Arsacal
button
button
button
button


Van koning tot crimineel

Palmzondag in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 5 april 2020 - 809 woorden
Van koning tot crimineel
Van koning tot crimineel
Van koning tot crimineel
(foto: Cena Nieuwenhuijse-Lim)

Op Palm­zon­dag, 5 april, vier­den we de intocht van Jezus in Jeru­za­lem met de palm­wij­ding en de heilige Eucha­ris­tie, zon­der toeloop van mensen, maar wel met vier cantores en organist. Ook in Jezus’ tijd was er een virus...

De vie­ring werd als live-stream uitgezon­den en is nog te bekijken op:

In de Mis werd stil gestaan bij de Wereld­jon­ge­ren­dag die op Palm­zon­dag altijd gevierd wordt. De fysieke vie­ring van de dag kon helaas niet door­gaan, maar er was wel een gelive-streamde bij­een­komst in de ka­the­draal (zie ander bericht op deze web­si­te)

Hier­on­der vindt U de homilie en de voor­bede:

 

Homilie

Verbon­den

Het is fijn dat U
vandaag weer met ons verbon­den bent
in deze Palm­zon­dag­vie­ring.
Ik vind het heel jammer
dat we deze dag niet samen kunnen vieren;
want iedere keer dat u naar de kerk toe­komt,
doet U wat de kin­de­ren van Jeru­za­lem
op Palm­zon­dag deden:
zij trokken de Heer tegemoet
om Hem hulde te brengen
en te zingen: “Hosanna in den Hoge”.

Ont­moe­ten

Ik hoop dat het gauw weer moge­lijk zal zijn
dat we de Heer en elkaar
als ge­meen­schap kunnen ont­moe­ten
in het kerk­ge­bouw,
dat we samen Zijn lof kunnen zingen,
de Eucha­ris­tie kunnen vieren
en in de communie
de Heer in ons hart kunnen ont­van­gen.
Dat moeten we nu maar gees­te­lijk doen,
we kunnen even niet anders
door dat akelige Corona-virus.

Hij zal je helpen!

Maar Onze Lieve Heer
zal je niet in de steek laten
omdat je nu niet voor de Mis
naar het huis van God kunt komen.
Kijk gees­te­lijk naar Hem uit,
verlang naar Hem,
naar Zijn zegen over je leven,
naar Zijn lei­ding voor jouw levensweg,
naar Zijn liefde en Zijn kracht.
God stelt niet teleur
wie naar Hem uitziet.
Hij zal je helpen
om alle be­proe­vingen
te boven te komen!

Corona spinarum

Ja, dat Corona-virus....

Corona betekent let­ter­lijk
“Krans”of “kroon”,
zo werd de lauwer­krans genoemd
die sinds keizer Augustus
in het Romeinse rijk
als kroon van de vorst werd gedragen.
Op Palm­zon­dag wil­den de juichende menigten
Jezus inder­daad tot koning kronen,
maar op Goede Vrij­dag
en vandaag al in het lij­dens­ver­haal
zien we dat die kroon
in feite een doornen­kroon zal zijn,
een corona van lij­den,
van pijn en verdriet.
Zo ver­an­der­de de sfeer in Jeru­za­lem
in een paar lut­tele dagen...

Omslaan

Zo zijn wij dus in feite
heel dicht bij het lij­dens­ver­haal.
We weten nu wat het is
als de sfeer,
het omgaan met elkaar,
alles in de maat­schap­pij
in eens omslaan.
Het wordt ons ineens even dui­de­lijk gemaakt
dat alle dingen
die we zo van­zelf­spre­kend von­den,
niet van­zelf­spre­kend zijn;
we hebben geen rechten,
geen absolute zeker­he­den,
geen toe­komst die we
uit kunnen rekenen en uit kunnen tekenen.
Wij weten dat nu
door een klein, onzicht­baar virus.

Een ander virus

Maar Jezus heeft dat ook ervaren,
bijna 2000 jaar gele­den
in Jeru­za­lem.
In een paar dagen tijd sloeg het om:
van held en toe­koms­tige koning,
werd hij een ter dood ver­oor­deelde crimineel,
de juichstem­ming
ver­an­der­de in: “Kruisig Hem”.
Er had zich een virus verspreid.
Dat virus heette toen geen Corona
maar het was een virus
van ne­ga­ti­vi­teit, dis­cus­sie en kwaad­spre­kerij
dat zich onder de mensen verspreidde
en heel de sfeer deed omslaan.
Supporters en aanhan­gers
wer­den haters en aankla­gers
van Jezus.

En toch kwam het goed,
want daarna kwam Pasen.

Het leven staat stil, sta stil bij je leven

Leven geven, “Brin­ging life”,
is het thema van de Wereld­jon­ge­ren­dag
die vandaag wordt gevierd;
gevierd ja, wel een beetje anders
dan we had­den gedacht.
Maar het thema blijft goed.
We verlangen nu zo naar leven, vrijuit leven,
zon­der angst, zon­der afstand, vrij en blij.
Toch moeten we nu niet zo vrijuit leven
juist om anderen leven te geven.
Door kleine dingen - aftstand hou­den - red je levens.
Ons drukke leven staat nu overal stil,
dat nodigt je uit om je te be­zin­nen:
sta stil bij het leven,
het wat en waarom en je doel;
verenig je met Jezus,
slacht­of­fer van dat virus dat gekonkel heet
en ontdek de waar­den
die je het echte, ware leven geven
en waarvoor Jezus Zijn leven heeft gegeven.

 

Voor­bede

laten we bid­den dat God in zijn goed­heid
de mensen zal bijstaan die lij­den aan het Corona-virus;
Bidden we ook om Gods zegen voor hen
die zich inzetten om de zieken te ver­zorgen
of werken in de voedsel­voor­zie­ning
of zich inzetten voor wie alleen staan,
voor politie, brandweer, ambulance-personeel, thuis­zorg,
stewards en stewardessen op nood­za­ke­lijke vluchten
en zoveel meer...
Dat de Heer ons allen bij moge staan.
En laten we bid­den dat de Pandemie
spoe­dig voorbij zal zijn.
Laat ons bid­den

Laten we bid­den
dat er iets goeds mag voort­ko­men
uit deze moei­lijke periode;
dat de ge­meen­schapszin,
het geloof en de gods­diens­tig­heid,
en het besef van wat be­lang­rijk is in het leven,
ver­sterkt zullen wor­den
door de erva­ringen van deze tijd.
Laat ons bid­den

Laten we ook bid­den
voor ons­zelf en al onze dier­ba­ren,
dat zij goed door deze crisis mogen komen
en de vrede in hun hart
mogen kunnen bewaren.
Laat ons bid­den

Terug