Arsacal
button
button
button
button


Zending en zegen voor jongeren van The Missionary School

'Start-ups' gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 juli 2020 - 330 woorden

Zater­dag­avond 4 juli hebben we in de bede­vaart­ka­pel in Heiloo een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie gevierd, waarna de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School (TMS) in 't Oesdom aldaar hun start-up projecten hebben ge­pre­sen­teerd, die in het ko­men­de werk­jaar in allerlei pa­ro­chies en in het hei­lig­dom van Heiloo zelf zullen wor­den uitge­voerd. Intussen kunnen jon­ge­ren zich in­schrij­ven voor de nieuwe editie van TMS, die in ok­to­ber zal beginnen.

Bruilofts­feest

De avond­maal­tijd die ik met de jon­ge­ren heb genoten was eigen­lijk ook al fees­te­lijk, maar dat kwam vermoe­de­lijk ook wel omdat in een grote bij het gas­ten­huis aan­ge­bouwde tent een bruilofts­feest werd gehou­den. Ik heb het bruidspaar - twee jon­ge­ren van de neo­ca­te­chu­me­nale weg - eerst gefe­li­ci­teerd en gezegend, waarna we aan het avondmaal be­gon­nen. Wat later die avond werd de heilige Mis gevierd in de grote bede­vaart­ka­pel, zodat ie­der­een de afstand kon bewaren.

Pre­sen­ta­tie start ups

De start up projecten die de jon­ge­ren die avond hebben ge­pre­sen­teerd hebben als ge­meen­schappellijk kenmerk dat ze missio­nair zijn: ze willen nieuwe mensen uit­no­di­gen om op een laag­drem­pe­lige manier kennis te maken met de waar­den van het geloof en met de kerk, door sport, door een maal­tijd, door school­pro­jecten, door een missio­naire bus, door mensen oip straat uit te nodigen enzo­voorts. Alle projecten hebben een pa­ro­chie (of het hei­lig­dom zelf) gevon­den die op het project wil intekenen. Van harte wensen we veel zegen en succes aan deze intiatieven!

Cer­ti­fi­caat

Daarna kregen de jon­ge­ren een cer­ti­fi­caat uit­gereikt met een per­soon­lijk woord. Uit die woor­den en uit mijn eer­dere ont­moe­tingen bleek me wel dat dit jaar met bij­een­komsten gedurende een aantal weeken­den voor de jon­ge­ren een heel mooie erva­ring is geweest: ze zijn gegroeid in geloof, in kennis, in geloofs­er­va­ring, als persoon en in hun ‘skills’ en ze hebben prach­tige vriend­schappen opgedaan. Het zou me niet verbazen als er nog eens iets meer uit voort­komt. Na de uit­rei­king van de cer­ti­fi­ca­ten mocht ik de jon­ge­ren hun zen­ding en zegen geven voor de mooie missie die zij gaan onder­ne­men.

Terug