Arsacal
button
button
button
button


Pannenbier voor kerk in aanbouw

Bouw St. Bonifatiuskerk in Almere in Juli gereed

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 april 2020 - 391 woorden

Woens­dag 22 april was ik in Almere om de kerk in aan­bouw te bewon­de­ren. Samen met pastoor Sandor Koppers werd ik rondgeleid door mensen van de bou­won­derne­ming en het pa­ro­chie­bestuur. Het werk vor­dert goed en het hoogste punt wordt bin­nen­kort geplaatst. Dat is een twee meter hoog kruis.

De kerk

De kerk ziet er echt als een kerk uit, in de stijl van de Bossche school. Bij­zon­der in de kerk is de lichtinval in de verhoogde mid­denbeuk en in de zijbeuken op uitgekiende plaatsen. dat zal zeker een mooi effect geven als de kerk klaar is. We bezich­tig­den de Narthex, de ont­vangst­ruim­te bij de hoofd­in­gang waar ook de dag­kerk voor de Eucha­ris­tie­vie­ringen door de week komt en de kerk zelf met een geöriënteerde absis. Langs de muren van deze ruimten komt het bij­zon­dere kunst­werk van Strawinsky, dat helemaal in de stijl van de kerk past. Achter de kerk­ruim­te bevindt zich een grote zaal voor bij­een­komsten van pa­ro­chi­anen en daarboven, op de eerste ver­die­ping zijn er kantoren en twee kleinere ver­ga­derlokaties, ook goed te gebruiken voor catechese en kin­der­woord­dienst.

Pannenbier

Onder meer het kruis dat op de kerk komt, zou die­zelfde dag wor­den gebracht. Dat kruis wordt het hoogste punt en zo gauw dat is geplaatst zal het tra­di­tio­nele pannenbier wor­den ge­schon­ken. Ook wer­den de apostel- of wij­dings­kruisjes gebracht en beves­tigd (zie foto onderaan)

Het werk vor­dert goed en de kerk zal - zoals het er nu uitziet - in juli gereed zijn, qua bouw. Daarna begint de fase van inrich­ting en alles in gereed­heid brengen. De kerk­wij­ding is voor­zien voor het najaar. Ik hoorde ok­to­ber noemen, maar het is nu nog wel even onzeker of dan een groot feest moge­lijk zal zijn.

Se­cre­ta­riaat

Na afloop van de rond­lei­ding bezochten we het se­cre­ta­riaat van de pa­ro­chie op de hui­dige plaats, waar enkele vrij­wil­li­gers op Corona-afstand aan het werk waren. Met inachtne­ming van die­zelfde afstand hebben we daar nog even gezellig koffie gedronken en de (finan­ciële en andere) zorgen be­spro­ken die deze crisis-tijd met zich mee­brengt.

De pa­ro­chie had tot nu toe niet de beschik­king over een eigen kerk­ge­bouw, maar deelde een kerk met de Pro­tes­tan­ten, waarbij dat gebouw ook nog eens krap werd.

We wensen de pastoor en de pa­ro­chie veel succes met en zegen voor het ver­dere verloop en de verhui­zing naar het nieuwe, fraaie kerk­ge­bouw!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug