Arsacal
button
button
button
button


Sint Nicolaaskerk is basiliek

Feestelijke Vesperviering met capella Nicolai

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 december 2012 - 211 woorden
Tintinnabulum en Conopeum naast het nieuwe altaar
Tintinnabulum en Conopeum naast het nieuwe altaar (foto: Iwan Osseweijer)

Op zater­dag 8 de­cem­ber is in de Sint Nicolaas­kerk in Am­ster­dam de fees­te­lij­ke vesper­vie­ring gehou­den waarbij door de Apos­to­lisch Nuntius mgr. dr. André Dupuy, het decreet van de Con­gre­ga­tie voor de Sacra­menten en de God­de­lijke Eredienst is voor­ge­le­zen met het besluit dat de Sint Nicolaas­kerk voor­taan basiliek (basilica minor) zal zijn.

Aanwe­zig bij de plech­tig­heid waren veel mensen uit de pa­ro­chie, bur­ger­lijke over­he­den en mensen die een band met de nieuwe basiliek hebben. Onder hen waren de burge­mees­ter van Am­ster­dam, Eberhard van der Laan en de fractievoor­zit­ter van het CDA, Sybrand van Haersma Buma de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jozef M. Punt en de kanun­niken van het ka­the­draal kapit­tel. Ook ik was bij deze plech­tig­heid aanwe­zig.

Mgr. Jan van Burg­ste­den, die admini­strator van de kerk is en bovendien zijn ver­jaar­dag vierde, was de cele­brant, geassis­teerd door de Nuntius, kape­laan Jim Schil­der en diaken Eugene Brussee. Het was een bij­zon­der fees­te­lij­ke vie­ring met prach­tige zang van de Capella Nicolai onder lei­ding van Michael Hedley, die werd gevolgd door een drukke en geanimeerde receptie.

Offi­cieel wordt de titel 'basiliek' van kracht vanaf zon­dag 9 de­cem­ber. Dan zal om 10.00 uur de heilige Eucha­ris­tie wor­den gevierd door mgr. dr. J.M. Punt en wordt het nieuwe altaar geconsa­creerd. Deze plech­tig­heid wordt uitgezon­den op de TV.

Terug