Arsacal
button
button
button
button


Open dag Sint Bonifatius-instituut on-line

Op Kerkwijdingsfeest van de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020 - 275 woorden

Zater­dag 2 mei, feest van de kerk­wij­ding van de ka­the­draal, vond ook de open dag van het Sint Boni­fa­tius-instituut plaats waar een studie in deel­tijd (voor­na­me­lijk zater­da­gen) wordt aan­ge­bo­den die leidt tot het bac­ca­lau­reaat en licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen. De dag begon met een fees­te­lij­ke Mis in de ka­the­draal, met de Messe à trois voix van André Caplet. Na­tuur­lijk, alles on-line...

Dat heeft het grote voor­deel dat het allemaal nog na te beleven is, voor wie dat wenst (Ka­the­draal TV, zie banner met link, click op "uitzen­ding gemist").

De open dag

In de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik een preek gehou­den over Zacheüs, een van de evan­ge­lies die van­wege het kerk­wij­dings­feest kon wor­den gekozen.

Na de Mis was er een pre­sen­ta­tie van het instituut met een rond­lei­ding door de Tilten­berg door vica­ris Bruggink, een inlei­ding van de net her­stelde directeur van het Instituut, dr. Jörgen Vijgen, en een toelich­ting op de studie door studie­lei­der drs. Diederik Wienen, met gelegen­heid om vragen te stellen.

Ker­ke­lijke functies

Aan de oplei­ding nemen stu­den­ten deel die zich voor­be­rei­den om diaken te wor­den of cate­chist of andere ker­ke­lijke functies uit te oefenen. Met het bisdom ’s-Hertogen­bosch is een samen­wer­kings­over­een­komst en ook het bisdom Gro­nin­gen heeft kan­di­da­ten gestuurd; met andere bis­dom­men raden we aan in overleg te tre­den met de eigen bis­schop, maar het is na­tuur­lijk altijd moge­lijk de studie te volgen als onder­steu­ning bij de eigen werk­zaam­he­den. De bac­ca­lau­reaats- en licentiaatsdiploma’s kunnen wor­den behaald door de verbin­ding die het instituut heeft met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit in Rome.

Eind au­gus­tus zal het nieuwe studie­jaar weer beginnen en na­tuur­lijk hopen we dat velen zich zullen aanmel­den!

Terug