Arsacal
button
button
button
button


Feest van de Goddelijke Barmhartigheid - Beloken Pasen

Programma in Heiloo (NL) en Kathedraal (Eng. Spaans, Pools en Jongerenprogramma)

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 april 2020 - 600 woorden
Divine Mercy celebration last year
Divine Mercy celebration last year

Zondag na Pasen, Beloken Pasen, is het Feest van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid. Dat wordt gevierd in de Ka­the­draal en in Heiloo. Omdat biechten en com­mu­ni­ce­ren nu moei­lijk is, kan de aflaat van die dag op andere wijze verkregen wor­den. We smeken Gods barm­har­tig­heid op die dag om een spoe­dig einde van de Corona-pandemie. Hier het pro­gram­ma van die dag.

On sunday the 19th of april we celebrate the Divine Mercy Feast. See below the program of the celebration.


Ka­the­draal Haar­lem

Divine Mercy Feast (live-stream)

Om 14.00 uur zal het Divine Mercy feast in de ka­the­draal beginnen met aanbid­ding, geleid door pastoor Ruben Torres (Nieuw Vennep en El Shaddai). Adoration, chan­ting of the Divine Mercy chapelet, Rosary, Benediction.

Om 15.00 uur begint de Pontificale H. Mis met mgr. Jan Hendriks als hoofd­cele­brant en pastoor Andrzej Szcepaniak van de Poolse pa­ro­chie en pastoor Giancarlo Rizzo, pastoor van de Spaans­ta­lige pa­ro­chie. Mw. Malou Pimen­tel is lector. De Eucha­ris­tie­vie­ring is in het Engels, en het Pools en Spaans. Pontifical Eucha­ristic celebration in English, Spanish and Polish.

Pro­gram­ma voor de tieners en jon­ge­ren (live-stream)

Om 18.30 uur begint in de ka­the­draal het tiener/jon­ge­ren­pro­gramma (geen Mis) van het Feest van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid, dat iets meer dan een uur duurt. Carolien Hoogen­boom leidt het in, Sindo Nuñez Queija ver­telt over barm­har­tig­heid en het Heer, ontferm U. José Ramon Nuñez Casanova en kape­laan Teun Warnaar slaan samen met de tieners de bijbel open. Kape­laan Teun Warnaar ver­telt over de Emmaüs­gan­gers, zuster Fidei en Isaura geven een ge­tui­ge­nis en er is Aanbid­ding.

 

Onze Lieve Vrouw ter Nood - Heiloo

Het pro­gram­ma bij Onze Lieve Vrouw ter Nood is te volgen op:

Dit is deels - alleen met een kleine groep - bij te wonen op het bede­vaart­ter­rein. Er mogen gedurende de gehele mid­dag niet meer dan der­tig mensen aanwe­zig zijn, doordat er een lange tijd be­schik­baar is en men in- en uit kan lopen voor per­soon­lijk gebed en aanbid­ding, valt dit binnen de normen.

10.30 uur - Heilige Mis (live-stream).
11-16 uur - Biecht­gele­gen­heid in de Bede­vaart­ka­pel
14-16 uur - Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste voor per­soon­lijk gebed in de Bede­vaart­ka­pel
15.00 uur - Rozen­hoedje, gebed van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid in de Bede­vaart­ka­pel

 

De volle aflaat - Plenary indulgence

The holy Father pope Francis grants a Plenary Indulgence to the faithful who participate through live-stream in this Divine Mercy-feast and implore from Almighty God the end of the epidemic, relief to those who are afflicted and eternal salvation to those the Lord has called to Himself. The indulgence is granted under the usual conditions: sacra­mental confession, Eucha­ristic communion and prayer accor­ding to the Holy Father’s intentions. However, in this situation of relative lock down the willingness to fulfil the usual conditions as soon as possible is sufficient to obtain the indulgence.

De heilige Vader paus Fran­cis­cus verleent een volle aflaat aan de gelo­vi­gen die door middel van live-stream deel­ne­men aan het feest van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid en de almach­tige God smeken om een einde van de epidemie, ver­lich­ting voor allen die het virus hebben opgelopen en eeuwige red­ding voor degenen die God tot zich heeft ge­roe­pen. De aflaat wordt verleend onder de gewone voor­waar­den: sacra­men­tele belij­denis, Eucha­ris­ti­sche communie en een gebed voor de intenties van de heilige Vader. Echter, in deze situatie van relatieve ‘Lock down’, is de bereid­heid om de gewone voor­waar­den te vervullen zo gauw als dat moge­lijk is, voldoende om de aflaat te ver­krij­gen.

Terug