Arsacal
button
button
button
button


Op Corona-afstand, voor de kinderen in de kampen

vluchtelingen kinderen Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 21 mei 2020 - 191 woorden

Op de grote markt in Haar­lem was op Hemel­vaarts­dag van 20.00 tot 20.45 uur een demonstratie - Corona-proof! - om aan­dacht te vragen voor het lot van de kin­de­ren die zon­der ouders en familie in de vluch­te­lingen­kampen ver­blij­ven.

Het "Corona-proof non-eve­ne­ment" was uits­te­kend geor­ga­ni­seerd door het Comité Vluch­te­lingen­kin­de­ren Haar­lem. Eerder hebben we al met ver­schil­lende mensen een oproep gedaan vanuit de ka­the­draal om 500 kin­de­ren uit de vluch­te­lingen­kampen die daar in gevaar­lijke omstan­dig­he­den verkeren - zon­der ouders en familie - op te nemen in Neder­land, zoals ook door een heel aantal andere Europese lan­den is gedaan. Ik heb al eer­der over deze situatie ge­schre­ven, maar helaas zijn er door Neder­land nog geen stappen gezet, ook al hebben voldoende Neder­landse ge­meen­ten zich aan­ge­bo­den om deze kin­de­ren in nood op te vangen.

Op deze avond waren er - naar mijn schat­ting - zo'n hon­derd mensen geko­men die op de juiste afstand van elkaar - volgens de afspraken met ge­meen­te en politie - voor de vluch­te­lingen­kin­de­ren op willen komen en daar drie kwar­tier bij stil ston­den.

De volgende actie­da­gen zijn 28 mei, 4 juni en 11 juni; men kan zich opgeven voor in­for­ma­tie en deelname via: vluch­te­lingen­kin­de­renhaarlem@gmail.com

Terug