Arsacal
button
button
button
button


Gebed op Moederdag

Zondag van de Oosterse Kerken en de intenties van deze tijd...

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 10 mei 2020 - 437 woorden
Maria lactans, kathedraal Valencia
Maria lactans, kathedraal Valencia
Gebed op Moederdag

Op de vijfde zon­dag van Pasen valt dit jaar 2020 Moeder­dag en tevens de zon­dag voor de Oosterse Kerken. Tevens bid­den we voor de intenties van deze Corona-tijd.

 

Gebe­den

Gebed voor Moeder­dag

Goede God,

Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor alle Moeders.
We hebben veel aan onze moe­ders te danken:
liefde, warmte, zorg, be­trok­ken­heid
en vele moe­ders hebben het geloof doorge­ge­ven.
In dank­baar­heid daarvoor bid­den we voor alle Moeders,
op de voor­spraak van onze moe­der Maria,
om voorspoed, vreugde, geluk
liefde voor hun gezin
liefde voor hun roe­ping,
liefde voor U.

We denken vooral
aan alle moe­ders
die door hun leef­tijd of ge­zond­heid
hun kin­de­ren en klein­kin­de­ren
niet kunnen ontnoeten
in deze Corona-tijd.
Dat de Heer hun nabij moge zijn
en hen zal vervullen
met gees­te­lij­ke kracht
en met vrede.

Ook voor de moe­ders bid­den wij
die niet meer onder ons zijn
en die we missen.
Mogen zij in vrede zijn bij de Heer
en dat wij het leven
en het goede voor­beeld van hen
niet zullen vergeten
en ons erdoor laten in­spi­re­ren.

Een gebed bij verrui­mingen in de Corona-crisis

Hemelse vader wij bid­den U
dat de ver­soe­pe­ling
van de maat­regelen in ver­band met het Corona virus
goede gevolgen zal hebben
en dat een nieuwe ople­ving van de pandemie
zal uit­blij­ven.
We vragen U ook
dat wij het ker­ke­lijk leven
en de deelname aan de sacra­menten
mogen kunnen her­ne­men,
zon­der erns­tige ge­zond­heidsschade
voor andere mensen.

We bid­den U, Vader,
voor alle mensen die gees­te­lijk lij­den door de situatie
en het moei­lijk hebben.
Dat zij hulp zullen krijgen
en vrede en rust kunnen vin­den
en tot overgave kunnen komen
door het ver­trouwen
dat alles in Uw han­den ligt
en U ons niet in de steek zult laten.

Ook bid­den we U voor alle arme lan­den
die getroffen zijn door het Corona­vi­rus,
vooral voor die lan­den
|waar de pandemie erns­tig is,
maar een “Lock down”
mensen van het nood­za­ke­lijk voedsel zou beroven.
En wij bid­den U
voor de vluch­te­lingen
die in kampen dicht op elkaar zitten,
vooral voor de kin­de­ren onder hen.
Wil hen allen
zegenen en be­scher­men.

Gebed voor de een­heid met de Oosterse kerken

Hemelse Vader
tot U bid­den wij
om de een­heid
waar Jezus Uw Zoon, onze Heer,
op de laatste avond van Zijn leven
zo vurig om heeft gesmeekt.

Wij danken U
voor alle stappen
die in de laatste halve eeuw
zijn gezet
naar die een­heid toe.
Wij danken U ook
voor de rijkdom van het
li­tur­gisch en theo­lo­gisch erf­goed
van deze zuster­kerken.

Geef, dat de volle­dige een­heid tot stand mag komen
en de Kerk weer vrijuit
met beide longen kan ademen,
die van de kerken van West én Oost.

Dat vragen wij U
op de voor­spraak van de Moeder Gods
door Christus onze Heer.

Amen

Terug