Arsacal
button
button
button
button


Gods mooiste cadeau

Sacramentsdag

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 juni 2020 - 1025 woorden
Gods mooiste cadeau
De gebarentolk aan het werk
De gebarentolk aan het werk
de tenacula
de tenacula

Zondag 14 juni, Sacra­ments­dag, werd de TV-Mis vanuit de ka­the­draal uitgezon­den. Voor het eerst zag ik de gebarentolk ‘in het echt’ zijn werk doen. Knap en bij­zon­der om te zien. Het ka­the­drale koor was met enkele cantores aanwe­zig voor een fees­te­lij­ke heilige Mis. Voor het eerst werd de heilige communie uit­gereikt en dat ging bij­zon­der goed. Ik vermoed dat we na de corona-crisis kri­tiek zullen krijgen dat de pries­ter de heilige Hostie zomaar met zijn han­den uitreikt en niet met de ‘tenacula’, zo eerbie­dig vond ik het gaan!

Hier­on­der de homilie en de voor­bede van deze dag, waarbij we ook bij­zon­der aan mgr. Jozef Punt hebben gedacht en voor hem alle zegen hebben gevraagd over zijn emeritaat.

HOMILIE SACRAMENTSDAG

Gods mooiste geschenk

Her­in­ne­ringen...

Velen van U
zullen mooie her­in­ne­ringen hebben
aan iemand die veel voor hen heeft betekend.
Soms is die her­in­ne­ring zo sterk
dat je als het ware aanvoelt
wat die persoon
in een bepaalde situatie zou zeggen,
ook al is hij of zij dus al overle­den.
En ook de liefde en de goed­heid
van een overle­den geliefde persoon
werken dóór;
de liefde die we van iemand ont­van­gen,
geeft een band, van hart tot hart;
en liefde en bevesti­ging
die we hebben ont­van­gen van geliefde personen,
helpen ons om ver­trouw-vol en krach­tig
in het leven te staan.
En dan zijn er nog vaak voorwerpen
die ons aan een dier­baar iemand her­in­ne­ren,
zoals een trouw­ring, een sieraad
of ook iets heel gewoons en alledaags
en er zijn de verhalen:
zo was hij of zij, dat hebben we samen beleefd.

Zo leeft die persoon voort
niet alleen in het vaderhuis
bij Onze Lieve Heer,
maar ook in onze her­in­ne­ringen
en in de mens die wij zijn
door wat we doorge­ge­ven hebben gekregen
en in alles wat ons aan die geliefde persoon herinnert.

Zo is Hij bij ons

Zo is het onder mensen,
maar zo is het ook in het geloof,
in de band die we met God beleven.
We horen de lezingen uit de heilige Schrift,
de verhalen over Jezus,
zo gaat Hij meer leven voor ons;
en Hij heeft ons de sacra­menten nagelaten,
tekens die ons niet alleen
aan Hem doen denken,
maar waardoor Hij als levende Heer
onder ons aanwe­zig is
en in ons werkt.
Hij blijft Zijn liefde geven,
ook aan ons vandaag.

Tekens, her­in­ne­ringen van waarde

Uit onze men­se­lijke erva­ring
weten we al
hoe be­lang­rijk die tekens, voorwerpen
en her­in­ne­ringen kunnen zijn;
die zijn zo be­lang­rijk
omdat we een band van liefde hebben
met de persoon waaraan ze ons her­in­ne­ren.
Als het een ring van zomaar iemand is,
heeft die je niet veel bij­zon­ders te zeggen,
wanneer het de ring is
van je dier­ba­re vader of moe­der,
aan wie je veel mooie her­in­ne­ringen bewaart,
heeft dat voorwerp wél die grote extra waarde.

Bete­ke­nis door de band van liefde

Ook in onze relatie met God
is dat zo:
alles, Zijn woor­den, de sacra­menten
krijgen bete­ke­nis voor je
door de band die je met God ervaart.
Als je geen band hebt,
zegt het je niks.
Die band van liefde maakt
dat je vreugde vindt en vrede
door het woord van God te horen
en de sacra­menten te ont­van­gen;
het woord van God
en de ont­moe­ting met Hem in de sacra­menten
zullen je geloof weer voe­den en ver­die­pen.
Zo zegt Jezus zelf het ons vandaag:
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en ik in hem”
Zowel de eerste lezing als het evan­ge­lie
spraken over de leven gevende kracht
van het woord van God
en van het gees­te­lijk voedsel
dat Hij ons schenkt.
“Wie dit brood eet,
zal in eeuwig­heid leven”.

Ontvang je "iets" of Hem?

Na­tuur­lijk zijn er soms mensen
die zomaar ter communie gaan,
zon­der te weten wat het inhoudt
en zon­der die band met de Heer
te ervaren.
Voor hen is het “iets”
wat zij ont­van­gen,
maar niet die ont­moe­ting met de Heer.
Toch is die Heer er wel,
maar Hij blijft dan als het ware heel een­zaam
omdat die relatie er niet is,
er is geen contact.
Als je dat contact, die relatie wél hebt
is dat een rijk bezit voor je leven,
in­spi­re­rend en sterkend
in voor- en te­gen­spoed.
Daarom kan ik niet anders dan aanbevelen:
zoek Hem, verlang naar Hem,
want Hij laat zich vin­den!

Verlangen

Ook nu zijn er veel mensen
die naar Hem hebben verlangd
nadat ze zoveel maan­den
de heilige communie niet hebben kunnen ont­van­gen.
Dat verlangen is iets moois.
Het is als met een geliefde
die terug­keert
van een hele lange reis
en die je ein­de­lijk weer
in de armen kunt sluiten.

Een werk­woord

Maar het gebeurt na­tuur­lijk ook
dat gelief­den van elkaar kunnen vervreem­den
en dat liefde zelfs om kan slaan in haat.
Ook hierin
is onze relatie met de goede God niet anders.
Relatie is een werk­woord;
zon­der inzet ebt het weg,
zon­der contact vervreemd je,
zon­der dat je samen leeft en samen doet,
verschraalt de relatie.

Het mooiste cadeau

Het allermooiste
dat Hij ons heeft nagelaten
is wat we vandaag vieren:
Gods mooiste cadeau:
de Eucha­ris­tie met de heilige communie.

Laten we ons hart erin leggen,
de communie maken
tot een ont­moe­ting.

 

Voor­bede

Voor alle kin­de­ren die dit jaar
hun eerste heilige communie zou­den hebben gedaan
of het vormsel zou­den ont­van­gen,
maar dat nu door de corona-situatie nog niet kunnen;
dat feest spoe­dig weer gevierd kan wor­den
en het verlangen naar deze sacra­menten
bij hen alleen maar zal toe­ne­men.
Laat ons bid­den

Voor onze paus Fran­cis­cus bid­den wij
dat de Heer hem zal sterken en in­spi­re­ren
om een goede her­der
voor de uni­ver­se­le kerk te kunnen zijn.
Laat ons bid­den

Voor alle mensen die gedis­cri­mi­neerd wor­den
om hun afkomst of huidskleur;
dat zij een eer­lijke en recht­vaar­dige be­han­de­ling zullen krijgen
en dat de gelijke waar­dig­heid van alle mensen
overal geëerbie­digd zal wor­den.
Laat ons bid­den

Voor alle mensen in onze wereld
die het hoogst­nood­za­ke­lijke moeten missen;
voor allen die lij­den onder oorlog,
terreur, ver­vol­ging.
Laten we bid­den om vrede
en een eer­lijke ver­de­ling van de wel­vaart
Laat ons bid­den

Laten we bid­den dat de Heer ons allen zal zegenen;
dat wij allen Jezus weer zullen kunnen ont­van­gen
in de heilige communie;
dat de corona-crisis spoe­dig voorbij zal zijn
en alle zieken goed zullen her­stel­len.
Laat ons bid­den

In dank­baar­heid voor alles
wat hijge­du­rende vijfen­twin­tig jaren
voor ons bisdom heeft betekend,
bid­den we voor mgr. Punt
om een goede ge­zond­heid
en een gezegend emeritaat.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug