Arsacal
button
button
button
button


Afscheid drs. Ben Hartmann, aanstellingen en admissio en een jubileum

Willibrorddag op seminarie De Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 december 2012 - 276 woorden

Afscheid, lezing, aan­stel­lingen, admissio, het was weer een gevarieerde Wil­li­brord­dag op De Tilten­berg, afgelopen maan­dag.

Iedere eerste maan­dag van de maand is de “Wil­li­brord­dag” op De Tilten­berg. Se­mi­na­risten volgen een bij­zon­dere lezing ge­woon­lijk over een on­der­werp dat in de normale colleges niet zo gauw aan bod komt. Die lezing werd dit keer gehou­den door kar­di­naal W. Eijk over de gods­dienst­vrij­heid (zie ook eer­der bericht).

Tevens werd die dag afscheid geno­men van drs. Ben Hartmann die veer­tien jaar aan het semi­na­rie en het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut verbon­den was en nu gevraagd is om se­cre­ta­ris-generaal te wor­den van het bisdom Breda. Hij was staflid en docent kerkge­schie­de­nis in het semi­na­rie en studie­lei­der en vice­di­rec­teur van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. We zien hem met lede ogen ver­trek­ken, maar gelukkig is in drs. D. Wienen een prima op­vol­ger gevon­den.

Diezelfde dag werd ook gevierd dat de heer Frans Dijkman 12½ jaar aan het semi­na­rie verbon­den is. Hij heeft de lei­ding van alle tech­nische facetten en doet dat met veel inzet en kunde. Vele jaren heb ik dat mogen gade slaan toen ik nog rector van het semi­na­rie was. Ik ben hem veel dank ver­schul­digd.

Tijdens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring werd de heer Hans Tuijn aan­ge­steld tot bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie. Hans is mijn ge­waar­deerde ceremonia­ris in de li­tur­gie. Normaal zou je zeggen: hij weet van de hoed en de rand, in dit geval is dat: de mijter en de staf. Paul Bindels ont­ving de aan­stel­ling tot acvoliet in het kader van zijn voor­be­rei­ding op het diaconaat. Jan Jaap van Peperstraten ont­ving de admissio, de offi­cië­le opname onder de diaken- en pries­ter­kan­di­da­ten. Aan hen allen mijn harte­lijke felici­ta­ties!


Terug