Arsacal
button
button
button
button


Sint Urbanuskerk in Bovenkerk op weg naar herstel

na brand van 15 september 2018

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 juni 2020 - 272 woorden

Maan­dag­mor­gen 29 juni was pastoor-deken Eugene Jonger­den met architect Cor Bouwstra en kerk­bestuurslid Ad Verkleij naar het bis­schops­huis geko­men om bisdom-econoom Thom van der Steen en mij bij te praten over het herstel van de Sint Urbanus­kerk, die zwaar bescha­digd werd door een uitslaande brand op 15 sep­tem­ber 2018.

Stei­gertest

Het architecten­bu­reau Verlaan & Bouwstra had een inte­res­sante en mooie pre­sen­ta­tie gemaakt waarin dui­de­lijk werd hoe­zeer de kerk bescha­digd is geraakt en wat de plannen voor de her­bouw inhou­den. Veel gewelven waren door de brand instabiel gewor­den en men moest reke­ning hou­den dat brok­stukken op een stei­ger zou­den kunnen vallen, reden waarom de stei­ger wordt afgedekt en er een spectaculaire test is gedaan met vallende brok­stukken om te zien hoe de afdekplaat van de stei­ger zou rea­geren!

Vrien­den

Het gaat hier om een kerk­ge­bouw, een sacrale ruimte die als centrale kerk zal dienen voor de regio, maar waarin men tege­lijk een ruimte wil creëeren die voor andere dan de strikt gods­diens­tige bij­een­komsten kan wor­den gebruikt. Dat is op zich moge­lijk maar vraagt om een goede afschei­ding van het sacrale gedeelte. De her­bouw van de kerk wordt gedragen door de ge­meen­schap die royaal bijdraagt aan het deel van de kosten dat niet door de verzeke­ring wordt gedekt. Zo is er een Stich­ting Vrien­den van de Boven­kerkse Urbanus opgericht om voor dit doel geld in te zamelen (www.helponsuitdebrand.com).

Bouw­pas­toor

Deken Jonger­den heeft erva­ring als bouw­pas­toor. Eerder was hij in Beverwijk ten tijde van de res­tau­ra­tie van de Sint Agatha­kerk aldaar. Van harte wensen we de geloofs­ge­meen­schap en het dorp toe dat deze prach­tige driebeukige neogo­tische hallen­kerk spoe­dig weer in oor­spron­ke­lijke glorie kan schit­te­ren!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug