Arsacal
button
button
button
button


Meer dan het duister, is er het Licht!

Paaswake in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 11 april 2020 - 1283 woorden
Paaszaterdag: nederdaling ter helle
Paaszaterdag: nederdaling ter helle
de verrezen Heer en Maria Magdalena: noli me tangere...
de verrezen Heer en Maria Magdalena: noli me tangere...

Zater­dag­avond 11 april werd de Paas­wake gevierd in de lege ka­the­draal... Velen hebben die echter on-line gevolgd, mee­ge­beden en meegevierd, mis­schien som­mi­gen thuis ook met een eigen paas­wakekaarsje in de hand. Want daar begint de Paas­wake mee: de intocht van de paaskaars, symbool van Christus, het Licht dat alle duisternis verlicht. Daaraan staken de gelo­vi­gen - dit jaar dus alleen de nodige assis­tenten - hun eigen kaarsje aan, als teken dat wij van Christus het leven ont­van­gen en alles wat goed is en dat we vastbesloten zijn dat goede met geloof, hoop en liefde door te geven...

De Paas­wake is nog terug te zien bij uitzen­ding gemist van de ka­the­draal TV (zie knop hiernaast!).

We zijn dank­baar dat in de ka­the­draal toch goed ver­zorgde vie­rin­gen moge­lijk waren en zijn. Enkele geschoolde cantores - geschoold in de zang en in de 1,5 m samen­le­ving! - van het ka­the­drale koor hebben samen met organist Erik Jan Eradus prach­tig vorm gegeven aan de plech­tig­he­den van deze heilige week.

Je kunt het licht nu beter zien...

De Heer is verrezen, alleluja!
Laat ons blij zijn en juichen, alleluja!

Mis­schien lukt dat laatste nog niet helemaal,
dat blij zijn en juichen,
in deze tijd met alle sombere berichten,
maar toch is dat ons uit­zicht, is dat onze kracht!

De duisternis is dui­de­lijker...

De Paas­wake begon in het duister.
Die duisternis was een teken
van de situatie waarin wij mensen
ons bevin­den,
niet speciaal van­wege de Corona-crisis.
Zeker, nu, in de situatie waarin we ons bevin­den,
is de duisternis dui­de­lijker dan anders.
En daarbij weten we dat het in veel van de lan­den
waar we normaal op vakantie gaan,
erger is nog dan bij ons.

Ook het licht schijnt helder­der

Het donker is door de crisis
dich­ter­bij geko­men,
maar dat was er altijd wel
en tege­lijk mogen we merken
dat in het donker ook het licht
dui­de­lijker naar voren komt.
We krijgen allerlei berichten mee
over artsen, verpleeg­kun­digen,
ver­zorgen­den, man­tel­zor­gers,
pries­ters ook en diakens
en andere gees­te­lijk ver­zor­gers,
die zich met risico’s voor hun eigen leven
inzetten voor pa­tiën­ten,
voor dak­lo­zen, onge­do­cu­men­teer­den, een­za­men.
Dus in de duisternis van deze tijd
zijn er allemaal mooie licht­straaltjes
van liefde, concrete inzet, men­se­lijke goed­heid.

Niet zo bewust...

De duisternis was er altijd al,
maar vaak hebben we
die donkerte niet gezien
omdat die ons niet leek te raken
en ver van ons af stond.
We wor­den ons vaak pas bewust van iets
als het ons­zelf raakt.
Zoals nu som­mi­ge mensen
er nog eens extra op gewezen moeten wor­den
om afstand te hou­den,
omdat ze denken:
ik word toch niet zo ziek,
dat raakt mij niet
Maar dit raakt ons allemaal.

Oog voor het licht

Als je de duisternis ervaart,
kun je ook het licht beter zien.

Die duisternis is er dus niet alleen
van­wege dit virus,
ze is er eigen­lijk altijd al wel,
alleen raakt die ons nu meer direct.

Dit is dus tevens een kans
om meer oog te krijgen voor het licht
dat ons omstraalt.

Het was er altijd...

We merken die duisternis dus zelf vaak pas goed
als die dichtbij komt en ons raakt.
We voelen geen angst of bezorgd­heid
over iets wat ver­der weg gebeurt;
nu is het overal
maar duisternis in de wereld wás er altijd.
De wereld is zo klein,
we vliegen buiten Corona-tijd
de hele aardbol over,
maar we vermij­den daarbij die gebie­den
waar oorlog heerst en armoede,
epidemieën zijn of rampen.
Vaak vliegen we daarover heen
op weg naar een andere, fijne bestem­ming!

Darkweb

En er is een “dark web” op in­ter­net
- ik heb er gelukkig geen per­soon­lijke erva­ring mee,
dus mis­schien is mijn beschrij­ving niet adequaat -:
een “dark web” waar al het kwaad gebeurt
dat de levens van zoveel mensen beheerst:
vrouwen­handel en seksueel mis­bruik,
handel in gestolen goe­de­ren en drugs,
moor­den, wapen­handel, noem het maar op,
dood en ver­derf.
Veel is verstopt,
maar er is en was altijd veel duisternis.

Tekens van Hem

Maar tussen al dat kwaad
bevin­den zich de tekens
van Gods goed­heid,
dat het leven de dood overwint.
Wij zien duisternis, zeker,
maar dit is ook een tijd
om een knop te zien die ontluikt,
de natuur die ontwaakt,
de zon die schijnt en ons verwarmt,
de schoon­heid van de schep­ping,
de rijkdom van ons geloof,
van de hoop en de liefde,
die vrouw of die man
die een luis­te­rend oor, een goed woord heeft
of een concrete daad
van inzet en naasten­liefde stelt,
iemand die zijn leven geeft uit liefde.
Al die op zich mis­schien vaak maar kleine dingen
zijn tekens van het leven
dat de dood overwint;
ze zijn tekens van de genade
en de goed­heid van God.

Hij is niet hier!

Het is Pasen gewor­den:
de Heer is opgestaan,
verrezen uit het graf.
De vrouwen als eersten
- Maria Magdalena voorop -
en dan de andere leer­lin­gen
zien dat het graf leeg is.
Eerst lijkt het of dit past
in de duisternis die de leer­lin­gen omringt:
Jezus had gele­den, was gestorven
en nu was Zijn lichaam ook nog eens gestolen.
Maar dan komt de bood­schap
en de ont­moe­ting
met de opgestane Heer:
Hij is niet hier,
Hij is verrezen!

O, ze hebben moeite
om dit ongelooflijke te kunnen geloven:
keer op keer
moet de Heer zich tonen
en het voor hun ogen herhalen
en met tekens beves­tigen:
de Heer is wer­ke­lijk verrezen!
Vrede zij U!
Wees niet bevreesd!

Dubbel

Onze erva­ringen zijn dubbel:
er zijn allerlei nare berichten,
er is span­ning en angst
en er is moois en goeds wat gebeurt.
De wereld is een mix.
Dingen zijn aan de ene kant zoals ze zijn,
het is niet anders,
aan de andere kant
stelt iedere situatie, ook een lij­dens­si­tua­tie,
aan ons de vraag:
waar leef je uit?
Waar geloof je in?
Waar ver­trouw je op?
Waar laat je je door lei­den?

Jahweh

De ver­rij­ze­nis van Jezus die wij mogen vieren
is een uit­no­di­ging aan ons allen:
Laat niet het donker de boven­toon voeren;
ver­trouw meer op het licht aan het eind van een tunnel
dan dat je bevreesd bent voor de duisternis;
geloof meer in het leven,
in de zorg van God voor ons, voor jou
dan dat je de drei­ging van het kwaad ziet
of zou geloven in de maak­baar­heid van de samen­le­ving.
Het kwaad en de dood
zijn overwonnen,
maar niet door ons, wij kunnen dat niet,
een zuiver men­se­lijk concept
loopt uit op de dood.
Maar God is een God van het leven.
Hij heet “Jahweh”, dat is:
Ik zal er altijd voor je zijn!

Zalig Pasen!

Daarom wens ik U graag
een zalig en gezegend Paas­feest toe.
Dat de Verrezen Heer U het ver­trouwen mag geven
dat U door Zijn genade
ieder donker, duister dal zult kunnen door­kruisen,
dat U met Hem ieder obstakel zal kunnen over­win­nen,
dat U door Hem bestemd bent en ge­roe­pen voor het licht,
om te leven...

 

VOORBEDE


Laten wij bid­den tot de Heer die ons leven geeft

1. Laten we bid­den voor al degenen
die in deze Paas­nacht gedoopt zou­den wor­den
of in de kerk zou­den wor­den opgeno­men,
terwijl dat nu niet door kan gaan.
Dat we het feest van hun doopsel en vormsel
spoe­dig zullen kunnen vieren
en God hen allen in deze dagen toch
bij­zon­der nabij zal zijn.
Laat ons bid­den

2. Bidden we voor paus Fran­cis­cus
en voor de her­ders van de Kerk,
dat de levende Heer hen zal sterken en lei­den
door de kracht van Zijn heilige Geest.
Laat ons bid­den

3. Laten we in dank­baar­heid
voor de verlos­sing die de Heer ons heeft gebracht
bid­den dat we ook verlost mogen wor­den
van de Corona-epidemie
en dat vooral de armsten en de zwakken
hulp en uit­zicht mogen krijgen
en beschermd zullen wor­den
tegen het kwaad.
Laat ons bid­den

4. Laten we bid­den om Gods zegen
door allen die ons dier­baar zijn en voor ons zelf;
dat voor ons en alle mensen
het geloof in de verrezen Heer
lei­dend mag zijn
en wij steeds sterker zullen geloven
in het leven dat sterker is dan de dood.
Laat ons bid­den


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug