis­regels blijven gel­den: han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuis­blij­ven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnen­ruim­tes.
 • De regel dat er bij de vre­des­wens geen han­den wor­den geschud blijft gehand­haafd.
 • Biechten kan plaats­vin­den in een biecht­stoel. Er kan gekozen wor­den voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.
 • De regels met betrek­king tot gebruik van wij­wa­tervervullen. Wijwater­bak­jes wor­den weer gevuld.
 • Bij een uit­vaart kan weer be­spren­keling van de kist bij de absoute plaats­vin­den.
 • Collectes blijven op een andere wijze plaats­vin­den dan met het door­ge­ven aan elkaar van collecte­mand­jes/-schalen.
 • Bij bede­vaarten moeten de bepa­lin­gen voor reizen van de (bui­ten­landse) over­heid wor­den gevolgd. Bede­vaart­gan­gers die met groepsver­voer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de over­heid t.a.v. open­baar ver­voer.

Oproep om zich te laten vaccineren

Paus Fran­cis­cus heeft intussen opnieuw een oproep gedaan om zich te laten vaccineren en de vaccins eer­lijker te ver­de­len over de wereld, zodat ook armere lan­den ervan kunnen profi­te­ren.

In au­gus­tus heeft paus Fran­cis­cus opge­roe­pen zich te laten vaccineren met de volgende woor­den:
"Zich laten vaccineren is een een­vou­dige maar diep­gaande manier om het alge­meen wel­zijn te bevor­de­ren en zorg te hebben voor elkaar, vooral voor de meest kwets­ba­ren. Ik vraag God dat ieder zal kunnen bijdragen met zijn kleine zand­kor­reltje, zijn kleine gebaar van liefde. Hoe klein ook, de liefde is altijd groot. Bijdragen met die kleine gebaren voor een betere toe­komst. God zegene jullie en bedankt!"

Eerder hebben de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer en kar­di­naal Willem Eijk zich uit­ge­la­ten over het vaccin, de morele toelaat­baar­heid en andere aspecten. Daarover is hier­on­der nog de in­for­ma­tie na te lezen. Ook hun uit­spra­ken gaan in dezelfde rich­ting en daar sluiten we ons van harte bij aan.

 

Noveen­ge­bed

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd de wereld van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken
en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Sta alle mensen bij die lij­den
onder de gevolgen van deze crisis,

geef wijs­heid aan hen die volken besturen
en inzicht aan weten­schappers en eenie­der
zodat zij doen wat moge­lijk is
om deze crisis te over­win­nen.

Bevrijd ons van onrust en angst,
verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is
en geef dat wij elkaar spoe­dig weer
in vrij­heid en vreugde nabij kunnen zijn
.

Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

(Imprimatur: Haar­lem, 10 ok­to­ber 2020, feest van Maria, Sterre der zee
+Johannes Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam)

Corona-vaccin

Is het goed je te laten inenten? Werden voor de ont­wik­ke­ling van de vaccins cellijnen gebruikt uit embryo's? En als dat (toch) zo zou zijn is het dan moreel geoorloofd om zo'n vaccin te nemen?De Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer heeft over deze vraag op 21 de­cem­ber 2020 een nota ge­pu­bli­ceerd:

Op deze en derge­lijke vragen vindt U een gedegen ant­woord in het artikel waar­naar u hier de link vindt:

Op de web­si­te van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vindt U bovendien de hel­dere uiteen­zet­ting van kar­di­naal W. Eijk hierover:

Ventilatie en verwar­ming

De berichten van de Neder­landse over­heid en het RIVM spreken vaker over ventilatie, in het bij­zon­der in samenhang met koorzang. Aan­be­vo­len wordt tenminste een uur te laten tussen de vie­rin­gen voor ventilatie en reini­ging/ontsmet­ting (zie hier­on­der).
De aanvullende richt­lij­nen van het RIVM hierover vindt u hier [link: https://www.rivm.nl/corona­vi­rus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-corona­maat­re­ge­len].

Verwar­ming van het kerk­ge­bouw door middel van radiatoren en vloerverwar­ming is moge­lijk, ook tij­dens de ere­dienst; heteluchtverwar­ming mag alleen vóór de vie­ring aan, moet tij­dens de vie­ring wor­den uit­ge­zet en aanwe­zigen dienen altijd op tenminste drie meter afstand te blijven van de vloerroosters, zo luidt het dringend advies vanuit de bis­schop­pen.

Zorg dat de kerk en bij­ruim­ten dage­lijks gelucht wor­den door ramen en deuren tegen­over elkaar open te zetten.

Zie ver­der voor regels over ventilatie:


Het protocol vanuit de kerk­pro­vin­cie

 

Volg de adviezen en richt­lij­nen

Tenslotte wijzen we op de gewone adviezen en voor­schriften van over­heid en RIVM, die gevolgd dienen te wor­den.

 

Hygiënemaat­regelen

Woord- communie­vie­ringen

 • Woord- (en communie)vie­ring zijn alleen toe­ge­staan onder lei­ding van een diaken, of een pas­to­raal werker of cate­chist die een actuele zen­ding van de bis­schop hebben.

Oudere berichten

 • Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: www.pas­to­raatencorona.nl
 • De Mis in de pa­ro­chies kan via live-stream blijven wor­den uitgezon­den, maar de gelo­vi­gen wor­den opge­roe­pen om weer naar de kerk te gaan.
 • De Dage­lijkse Mis wordt om 9.00 uur in de ka­the­draal via de live­stream uitgezon­den (zie de banner/link op deze web­si­te). Ka­the­draal TV is het kanaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Via deze live-stream/You Tube kanaal van de ka­the­draal wor­den ook andere pro­gram­ma's uitgezon­den, zoals aanbid­ding, boete­vie­ring, lezingen, pro­gram­ma's voor jon­ge­ren en ge­zin­nen. Voor het pro­gram­ma: Zie de plan­ning op de bisdom­web­site.
 • De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft een Volle Aflaat verleend aan degenen die ziek zijn door het Corona-virus en allen die hen ver­zorgen of voor de zieken bid­den; onder n. 3 van dit artikel “vie­ring van het sacra­ment van de biecht” wordt meer in­for­ma­tie gegeven, hierbij de links naar de do­cu­menten van de Peni­tentiarie: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320c.html .

  De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft in een nota voor biecht­va­ders gewezen op de moge­lijk­heid in de omstan­dig­he­den van Corona-pandemie zo nodig de algemene absolutie te geven en op het votum sacra­menti, zie n. 3j hier­on­der; de tekst van de nota: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320d.html

KERK-ZIJN TEN TIJDE VAN CORONA

Inhoudsopgave

 1. Zondagsplicht
 2. Viering van de Eucha­ris­tie en bewaren H. Communie
 3. Viering van het sacra­ment van de biecht
 4. Viering van de overige sacra­menten
 5. Uit­vaar­ten
 6. Pas­to­rale contacten en caritas
 7. Collectes
 8. Ver­ga­de­ringen/bij­een­komsten
 9. Voor­zie­ningen
 10. Viering Goede Week en Pasen
 11. Maat­regelen/teksten van de Neder­landse bis­schop­pen (Hemel­vaart-protocol)
 12. Live-stream en uitzen­ding van vie­rin­gen
 13. Gebe­den

1. ZONDAGSPLICHT

Het staat ieder weer vrij naar de kerk te komen; de gelo­vi­gen wor­den uit­ge­no­digd dat zo moge­lijk te doen en de Eucha­ris­tie­vie­ring bij te wonen. De dispen­sa­tie in de zon­dagsplicht voor de tijd van de pandemie is hiermee beëindigd. Wie echter van­wege een kwets­ba­re ge­zond­heid nog angs­tig is, is geëxcuseerd; wie ziek is of in qua­ran­tai­ne is moet na­tuur­lijk thuis blijven.

NB Over (paas)biecht en communie zie hier­on­der

Gebed gees­te­lij­ke communie (zie ook onder n. 14)

Mijn Jezus, ik geloof
dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

2. DE VIERING VAN DE H. EUCHARISTIE EN BEWAREN H. COMMUNIE

A. De vie­ring van de H. Eucha­ris­tie

 • Neem de maat­regelen van de bis­schop­pen en de rijksover­heid in acht (zie de protocollen voor gelo­vi­gen, be­die­naren en kerk­ge­bouwen)
 • De algemene regels van hygiëne en preventie gel­den ook hier: geef elkaar de ruimte, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik maken van papieren zak­doek­jes. Geen han­den schud­den.
 • Het advies is zich­zelf zo min moge­lijk aan te raken
 • Als door de omstan­dig­he­den de communie wordt verlangd, maar niet ont­van­gen kan wor­den, kan met de desbe­tref­fen­de persoon ge­spro­ken wor­den over de gees­te­lij­ke communie, die zon­der sacra­men­tele nutti­ging een innige vereni­ging met Christus bewerkt (gebe­den daarvoor, zie de gebeds­kaart van de bis­schop­pen, zie onder bij : Gebed).
 • Het is be­lang­rijk de gelo­vi­gen te helpen weer de stap te zetten naar de MIs in de mate dat dit moge­lijk is; dit kan bij­voor­beeld door hen speciaal uit te nodigen en/of door een attentie voor wie weer naar de kerk komen.
 • De gelo­vi­gen wordt gevraagd nu zoveel moge­lijk de stap naar de H. Mis weer te gaan zetten.
 • De pries­ters wor­den bij­zon­der uit­ge­no­digd dage­lijks de heilige Mis te vieren van­wege de gees­te­lij­ke kracht van het Eucha­ris­tisch Offer, en dat ook te doen voor de slacht­of­fers, de ver­zorgen­den, de bur­ger­lijk verant­woor­de­lijken en om een spoe­dig einde van de corona-epidemie.
 • Het drinken uit de kelk is in deze situatie voorbe­hou­den aan de cele­brant. Verder door indo­ping. Con­ce­le­branten kunnen gebruik maken van een eigen kelk. Kelk­com­mu­nie voor de gelo­vi­gen is ook in kleinere groepen nog niet aanbevelens­waar­dig.

  B. Het Bewaren van de heilige communie en zieken­com­mu­nie

 • De heilige communie kan buiten de Mis wor­den uit­gereikt met de voor­zorgs­maat­re­ge­len. In verpleeg- en ver­zor­gings­hui­zen en overige in­stel­lingen kan het bezoek en heilige communie plaats vin­den wanneer dat voor het be­tref­fen­de huis is vrijge­ge­ven. Het protocol van die in­stel­ling moet wor­den gevolgd.

C. Eerste communie

De vie­ring van de eerste heilige communie kan plaats vin­den

3. VIERING VAN HET SACRAMENT VAN DE BIECHT
het sacra­ment van Boete en ver­zoe­ning

Het canoniek recht verplicht niet meer tot de paas­biecht. Het ker­ke­lijk wet­boek geeft de ver­plich­ting tenminste eenmaal per jaar de erns­tige zon­den getrouw te belij­den (c. 989) en de heilige communie te ont­van­gen (c. 920). Een gerecht­vaar­digde reden kan maken dat aan de ver­plich­ting tot paas­com­mu­nie niet in de paas­tijd maar in een andere tijd wordt voldaan.

Speciale Aflaten voor de zieken, helpers, mee-bid­dende gelo­vi­gen en ster­ven­den

De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft bij decreet van 19 maart 2020 een volle aflaat verleend:

 • aan de gelo­vi­gen die zijn aangestoken door het Corona-virus en in qua­ran­tai­ne zijn in het zie­ken­huis of thuis, alsmede
 • aan de werkers in de ge­zond­heids­zorg, de fami­lie­le­den en ieder die zich aan het risico van besmet­ting blootstelt om zieken die lij­den aan het Corona­vi­rus te ver­zorgen,
 • aan de gelo­vi­gen die gedurende tenminste een half uur een bezoek brengen aan het H. Sacra­ment, de Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding of de lezing van de H. Schrift doen of de Rozen­krans, de Kruis­weg of de Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid bid­den om van God het einde van de epidemie te ver­krij­gen, ver­lich­ting voor de Corona-zieken en het eeuwig heil van degenen die de Heer tot zich heeft ge­roe­pen,

onder de volgende voor­waar­den:

 • inner­lijk afstand nemen van iedere zonde
 • zich gees­te­lijk verenigen via de com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len met de H. Mis, met de Rozen­krans, de Kruis­weg of andere vormen van devotie of als zij tenminste het Credo, het Onze Vader en een aanroe­ping tot de maagd Maria bid­den
 • deze be­proe­ving in een geest van geloof in God en uit liefde voor de mede­mensen opdragen
 • voor­ne­men de gewone voor­waar­den voor een aflaat (sacra­men­tele Eucha­ris­ti­sche communie en gebed volgens de intenties van de paus) te vervullen zo gauw dat moge­lijk is.

4. ZIEKENZALVING

Aan de ster­ven­den die de zie­ken­zal­ving en het viaticum niet kunnen ont­van­gen (met de pau­se­lijke zegen in het stervensuur jh) verleent de Peni­tentiarie een volle aflaat op het moment van sterven, indien zij goed zijn gedispo­neerd (inner­lijke afstand van de zonde) en zij gedurende hun leven gewoon waren een of ander gebed te bid­den. Het wordt aan­be­vo­len om dan bij het ver­krij­gen van de aflaat een kruis of kruis­beeld te gebruiken. De Kerk vult de gewone voor­waar­den voor een aflaat aan (Ecclesia supplet).

5. VIERING VAN VERSCHILLENDE SACRAMENTEN

Hoe moet wor­den omge­gaan met zal­ving bij doopsel, vormsel, sacra­ment van de zieken?

Alge­meen advies/richtlijn:

 • Was als be­die­naar vóór en na de zal­ving de han­den.
 • Direct licha­me­lijk contact bij de zal­ving kan wor­den verme­den, gebruik daarom een zgn. ‘virgula’ (staafje). Wanneer gekozen wordt voor een wattenstaafje, dan dient dit staafje nadien te wor­den verbrand, aangezien de Heilige Oliën nooit als wegwerp­ma­te­riaal kunnen wor­den beschouwd.

 • Bij mensen die met het corona­vi­rus zijn besmet en die in een zie­ken­huis zijn opgeno­men, vraag naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling. Voor de gel­dig­heid van het sacra­ment moet de pries­ter aanwe­zig zijn bij de zieke en zowel de zal­ving(en) ver­rich­ten als de sacra­men­tele tekst uit­spre­ken. In geval van nood kan wel met één zal­ving wor­den volstaan en kan buiten de sacra­men­tele kern­tekst de rest van de li­tur­gie wor­den weg gelaten of op grotee afstand wor­den gezegd. Bij een Corona-patiënt heeft de pries­ter de mede­wer­king nodig van een in­stel­ling om be­scher­mende kle­ding te kunnen dragen. Als die mede­wer­king niet wordt gegeven, wordt het lasti­ger. De gerust­stel­ling voor de zieken die dit sacra­ment nu niet kunnen ont­van­gen is dat het sacra­ment niet heils­nood­za­ke­lijk is (“necessitate medii”). Het is een sacra­ment van ster­king. Net als bij de gees­te­lij­ke communie kan hier sprake zijn van een gees­te­lij­ke zie­ken­zal­ving door het zgn. votum sacra­menti: het verlangen om dit sacra­ment te ont­van­gen indien de moge­lijk­heid er was geweest, geeft de zieke de genade van dit sacra­ment. In normale gevallen zal het moge­lijk zijn dit sacra­ment te bedienen. In som­mi­ge gevallen zal een algemene absolutie gegeven kunnen wor­den als een belij­denis niet moge­lijk is en het is na­tuur­lijk aan te bevelen om - waar dat moge­lijk is - via de tele­foon of een videoverbin­ding met een patiënt te bid­den. Zie ook over de aflaat voor wie de zie­ken­zal­ving en de biecht niet kan ont­van­gen onder n.

Viering van hu­we­lij­ken

Hu­we­lij­ken kunnen gewoon plaats vin­den.

5. UITVAARTEN

Uit­vaar­ten kunnen gewoon plaats vin­den

6. PASTORALE CONTACTEN EN CARITAS

Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: https://www.pas­to­raatencorona.nl/

Hoe kunnen pas­to­rale contacten met de gelo­vi­gen wor­den onder­hou­den? Wat kunnen we doen voor dak­lo­zen en armen?

 • Maak optimaal gebruik van com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len (tele­foon, e-mail, facetime, skype, whatsapp, messen­ger e.a.).Probeer zeker de mensen die U buiten Corona-tijd in de kerk zag en die nu nog steeds niet komen, te bereiken via tele­foon of andere wegen.
 • Houd gepaste afstand van mensen; indien zij verkou­den zijn/hoesten wor­den zij gevraagd om thuis te blijven.
  Dit geldt ook bij het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning, die dus beter niet plaats­vindt in een biecht­stoel maar elders in een grotere ruimte.
 • Als het mensen betreft die thuis of in het zie­ken­huis, in qua­ran­tai­ne of isolatie, zijn, vraag advies aan de huisarts of naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling. Een tele­foontje is in ieder geval moge­lijk!
 • Zorg dat er vanuit de pa­ro­chie omgekeken wordt naar mensen die alleen staan, een zwakke ge­zond­heid hebben, wellicht niet goed weten hoe zich te red­den in deze situatie. Bezoek­groepen kunnen een kaartje sturen, de ouderen bellen enz.

 

8. VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN

1. Kunnen geplande ver­ga­de­ringen en bij­een­komsten van besturen, pas­to­rale team, catechese-groepen, pa­ro­chiekern-com­mis­sies, koor­re­pe­ti­ties e.a. voort­gang vin­den?

 • De ver­ga­der­ruim­te dient veilig ingericht te zijn, zodat men elkaar de ruimte kan geven, ook bij binnen­komst en vertrek. Zorg ook voor goede ventilatie. Verder gel­dende voor­schriften van hygiëne. Zie ver­der de richt­lij­nen van de bur­ger­lijke over­heid en van de bis­schop­pen. We roepen op de richt­lij­nen van de Rijksover­heid en van de Neder­landse bis­schop­pen te volgen.

2. Gebeds­bij­een­komsten

 • Aan­be­vo­len wordt de kerk open te stellen, gelegen­heid te geven voor het ops­te­ken van een kaarsje en eventueel stille aanbid­ding te hou­den, mits de gelo­vi­gen niet te groot in aantal zijn en de ruimte groot genoeg is om voldoende afstand van elkaar te kunnen hou­den.
 • De bis­schop­pen vragen om dan ook een voor­zie­ning te hebben zodat mensen kunnen doneren voor de voedsel­bank.

9. VOORZIENINGEN

Welke voor­zie­ningen moeten we treffen in de kerk, pastorie, sacristie, se­cre­ta­riaats­ruim­te, ver­ga­der­zaal, toiletten?

 • Zorg dat de kerk en de andere genoemde ruimten regel­ma­tig geven­ti­leerd en goed schoon gemaakt wor­den.
 • Zorg voor desinfec­te­rende handgel, vloei­ba­re hand­zeep, papieren handdoeken e.d.
 • Verwij­der handdoeken waaraan ieder zijn/haar han­den kan afdrogen.
 • let erop dat er ook in de sacristie en de ruimtes rond het kerk­ge­bouw voldoende ruimte is voor ie­der­een en dat het aantal mensen in de ruimte dus rede­lijk beperkt is.

10. REGELS VOOR DE GOEDE WEEK EN PASEN (voor­jaar 2021)

De regels die vorig jaar zijn gegeven, bleven in 2021 van kracht. Ze wor­den hier­on­der nogmaals kort samen­ge­vat:

Als er ergens van­wege de pandemie geen Goede Week­vie­ringen zijn, ver­wijst men bij voor­keur naar de via in­ter­net uitgezon­den vie­rin­gen van de bis­schop. De con­gre­ga­tie voor de ere­dienst sug­gereert de gelo­vi­gen dan in de gelegen­heid te stellen de vie­rin­gen van de bis­schop in de eigen kerk op een scherm te volgen, als teken van een­heid.

a. Palm­zon­dag: De palm­pro­ces­sie wordt binnen in de kerk gehou­den; in de ka­the­draal gebruikt met de tweede vorm van het Missaal, in de paro­chie­kerken en andere plaatsen de derde vorm

b. Chrisma­mis: De Chrisma­mis zal doorgang vin­den; er wor­den nog concrete mede­de­lingen gedaan als de Goede Week nadert;

c. Witte Donder­dag: geen voet­was­sing; de pro­ces­sie met het H. Sacra­ment aan het einde van de Mis wordt weg­ge­la­ten; het Aller­hei­ligste blijft in het ta­ber­na­kel. Pries­ters mogen de Mis van Witte Donder­dag­avond tij­dens de pandemie ook zon­der volk vieren.

d. Goede Vrij­dag: in het Alge­meen Gebed wordt een speciale intentie opgeno­men voor alle zieken, over­le­de­nen, degenen die het moei­lijk hebben. De kruis­ver­ering door een kus wordt alleen door de cele­brant gedaan.

e. Paas­wake: wordt alleen gevierd in de ka­the­dralen en paro­chie­kerken. Voor wat betreft de doopli­tur­gie (onder­deel van de paas­wake) wordt alleen de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten bewaard.

11. MAATREGELEN/TEKSTEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

Volg de web­si­te van uw bisdom en pa­ro­chie voor andere moge­lijk­he­den tot gebed en live­strea­ming van vie­rin­gen.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur. Vrij­dag 27 maart wordt er een bui­ten­ge­woon Urbi et Orbi uitgezon­den om 17.55 uur op NPO2.

De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur. Ka­the­draal TV, het You Tube kanaal van het bisdom zendt dage­lijks een Eucha­ris­tie­vie­ring uit (door de week om 9.00 uur ’s morgens, op woens­dag ’s avonds, zie het pro­gram­ma bij ka­the­draal TV).

Bijdrage Voedsel­bank

In kerken waar het Aller­hei­ligst Sacra­ment wordt uit­ge­steld voor aanbid­ding, wordt de gelo­vi­gen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houd­ba­re levens­mid­de­len af te geven voor de voedsel­bank.

De houd­ba­re levens­mid­de­len zijn een blijk van naasten­liefde voor de mensen die af­han­ke­lijk zijn van de voedsel­banken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dage­lijks brood”) een nieuwe en geloof­waar­dige toepas­sing krijgen. Door gelo­vi­gen te vragen te delen hopen de bis­schop­pen de soli­da­ri­teit met kwets­ba­re groepen te verstevigen.

Gees­te­lij­ke communie

Niet alleen in nood, maar aller­eerst omwille van de liefde van Christus willen gelo­vi­gen, in navol­ging van de heiligen, dikwijls enkele ogen­blik­ken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heils­werk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.

In de traditie van de Kerk heet dit de gees­te­lij­ke communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegen­heid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en Bloed te ont­van­gen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de sacra­men­tele communie.

Deze gees­te­lij­ke communie is geen sacra­ment maar ”de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacra­ment mocht wor­den gegeven, ook als dit niet moge­lijk is, ont­van­gen de genade van het Sacra­ment naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” (Johannes Tauler).

(...)

12. LIVE-STREAM EN UITZENDINGEN VAN VIERINGEN

 • De vie­rin­gen in de ka­the­draal zijn via live-stream te volgen (zie banner/link op deze web­si­te; daar is ook het pro­gram­ma van de uitzen­dingen te vin­den). Ook andere ac­ti­vi­teiten van het bisdom zullen langs deze weg plaats vin­den.
 • Vele pa­ro­chies in ons bisdom zijn met live-stream be­gon­nen, check de eigen pa­ro­chie-web­si­te hierover.
 • De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse dag een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 9.00 uur en 19.00 uur, op zater­dag om 9.30 uur en op zon­dag om 10.00 uur. Zie www.radiomaria.nl Ka­the­draal TV, het You Tube kanaal van het bisdom zendt dage­lijks een Eucha­ris­tie­vie­ring uit (door de week om 9.00 uur ’s morgens, op woens­dag ’s avonds, zie het pro­gram­ma bij ka­the­draal TV).

13. GEBEDEN

Bidden in tij­den van be­proe­ving

Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft het boekje "Bidden in tij­den van be­proe­ving" uitge­ge­ven (uitg. Leo Fijen) waaraan ook mgr. Jan Hendriks heeft mee­ge­werkt. Daarna zijn ver­sche­nen "Van Aller­hei­ligen tot Kerst­mis" en "Van Maria Licht­mis tot Pink­ste­ren", beide uitgaven even­eens met teksten van ver­schil­lende auteurs waar­on­der de bis­schop. De boekjes zijn in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam toe­ge­stuurd aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten; voor de pa­ro­chies in een een twin­tigtal exemplaren, zodat het verspreid kan wor­den onder de pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en vrij­wil­li­gers.
Voor de pas­to­rale krachten was er een boek met over­we­gingen "Getuigen van het Licht". Het bisdom heeft nog een aantal boeken in reserve; zolang de beperkte voorraad strekt zijn die te ver­krij­gen via: jkeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Aanbeveling bis­schop­pen

De bis­schop­pen roepen na­druk­ke­lijk op tot gebed in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Gebe­den voor gees­te­lij­ke Communie

“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbid­ders de Vader zullen aanbid­den in geest en waar­heid” (Joh 4:23)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

(bron: Katho­liek Gebe­den­boek. De gebeds­schat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde li­tur­gie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937

Gebed van de bis­schop­pen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in hon­ger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
min­der ik-gericht te zijn,
min­der indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den ver­sterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico's beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!
En bevrijd ons van deze epidemie!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzon­dering moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveili­gers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!

Terug