Arsacal
button
button
button
button


Wat doen we met deze crisis?

Bundel over de tijd na corona bij Berne gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 juli 2020 - 265 woorden
Wat doen we met deze crisis?
(foto: Bernemedia.com)
De presentatie, iedereen op corona-afstand
De presentatie, iedereen op corona-afstand

Zondag­mid­dag 5 juli was ik in Heeswijk voor de pre­sen­ta­tie van de bundel ‘Wat doen we met deze crisis? Na Covid-19’ waar ik ook een bijdrage voor heb ge­schre­ven. Vanuit ver­schil­lende invals­hoeken wordt deze vraag belicht. het boek is uitge­ge­ven bij Berne media en kost € 9,99.

Voor de pastoors van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is er een gratis exemplaar dat we aan hen in de ko­men­de tijd hopen te doen toe­ko­men, waar­schijn­lijk via de ekens.

In het boek (112 pp.) schrijft Eric van Gorp (hoog­le­raar en viroloog van Erasmus MC) vanuit de invals­hoek van een mens-betrokken virus-kenner; Anne-Marie Rakhorst is een duur­zaam on­der­ne­mer die vanuit on­der­ne­mer­schap en passie voor duur­zaam­heid schrijft; prof. Frits van der Meer schrijft zijn bijdrage onder de titel ‘Wat is een men­sen­le­ven waard?’ vanuit bestuurs­kun­dig oog­punt, René Peters is tweede kamerlid van het CDA die de grote waar­den van de katho­lie­ke sociale leer voorhoudt en vraagt deze crisis te zien als een ‘wake-up-call’. René Grotenhuis heeft lang gewerkt als directeur van Cordaid en schrijft over de crisis als een ‘bles­sing in disguise’: het is een kans om naar ons zelf te kijken en om te ver­an­de­ren! Joost Jansen o.praem besluit de bundel met een oproep om deze crisis niet te verspillen. Ik ben inge­gaan op de erva­ring van precari­teit die de crisis heeft opge­roe­pen.

Goed om te reflec­te­ren op deze perode die nog niet voorbij is en om ons te be­zin­nen op wat die crisis voor ons en onze toe­komst kan betekenen!

Terug