Arsacal
button
button
button
button


Beperk fysieke aanwezigheid bij erediensten tot het minimum

Communiqué van CIO en religieuze stromingen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 maart 2020 - 310 woorden

In het CIO (Het inter­ker­ke­lijk Contact In Over­heids­zaken) waar­van ook de katho­lie­ke kerk deel uit maakt heeft samen met ver­te­gen­woor­digers van andere grote gods­diensten overleg gevoerd met de minister van Justitie en vei­lig­heid. Uit dit beraad is het volgend com­mu­ni­qué voort geko­men. Dringend wordt gevraagd om alle fysieke aanwe­zig­heid bij vie­rin­gen zo veel moge­lijk te beperken.

Gezien de uit­komst van deze bespre­king hebben de Bis­schop­pen besloten hun beleid om geen publieke week­dag­mis­sen meer toe te laten, niet te wij­zigen.

Hier­on­der volgt de tekst van dit com­mu­ni­qué:

Ge­za­men­lijk Com­mu­ni­qué

Van de Boeddhis­tische Unie, het Contactor­gaan Moslims en Over­heid, het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken en de Hindoeraad over reli­gi­euze en levensbeschouwe­lijke bij­een­komsten

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat voor sa­men­komsten van reli­gi­euze of levensbeschouwe­lijke aard, mits daarbij ten hoogste 30 personen aanwe­zig zijn en mits betrok­ke­nen te allen tijde 1½ meter afstand hou­den tot de dichtstbij­zijnde persoon, een uit­zon­de­ring geldt op het sa­men­komst­ver­bod.

Hierover heeft overleg plaats­ge­von­den met een afvaar­diging van de Boeddhis­tische Unie, het Contactor­gaan Moslims en Over­heid, het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken en de Hindoeraad en de minister van Justitie & Vei­lig­heid, die tevens verant­woor­de­lijk is voor de ere­diensten, met de volgende uit­komst:

 1. Dringend advies van de hierbij aan­ge­slo­ten organi­sa­ties is om ten aanzien van reli­gi­euze of levensbeschouwe­lijk sa­men­komsten:
  • De fysieke aanwe­zig­heid bij alle sa­men­komsten zoveel moge­lijk te beperken.
  • De diensten zoveel moge­lijk digi­taal te laten plaats­vin­den, dan wel uit te stellen.
 2. Bij de reli­gi­euze of levensbeschouwe­lijke bij­een­komsten die doorgang dienen te vin­den, uit­vaar­ten en bruiloften wordt gewezen op ieders verant­woor­de­lijk­heid om:
  • De maat­regelen van het kabinet in acht te nemen,
  • met als uitgangs­punt: zo klein als nood­za­ke­lijk wordt geacht, met afstand van 1½ meter en ten hoogste 30 personen (inclusief degenen die de dienst lei­den).
 3. De hierbij aan­ge­slo­ten reli­gi­euze en levensbeschouwe­lijke ge­meen­schappen zullen de nale­ving van de maat­regelen van het kabinet en de bo­ven­staande uitgangs­pun­ten in eigen kring bevor­de­ren.
Terug