Arsacal
button
button
button
button


Bidden met Onze Lieve Vrouw ter Nood

Noveen in tijden van het Coronavirus

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 maart 2020 - 279 woorden

Vanouds wordt in nood Maria in Heiloo aan­ge­roe­pen: een schipper die behou­den thuiskwam na in een hevige storm Maria te hebben aan­ge­roe­pen en een kapel te hebben beloofd, staat volgens de overleve­ring aan de oorsprong van de bede­vaart­plaats; een gedicht uit het begin van de 17e eeuw getuigt er al van dat vele zieken en kwets­ba­ren bij Onze Lieve Vrouw ter Nood bescher­ming en gene­zing von­den; ten tijde van de veepest werd de voor­spraak van Maria ter Nood inge­roe­pen en het vee met water uit de bron be­spren­keld. Ook in tij­den van het Corona-virus zullen we een noveen hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood. We nodigen ie­der­een uit om mee te doen.

Noveen

De noveen zal op maan­dag 16 maart beginnen en de dag voor het Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap) ein­digen. De teksten zullen morgen wor­den ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van het bisdom, deze web­si­te, de web­si­te van Heiloo en andere plaatsen en wor­den toe­ge­stuurd per mail aan de pa­ro­chies. Ie­der­een is uit­ge­no­digd de teksten te delen op social media, zodat zo veel moge­lijk mensen de hemel zullen bestormen en we met elkaar onze gees­te­lij­ke kracht zullen putten uit bovenna­tuur­lijke bronnen!

Onze Lieve Vrouw ter Nood: bid voor ons!

Hei­lig­dom

De teksten zijn voor­be­reid door de zusters van het Mens­ge­wor­den Woord (blauwe zusters) die op het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood werk­zaam zijn. Dat hei­lig­dom is ook te bezoeken. Ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten in het Gas­ten­huis zijn afgelast maar de vie­rin­gen door de week en de biecht­gele­gen­heid blijven gehand­haafd (op zon­dag is er zoals overal geen publieke Eucha­ris­tie­vie­ring). Ook is er uit­stel­ling en Rozen­krans­ge­bed. Zie hier­voor de web­si­te van het hei­lig­dom

Terug