Arsacal
button
button
button
button


Herinneringen aan H. paus Johannes Paulus II

Feestdag Zr. Faustina op 5 oktober

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2020 - 385 woorden
Herinneringen aan H. paus Johannes Paulus II
het gesprekje in 1979
het gesprekje in 1979
H. zr. Faustina Kowalska
H. zr. Faustina Kowalska

18 mei was het hon­derd jaar gele­den dat de heilige paus Johannes Paulus II werd geboren. Paus Fran­cis­cus heeft een speciale Mis gevierd in de Sint Pieter op het altaar boven het graf van deze paus. Hij was de paus van de barm­har­tig­heid en bij gelegen­heid van deze hon­derd­ste ver­jaar­dag van de geboorte van deze grote paus is de feest­dag van de H. zr. Faustina, apostel van de barm­har­tig­heid, op de algemene li­tur­gische kalen­der geplaatst als vrije ge­dach­te­nis, op 5 ok­to­ber. Ik denk bij deze gelegen­heid terug aan de keren dat ik deze bij­zon­dere paus mocht ont­moe­ten.

barm­har­tig­heid

Paus Johannes Paulus II publi­ceerde een En­cy­cliek over de god­de­lijke barm­har­tig­heid, Dives in misericordia. Hij verklaarde zr. Faustina heilig. Zij was afkoms­tig uit het bisdom Krakau waar deze paus bisshcop was geweest. Ook maakte deze paus de zon­dag na Pasen (Beloken Pasen) tot zon­dag van de barm­har­tig­heid en hij stierf zelf op de voor­avond van dit feest.

Drie kenmerken van deze "Goede Herder"

Tijdens de heilige Mis herinnerde paus Fran­cis­cus aan drie bij­zon­dere kenmerken - naast vele andere - van zijn heilige voor­gan­ger als "goede her­der": zijn gebed, zijn nabij­heid aan de mensen en zijn liefde voor de recht­vaar­dig­heid.

Her­in­ne­ringen

Zelf bewaar ik ver­schil­lende mooie her­in­ne­ringen aan deze paus. De eerste en gelijk heel bij­zon­dere ont­moe­ting was tij­dens de algemene au­diën­tie, toen ik diaken was, in de zomer van 1979. De paus kwam langs en toen hij hoorde dat we uit Neder­land kwamen, bleef hij staan en begon een klein gesprekje waarin hij mijn mening vroeg over de situatie van de kerk in Neder­land. Ik heb later gedacht dat hij toen al bezig moet zijn geweest met de over­we­gingen die leidde tot de bij­zon­dere synode van de Neder­landse bis­schop­pen die in januari 1980 is gehou­den.

Later toen ik in Rome stu­deerde heb ik nog ver­schil­lende keren de Eucha­ris­tie mee kunnen vieren in zijn privé-kapel en de paus ontmoet bij bede­vaarten en andere gelegen­he­den. Ook was ik bij de afkon­diging van het Wetboek van canoniek recht op 25 januari 1983. Toen we met het semi­na­rie op bede­vaart waren in Rome, heeft deze paus de eerste steen voor de Tilten­berg gezegend. Inder­daad was paus Johannes Paulus II zeer toe­gan­ke­lijk en - zoals paus Fran­cis­cus zegt - de mensen zeer nabij.

We gedenken hem bij deze bij­zon­dere gelegen­heid met eerbied en respect.

Terug