Arsacal
button
button
button
button


Omroepbestel stap terug?

Wat is ‘kwaliteit’?

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 december 2012 - 431 woorden
Omroepbestel stap terug?

De media hebben bericht over de nieuwe plannen die staats­secre­taris Sander Dekker (VVD) met het omroepbestel heeft. De eerste berichten klinken niet guns­tig: niet de ledenaantallen van de omroepen bepalen de zend­tijd, maar “het moet gaan draaien om kwali­teit en creativi­teit” en een jury bestaande uit het bestuur van de Neder­landse Publieke Omroep moet dat gaan beoor­de­len.

In zijn brief geeft de staats­secre­taris al een heel aantal criteria aan de hand waar­van dit oor­deel geveld moet gaan wor­den. De kijk­cij­fers tellen ook niet perse, maar er moet aan­dacht zijn voor kwets­ba­re genres, diver­si­teit in in­te­res­ses en kleinere doel­groepen...

Dit klinkt mis­schien wel mooi, maar in feite is het volgens mij allemaal erg paternalis­tisch, onder de vlag van ‘bezuini­ging’: een jury en een over­heid die weten wat goed voor ons is, beginnen een systeem - het hui­dig omroepbestel - te ver­vangen dat is gebouwd op het democra­tisch beginsel van sub­si­dia­ri­teit. Het ruikt allemaal nogal naar een negen­tien­de eeuwse vorm van liberalisme....

In dat plaatje passen ook de plannen over de 2.42 omroepen, de kleine zendge­mach­tig­den waarin de grote gees­te­lij­ke stro­mingen van onze samen­le­ving aan het woord en in beeld komen. Het hoort echter bij een waarach­tig open en democra­tische samen­le­ving dat daarin de mensen centraal staan, hún wensen en hún organi­sa­ties. Dat is de kern van het sub­si­dia­ri­teits­be­gin­sel en in feite de grond­slag van een waarach­tig democra­tische samen­le­ving.

De plannen passen helaas in een groter plaatje dat gods­dienst wil terug­drin­gen uit de publieke ruimte. Op de eerste maan­dag van de­cem­ber hield kar­di­naal W. Eijk op De Tilten­berg de maan­de­lijkse Wil­li­brord­le­zing over de gods­dienst­vrij­heid, in deze dagen een zeer actueel thema, zoals ook de ‘minister van bui­ten­landse zaken’ van de Heilige Stoel, aarts­bis­schop D. Mamberti, gis­te­ren be­klem­toonde in een toe­spraak tot de raad van ministers van de Europese organi­sa­tie voor vei­lig­heid en samen­wer­king, die in Dublin bijeen is. Chris­te­nen we­reld­wijd behoren tot de meest ver­volgde groep gelo­vi­gen...

Zowel de kar­di­naal als Aarts­bis­schop Mamberti wezen erop dat ook in Europa de vrij­heid voor chris­te­nen wordt ingeperkt en reli­gi­euze uitingen uit de open­ba­re ruimte wor­den geweerd. Kar­di­naal Eijk gaf in zijn lezing daar­van ver­schil­lende voor­beel­den. Ook in Neder­land is die ten­dens helaas merk­baar.

Na­tuur­lijk wil ik daar­mee niet zeggen dat er in Neder­land meteen sprake is van christen­ver­vol­ging en ik wil dat ook niet con­clu­deren uit de plannen van de staats­secre­taris. Maar de nieuwe plannen die staats­secre­taris Dekker heeft met het omroepbestel dragen helaas ook niet bij aan de gods­dienst­vrij­heid evenmin als ze het democra­tisch gehalte van de samen­le­ving bevor­de­ren. En dat is meer dan jammer.

Terug