Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan de Vredeskerk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 juni 2020 - 237 woorden

Op zon­dag 21 juni heb ik een bezoek gebracht aan de Vredes­kerk in Am­ster­dam. Na het bericht dat uit Rome was geko­men, wilde ik bij de pa­ro­chi­anen van de Vredes­kerk zijn en gelegen­heid geven om te praten, vragen te stellen en nabij te zijn.

Gelukkig was de Vredes­kerk ‘uit­ver­kocht’ dat wil zeggen dat er der­tig personen had­den ge­re­ser­veerd, het maximumaantal dat op dit moment is toe­ge­staan. Omdat het aantal vol­te­kend was en ik zelf al de Eucha­ris­tie had gevierd in Laren - voor het feest van Sint Jan - ben ik samen met een aantal andere mensen buiten ge­ble­ven en heb daar de Mis gevolgd die door pater Gerard Weijers werd opgedragen. De deuren ston­den open, zodat we toch het een en ander kon­den horen. Een koorzan­ger kwam af en toe naar buiten om bepaalde delen van de Mis buiten te zingen, we hebben de lezingen gelezen, de ge­loofs­be­lij­de­nis en het Onze Vader gebe­den, zo waren we toch betrokken.

Aan het einde van de vie­ring was er gelegen­heid voor de mensen om te spreken en voor mij om te proberen ie­der­een een hart onder de riem te steken, te luis­te­ren en ant­woor­den te geven, waar moge­lijk. Onder de pa­ro­chi­anen leven ver­schil­lende visies op alles wat er is gebeurd, maar het valt me op dat er bij de pijn die er is, respect­vol wordt ge­spro­ken. Aan alles kun je zien wat een mooie ge­meen­schap de Vredes­kerk-pa­ro­chie is.

Terug