Arsacal
button
button
button
button


Zegenwensen in tijden van Corona...

Bid het Noveengebed mee!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 maart 2020 - 769 woorden
O.L. Vrouw ter Nood
O.L. Vrouw ter Nood

Graag wens ik U allen die dit leest of hoort sterkte en zegen toe in deze dagen. Ik denk aan U allen in mijn gebed en bij de vie­ring van de Eucha­ris­tie. Mijn agenda is een stuk leger gewor­den, maar al is het lasti­ger gewor­den elkaar fysiek te ont­moe­ten - zeker als het gaat om grotere bij­een­komsten - we blijven met elkaar verbon­den door ons gemeen­schap­pe­lijk gebed, in het bij­zon­der door het noveen­ge­bed waartoe ik U allen graag wil uit­no­di­gen.

Gebe­den en gedachten...

Mijn gebed en gedachten gaan uit naar de zieken, naar al degenen die zich inzetten voor de zorg - artsen, verple­gers, ver­zorgen­den, ook man­tel­zor­gers en anderen -, naar be­stuur­ders die verant­woor­de­lijk­heid dragen voor onze vei­lig­heid en ge­zond­heid en moei­lijke afwe­gingen moeten maken, naar mensen die vrezen voor hun baan of bedrijf en naar de zwakkeren in onze samen­le­ving die extra ge­zond­heidsrisico's hebben bij besmet­ting met het Corona­vi­rus. Laten we ook alle mensen die alleen staan niet vergeten; als je alleen bent, moet je ook de moei­lijke gebeur­te­nissen die op je weg komen, vaak alleen ver­werken. Laten we elkaar bijstaan zo goed als we kunnen.

De steun van ons geloof

De gees­te­lij­ke steun van ons geloof, van het gebed en zover moge­lijk van de sacra­menten, is nu alleen maar be­lang­rijker gewor­den. De kerken blijven voorlopig open voor de vie­rin­gen door de week en - waar moge­lijk - ook buiten de uren van de vie­rin­gen. Helaas moest het besluit geno­men wor­den op zon­da­gen geen publieke Eucha­ris­tie­vie­ringen in de kerken toe te staan, om gevaar van besmet­ting bij grotere sa­men­komsten te vermij­den. Het is goed om in plaats daar­van een gees­te­lij­ke communie te doen (bij­voor­beeld met het gebed dat U hier­on­der vindt) en de aanbid­ding of week Eucha­ris­tie­vie­ringen bij te wonen, zolang dat moge­lijk is en voor U verant­woord is. We proberen een live-stream op te zetten met de vie­rin­gen. En ik nodig U dus mede namens mgr. Jozef Punt van harte uit om mee te doen met de noveen die we van 16-24 maart hou­den.

We hopen en bid­den dat deze besmette­lijke ziekte spoe­dig zal wor­den terug gedrongen. Moge Maria daarbij onze voor­spraak zijn.

Ik zegen U allen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest!
Moge de Heer U be­scher­men.

Met een harte­lijke groet aan ieder die dit leest of hoort.

+Jan Hendriks

 

Gees­te­lij­ke communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste gees­te­lij­ker­wij­ze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

(Katho­liek Gebe­den­boek, p. 935).

 

Gebed in tij­den van het Corona­vi­rus

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in hon­ger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
min­der ik-gericht te zijn,
min­der indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den ver­sterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico's beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!
En bevrijd ons van deze epidemie!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzon­dering moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveili­gers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!

Terug