Arsacal
button
button
button
button


We denken aan U...

belofte van gebed en een zegenwens

Overweging Bezinning - gepubliceerd: donderdag, 26 maart 2020 - 562 woorden
verbonden met het lijden van Jezus...
verbonden met het lijden van Jezus...

Het is voor ons allen een moei­lijke tijd. We hebben mis­schien in het begin van de epidemie nog een beetje gedacht dat het allemaal wel mee zou vallen, dat het niet zo héél besmette­lijk was en dat - als je het virus zou krijgen - je in korte tijd weer goed opgeknapt bent, zoals bij een andere griep of verkoud­heid. Maar de impact wordt ons steeds dui­de­lijker en in ver­schil­lende families en ook in onze eigen bisdom-kring zijn mensen slacht­of­fer gewor­den. Ik leef met hen allen mee en we bid­den dage­lijks voor hen en voor U allen.

slacht­of­fers

We bid­den voor de slacht­of­fers van het Corona-virus, voor de mensen die gestorven zijn, hun fami­lie­le­den en naasten - waar­on­der velen die niet behoor­lijk afscheid hebben kunnen nemen van hun dier­ba­re en niet bij de uit­vaart mochten zijn -, voor de mensen die ziek zijn - waar­on­der ook pries­ters en se­mi­na­risten van ons bisdom -, voor wie in qua­ran­tai­ne zijn of zich nu heel een­zaam en verlaten voelen.

aan anderen denken

Ik ben dank­baar dat er nu overal mensen beginnen op te staan die ouderen, zieken en alleenstaan­den willen helpen met hun eerste levens­be­hoef­ten, met aan­dacht en een gesprek (via de tele­foon of sociale com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len). Laten we de voorzich­tig­heid goed in acht nemen, maar ook niet alleen over ons­zelf gebogen blijven, niet alleen bezig met wat het ons­zelf doet. Er zijn mensen die het veel erger hebben in deze wereld.

dank!

We denken in ons gebed en de vie­ring van de Eucha­ris­tie ook aan de “zorghel­den”, artsen, verple­gers en ver­zor­gers, thuis­zorg, stewardessen en stewards op de nood­za­ke­lijke vluchten, bestuur­lijk verant­woor­de­lijken, mensen die essentiële diensten verlenen...

de armsten...

Tege­lijker­tijd willen we niet de mensen vergeten die het nu extra moei­lijk hebben omdat zij dakloos zijn en zich niet goed kunnen isoleren, terwijl zij veel min­der aalmoezen ont­van­gen. En we denken aan allen die in grote finan­ciële moei­lijk­he­den komen doordat zij hun bedrijf niet kunnen voort­zet­ten of doordat hun baan onzeker wordt of door andere oor­zaken.

En ik ben zeker nog mensen en groepen vergeten. Het virus treft ons allemaal, op een of andere manier.

be­zin­ning

Toch wil ik ook de po­si­tie­ve kant benoemen. Deze situatie zal zeker mensen tijd bie­den tot be­zin­ning en het ont­wik­ke­len van een andere kijk op het leven: het veran­dert de visie van veel mensen op wat wer­ke­lijk be­lang­rijk is en het zal hen hope­lijk ook sti­mu­leren om goede en recht­vaar­dige keuzes te maken, het kwaad te vermij­den en ernaar te streven een goed mens te zijn, met zorg voor anderen. Ik hoop en bid dat deze situatie voor liefst tal­loze mensen een gelegen­heid zal zijn om God opnieuw te ont­dek­ken als een Vader die hen liefheeft, zich te bekeren en met ver­keerde keuzes die zij mis­schien hebben gemaakt, te kappen.

zegenwens

Graag wens ik U allen veel zegen en kracht van Boven toe! Moge de goede God U zegenen en be­scher­men. Moge Hij U allen de kracht van Zijn Geest schenken!

En laten we in deze tijd - die ook de veer­tig­da­gen­tijd of vasten is en de lij­dens-tijd - bid­den dat we deze situatie mogen kunnen beleven in vereni­ging met Jezus’ lij­den; dat uit dit kwaad iets goeds mag voort­ko­men én dat de Corona-epidemie spoe­dig ten einde zal zijn!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons!

+Jan Hendriks

 

Terug