Arsacal
button
button
button
button


Vrijdag 27 maart 18.00 uur Urbi et Orbi paus Franciscus

Woensdag 25 maart 12.00 uur: Onze Vader

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 maart 2020 - 550 woorden

Aanstaande vrij­dag 27 maart zal paus Fran­cis­cus om 18.00 uur in gebed verenigd zijn met heel de kerk en de wereld in deze crisis-tijd. Het gebed kan via de media wor­den gevolgd en zal af­ge­slo­ten wor­den met de Eucha­ris­ti­sche zegen ‘Urbi et Orbi’. Woens­dag 25 maart bid­den we om 12.00 uur met alle chris­te­nen die mee willen doen het Onze Vader.

Aan ieder die zich gees­te­lijk met het bij­zon­dere moment van de zegen Urbi et Orbi verenigt, wordt een volle aflaat verleend volgens de voor­waar­den die op 20 maart door de Apos­to­lische Peni­tentiarie bekend zijn gemaakt (zie Corona-updates, n. 3 Biecht).

De paus zal dit gebed en aanbid­ding hou­den voor de Sint Pieter, op het bordes voor de ingang van de basiliek op een ver­der leeg Sint Pieters­plein.

Graag nodigen we ie­der­een uit hieraan deel te nemen via Vaticannews of andere media.

Aan­kon­di­ging van gebed en zegen Urbi et Orbi

De paus zei bij het Angelus van zon­dag 22 maart hierover: Ik zal "aanstaande vrij­dag 27 maart, om 18.00 uur, voor­gaan in een gebeds­mo­ment op het bordes van de Sint Pieters­basi­liek, ten overstaan van het lege plein. Ik nodig ie­der­een uit om in de geest deel te nemen via de mid­de­len van de com­mu­ni­ca­tie. We zullen luis­te­ren naar het Woord van God, we zullen ons smeek­ge­bed verheffen, we zullen het Aller­hei­ligst Sacra­ment aanbid­den, waarbij ik aan het einde de zegen Urbi et Orbi zal geven, waaraan de moge­lijk­heid wordt verbon­den om een volle­dige aflaat te ont­van­gen.We willen de pandemie die veroor­zaakt is door het virus be­ant­woor­den met het geheel van gebed, compassie en teder­heid. Laat ons verenigd blijven. Laten we onze nabij­heid voel­baar maken aan de personen die het meest een­zaam zijn en het het meest moei­lijk hebben. Onze nabij­heid aan de artsen, de werkers in de ge­zond­heids­zorg, verple­gers en verpleegsters, vrij­wil­li­gers... Onze nabij­heid aan de autori­teiten die strenge maat­regelen moeten opleggen, voor ons eigen bestwil. Onze nabij­heid aan de politie, de soldaten die op straat proberen steeds de orde te bewaken, om ervoor te zorgen dat de dingen die de rege­ring vraagt om te doen voor het wel­zijn van allen ten uit­voer wor­den gebracht. Nabij­heid aan allen.” Tot zover de woor­den van de paus.

Oproep voor woens­dag 25 maart 12.00 uur

De paus heeft bovendien bij het Angelus van zon­dag 22 maart alle chris­te­nen - ook die van andere chris­te­lijke ge­meen­schappen - uit­ge­no­digd om ge­za­men­lijk, ieder op zijn eigen plaats, op 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bid­den.

Paus Fran­cis­cus: “In deze benarde dagen terwijl de mens­heid beeft van angst door de drei­ging van de pandemie, zou ik willen voor­stel­len aan alle chris­te­nen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle Hoof­den van de Kerken en de lei­ders van iedere Chris­te­lijke ge­meen­schap uit, om samen met alle chris­te­nen van ver­schil­lende confessies, de Almach­tige God aan te roepen, om op dezelfde tijd het gebed te bid­den dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft. Daarom, nodig ik ie­der­een uit om dit ver­schil­lende keren per dag te doen, maar allemaal samen het Onze Vader te bid­den aanstaande woens­dag 25 maart op het mid­daguur. Moge de Heer op die dag waarop veel chris­te­nen de aan­kon­di­ging van de menswor­ding van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luis­te­ren naar het verenigde gebed van alle leer­lin­gen die zich voor­be­rei­den om de over­win­ning van de Verrezen Christus te vieren.”

Terug