Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor kerk, wereld en onszelf - Derde zondag van Pasen

Bidden in Corona-tijd

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 26 april 2020 - 444 woorden
Emmausgangers (Brou)
Emmausgangers (Brou)

Deze Corona-tijd heeft iets van een retraite. We wor­den bijna als van­zelf uit­ge­no­digd om bij ons­zelf te blijven, in onze binnen­ka­mer te gaan, in gebed rust en vrede te vin­den, ons te be­zin­nen. Een gebed voor de derde zon­dag van Pasen

Smeek­ge­bed

Wil hen nabij zijn, Heer...

Heer, wij bid­den tot U voor alle mensen die ziek zijn gewor­den door het Corona­vi­rus, voor de mensen die eraan overle­den zijn, voor mensen die afscheid moesten nemen van dier­ba­ren met alle beper­kingen, voor alle artsen, voor de verple­ging en ver­zor­ging, voor de mensen die door de crisis situatie in moei­lijk­he­den zijn geko­men in hun relatie, met hun bedrijf of werk of in andere problemen.Wilt U hen allen in Uw goed­heid nabij zijn zoals U de Emmaüs­gan­gers nabij was, dat allen van de verrezen Heer die met hen meegaat inner­lijke vrede, vreugde, kracht en uit­zicht mogen krijgen.

Gebed voor wie lei­ding geven

Wij bid­den U, Heer, om zegen voor alle verant­woor­de­lijke lei­ders in kerk en staat. Dat de U onze paus Fran­cis­cus en alle bis­schop­pen zult bijstaan en hen zal lei­den door Uw Geest om in deze tijd de goede wegen te wijzen en de mensen gees­te­lijk bij te staan, dat U ook de be­stuur­ders van ons land wijs­heid zult geven om de juiste beslis­singen te nemen en goed lei­ding te kunnen geven.

Daar is het erger...

Wij willen ook denken, Heer, aan alle mensen in de wereld die ver­volgd wor­den om hun geloof, die leven in gebie­den van extreme armoede; bid­den we voor het Sahel­ge­bied waar extreme droogte heerst; voor Oost Afrika waar een vre­se­lijke sprinkhanen­plaag is; voor lan­den waar oorlogen woe­den en mensen hun leven niet zeker zijn; voor gebie­den die onder ter­ro­ris­tische aan­slagen te lij­den hebben; voor de vele mensen die onder zeer slechte omstan­dig­he­den in vluch­te­lingen­kampen zitten. We willen bid­den voor al die mensen die in een situatie zitten waarbij vergeleken onze crisis nog niets is; we bid­den U, goede God, voor hen om een mens­waar­dig bestaan; dat zij niet vergeten wor­den. Laat ons bid­den.

Zegen ons...

Ook voor onze eigen intenties willen we U bid­den, om Gods zegen voor al onze families en voor allen die ons dier­baar zijn. En geef dat wij steeds weer de aanwe­zig­heid van Uw Zoon, de verrezen Heer Jezus en de kracht van de heilige Geest in ons leven mogen herkennen.

De opbouw van Uw ko­nink­rijk

Zegen, Heer, deze wereld, zegen ons allen en geef dat wij een mooie bijdrage zullen mogen kunnen geven aan de opbouw van uw ko­nink­rijk door onze inzet voor het evan­ge­lie en de bood­schap van de Verrezen Heer, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen

Terug