Arsacal
button
button
button
button


Paasvreugde?

In het evangelie klinken andere emoties door...

Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 13 april 2020 - 775 woorden
Paasvreugde?
(foto: Cena Nieuwenhuijse-Lim (van sc)
Glasinlood raam in de kathedraal van de verrezen Christus
Glasinlood raam in de kathedraal van de verrezen Christus
Paasvreugde?
(foto: Cena Nieuwenhuijse-Lim (scherm)

Op tweede Paas­dag vier­den we de Eucha­ris­tie in de ka­the­draal met weer heel goed ver­zorgde zang. De uizen­dingen zijn terug te kijken bij uitzen­ding gemist van het kanaal van de ka­the­draal TV (zie "knop" op de web­si­te). In de eerste lezing uit de Han­de­lin­gen van de Apos­te­len (Hand. 2, 14. 22-33) hoor­den we Petrus na de uitstor­ting van de heilige Geest getuigen van de kern van de chris­te­lijke bood­schap (Kerygma): Christus is verrezen!

Het evan­ge­lie was de tekst van Mt. 28, 8-15 en con­fron­teerde ons met de ver­war­ring en angst die de vrouwen hebben ervaren na de ontdek­king van het lege graf.

Corona: reke­ning hou­den met anderen

Ik hoop van harte dat U
ondanks de beper­kingen
die deze tijd met zich mee brengt,
toch van het Paas­feest hebt kunnen genieten.
Ik hoop dat U de beper­kingen
in acht hebt geno­men,
want die zijn voor de vei­lig­heid
van uzelf en van anderen,
maar mis­schien kan het ook iets van een vreugde zijn
om reke­ning te kunnen en mogen hou­den
met anderen,
want ook dat is weer een daad van naasten­liefde.
Ik hoop van harte dat u
met de beper­kingen van deze tijd
toch een goede Paas­dag hebt gehad,
want het is tenslotte
het grootste, meest be­lang­rijke feest
voor een christen:
als Christus niet verrezen is,
is je geloof zon­der inhoud,
zegt Paulus in de eerste Korinthen-brief.

Één groot feest

Dit hele Paasoctaaf
tot en met aanstaande zon­dag
- Beloken Pasen,
de zon­dag van de God­de­lijke barm­har­tig­heid -
is één groot feest,
één groot Pasen.
Heel de li­tur­gie
ademt de vreugde
om de ver­rij­ze­nis:
De Heer is verrezen, alleluja.

Daar niet zo...

Nou ja, héél de li­tur­gie,
mis­schien is er toch wel één uit­zon­de­ring.
In één deel van de li­tur­gie
van deze week
klinkt zeker niet alleen maar vreugde door,
maar juist heel veel andere emoties
en dat is het evan­ge­lie.
Daar komen we deze week
zo’n beetje alle men­se­lijke gevoelens tegen
die we ons maar kunnen bedenken.
Vandaag is dat vrees, angst:
Het graf is leeg, de Heer is niet daar,
maar wat zal er dan gebeurd zijn?
Dat geeft angst op twee manieren:
De vrouwen gaan weg van het graf met angst
van­wege de ver­schij­ning van een engel
die ze had­den gehad;
ze zijn onzeker, wat zou dit allemaal betekenen?
En de hoge­pries­ters hebben angst
dat de berichten over het lege graf van Jezus
nega­tief op hen­zelf kunnen terugslaan;
zij vrezen voor zich­zelf
en ze proberen de schade die dit bericht
zou kunnen veroor­zaken
zo gauw moge­lijk te beperken
door dat bericht razendsnel
een andere kant op te framen:
Zijn leer­lin­gen zijn Hem komen stelen.

Angst


Mensen kunnen angs­tig zijn
om heel veel ver­schil­lende redenen,
maar vaak is het een angst voor het onbekende,
voor gevaar, voor iets dat hen kan raken,
dat hen nadelen kan opleveren.
We zullen ons dat in deze tijd
goed kunnen voor­stel­len.
Ook nu zijn mensen soms angs­tig
dat het virus hen zal treffen
en niemand weet hoe erg dat dan zal zijn.

De emoties van de leer­lin­gen

We zullen deze week dus nog allerlei emoties tegen komen.
Morgen is dat verdriet,
vrouwen die huilen bij het lege graf;
Woens­dag horen we over de Emmaüs­gan­gers,
die zitten in de put,
zijn flink gedeprimeerd.
Donder­dag is het schrik en ontsteltenis
en twijfel bovendien.
Dat zijn de gevoelens van de leer­lin­gen
als Jezus aan hen verschijnt;
Vrij­dag is het ont­moe­di­ging:
de leer­lin­gen gaan maar weer terug
naar waar ze vandaan kwamen
en pakken hun oude vissers­be­roep weer op,
het is allemaal niets gewor­den,
denken ze.

Men­se­lijke gevoelens


O, wat zijn dat allemaal
heel men­se­lijke gevoelens
en zo herken­baar voor ons.
Zit je in de put,
ben je ont­moe­digd
of ben je bang,
twijfel je,
ben je verdrie­tig?
Het over­komt ons allemaal
en in deze tijd
is dat ook niet zo vreemd.

Opdracht


Maar luister dan ook
naar het ant­woord van Jezus,
Zijn Paaswens klinkt deze week
keer op keer:
“Vrede zij U”
en: “Wees niet bevreesd, wees niet bang”.
Dat ant­woord horen de vrouwen vandaag
als ze dicht bij Jezus komen
en ze krijgen daarbij nog een opdracht
om het nieuws en een bood­schap van Jezus
aan de leer­lin­gen te brengen.

Kom héél dichtbij...


Zo zal het ook voor ons zijn.
Ben je angs­tig, ont­moe­digd, verdrie­tig?
Doe maar als die vrouwen
die Hem vastpakten en aanba­den.
Hij is nu zo ongeveer de Enige
bij wie je héél, héél dichtbij mag komen!
Houd je aan Jezus vast en bid
en tege­lijker­tijd:
Breng de Bood­schap;
pak iets moois,
iets posi­tiefs op,
geef concreet gestalte aan je christen-zijn
in iets dat je voor een ander doet:
een woord van geloof,
een daad van liefde;
het goed dat je voor een ander doet
zal ook je eigen pijn genezen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug